ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Ενημερωτικό Σημείωμα Διδασκαλίας του Μαθήματος

« Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων »

 

Ο τρόπος αξιολόγησης επίδοσης των φοιτητών δίνεται συνοπτικά στον παραπάνω πίνακα IV, με τελική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Σκοπός και γενική περιγραφή του μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και η σύνδεση της με τη λειτουργία σύγχρονων χρηματοοικονομικών αγορών. Θα εστιάσουμε σε ποσοτικές τεχνικές και θα παρουσιαστούν μαθηματικές μέθοδοι με εφαρμογές στην χρηματοοικονομική. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν βασικές έννοιες απαραίτητων χρηματοοικονομικών εργαλείων, τα οποία προσδιορίζουν τις τιμές περιουσιακών στοιχείων. Θα δοθούν βασικά μοντέλα τιμολόγησης και αποδόσεων αυτών, βέλτιστες επενδυτικές στρατηγικές πολιτικές, και θα μελετηθούν μοντέλα διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διαχείρισης κινδύνων. Επιπροσθέτως, θα παρουσιαστούν συναρτήσεις ωφελιμότητας σε πραγματικά μοντέλα, η αναμενόμενη ωφελιμότητα και οι επιπτώσεις της στην αποστροφή κινδύνου. Θα δοθεί μία σχετικά απλή και κομψή μαθηματική μοντελοποίηση των παραπάνω φυσικών θεμάτων, και θα εξεταστεί η φιλοσοφία και οι τεχνικές συγκρότησης-διαχείρισης χαρτοφυλακίων τίτλων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη λειτουργία των παραγώγων προϊόντων (derivatives), στην τιμολόγησή τους, στη σύνδεση αυτών με τα Greeks και στις τεχνικές αντιστάθμισης (hedging) όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου από τη μεριά των επενδυτών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις για την ομαλή παρακολούθηση του μαθήματος

Από Προπτυχιακές Σπουδές: Εισαγωγικές Έννοιες Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

α) Τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων, ποια είναι η μοντέρνα
τιμολόγηση και στοιχεία αυτής. Μέθοδοι τιμολόγησης,
επενδυτές, πρότυπα ισορροπίας και πρότυπα no-arbitrage.
β) Η πληροφορία της αβεβαιότητας, στοχαστικές διαδικασίες (ορισμοί,
συμβολισμοί και μαθηματική ορολογία). Διακριτές και συνεχείς
στοχαστικές διαδικασίες ως προς τον χρόνο. Τυχαίοι περίπατοι,
Κινήσεις Brown, στοχαστικά ολοκληρώματα και λήμμα του Ito.
Θεωρία χαρτοφυλακίου, Μέθοδοι επιλογής χαρτοφυλακίου,
Επενδυτικές στρατηγικές, χαρτοφυλάκια ελάχιστης διασποράς.
γ) Το Μοντέλο αποτίμησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Capital
Asset Pricing Model, (CAPM)), ορισμοί και βασικές ιδιότητες.
Αξιολόγηση Απόδοσης.
δ) Οικονομική της διάρθρωσης των επιτοκίων, πραγματικά επιτόκια και
μοντέλα επιτοκίων ισορροπίας (μοντέλο Vasicek και Cox-Ingersoll-
Ross).
ε) Προσαρμοσμένες πιθανότητες κινδύνου (βασικές έννοιες, αλλαγή
μέτρου πιθανότητας), πιθανότητες ουδέτερου κινδύνου
(risk neutral approach).
στ) Δείκτες Ωφελιμότητας, συναρτήσεις ωφελιμότητας σε πραγματικά
μοντέλα, αναμενόμενη ωφελιμότητα και οι επιπτώσεις της προς
αποφυγή του κινδύνου.
η) Παράγωγα, Δικαιώματα Προαίρεσης (options) επί μετοχών και
ομολόγων (bonds, zero-coupon bonds). Τιμολόγηση για
Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα options μέσω (στοχαστικών)
διαφορικ Δείκτες Ωφελιμότητας, αναμενόμενη ωφελιμότητα και
συναρτήσεις ωφελιμότητας σε πραγματικά μοντέλα.ών εξισώσεων.
Στάθμιση Κινδύνου με Delta-Hedging, Greeks.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Salih N. Neftci, “An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives”, Academic Press; 3rd
edition (2013).

2. J.C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall (1997).

3. Frank K. Reilly and Keith C. Brown, “Investment Analysis and Portfolio Management”,
www.amazon.com (2008).

4. P.P. Boyle, Options and the Management of Financial Risk, Society of Actuaries (1992).