Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών

Διδάσκων:

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: – Εξάμηνο Σπουδών: 1ο

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.unipi.gr/modules/document/?course=FAS102

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις47,5

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Χρηματοοικονομικό σύστημα: εισαγωγή (χρηματοοικονομικό σύστημα και καθημερινότητα, συστατικά στοιχεία του χρηματοοικονομικού συστήματος)
  • Χρήμα και σύστημα πληρωμών
  • Χρηματοοικονομικά εργαλεία (πχ, μετοχές, ομόλογα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα, ασφαλιστικά συμβόλαια): χαρακτηριστικά και χρήσεις τους
  • Χρηματοοικονομικές αγορές: η δομή και ο ρόλος τους
  • Χρηματοοικονομικά ιδρύματα-διαμεσολαβητές (πχ, πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων): τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας τους, με έμφαση στην ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • Εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος και ο ρόλος της χρηματοοικονομικής ρύθμισης
  • Κεντρικές τράπεζες και Ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι η περιεκτική και ταυτόχρονα κατανοητή παρουσίαση των αρχών του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις χρηματοοικονομικές αγορές. Ειδικότερα, μέσω του μαθήματος, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και κατανοούν τις θεμελιώδεις λειτουργίες, τη δομή και τους κανόνες που διέπουν τις χρηματοοικονομικές αγορές και οργανισμούς· την θεμελιώδη οικονομική λογική και το νομικό υπόβαθρο των χρηματοοικονομικών εργαλείων· την βασική δομή της χρηματοοικονομικής εποπτείας σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης· τις αιτίες και τους τρόπους θεσμικής αντιμετώπισης των χρηματοοικονομικών κρίσεων.

Γενικές Ικανότητες

Αναλυτική και κριτική ικανότητα
Επαγωγική σκέψη
Ικανότητα υπαγωγής πραγματικών περιστατικών στο πεδίο εφαρμογής κανόνων
Ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων για την επίλυση προβλημάτων
Δημιουργική σκέψη

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (πχ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ POWER POINT, CASE STUDIES) ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ https://eclass.unipi.gr/modules/document/?course=FAS102

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Οι φοιτητές καλούνται να δώσουν σύντομες αλλά περιεκτικές απαντήσεις σε τέσσερεις (4) ερωτήσεις χρησιμοποιώντας και κάποιο παράδειγμα ώστε να προκύπτει η κατανόηση και αφομοίωση της θεωρίας, και επιπροσθέτως, πρέπει να απαντήσουν σε έξι (6) ερωτήσει πολλαπλής επιλογής. Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων ανάπτυξης και των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής αναγράφονται ρητώς στο φύλλο εξέτασης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

(α) όλες οι ερωτήσεις της εξέτασης αφορούν σε θεματικές που έχουν συζητηθεί αναλυτικά κατά τη διδασκαλία,

(β) οι διαλέξεις του μαθήματος με τη μορφή power point είναι εξαιρετικά αναλυτικές και περιλαμβάνουν και παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας, και

(γ) εκτός από τα προτεινόμενα συγγράμματα διανέμεται και πρόσθετο διδακτικό υλικό με μελέτες και εκθέσεις προκειμένου να παρασχεθεί πρόσθετη καθοδήγηση,

καθίσταται σαφές ότι οι φοιτητές έχουν κατανοήσει πλήρως τόσο τον τρόπο αντιμετώπισης των ερωτήσεων της αξιολόγησης όσο και τα κριτήρια αξιολόγησής τους.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Χ. Γκόρτσος, «Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο: Το Διεθνές Τραπεζικό Δίκαιο μέσα στο Σύστημα του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Δικαίου» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2011)
  • Cecchetti S., Schoenholtz K., «Χρήμα-Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές» (Εκδόσεις Πασχαλίδης και Broken Hill, 2015)
  • Πρόσθετο, συμπληρωματικό υλικό με μελέτες και εκθέσεις, το οποίο διανέμεται στους φοιτητές