Τίτλος Μαθήματος: Τραπεζική

Διδάσκων: Άγγελος Αντζουλάτος

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 6ο

Τύπος Μαθήματος: Γενικού υποβάθρου/Κορμού

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα
  1. Δομή
  2. Κύρια προϊόντα και χαρακτηριστικά τους
  3. Χρηματοοικονομικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη
 2. Εισαγωγή στην τραπεζική
  1. Σύντομη εισαγωγή στην τραπεζική λογιστική – Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσεως
  2. Ζημίες απομειώσεως
  3. Ανταγωνισμός
  4. Σκιώδες τραπεζικό σύστημα
  5. Κεφάλαιο τραπεζών
  6. Τραπεζικοί κίνδυνοι
 3. Ο ρόλος της πληροφορήσεως
  1. Ασύμμετρη πληροφόρηση – Περιγραφή και συνέπειες
  2. Ασύμμετρη πληροφόρηση και δανειακά προϊόντα
  3. Θεσμοί της αγοράς που βοηθούν στην αντιμετώπιση της ασυμμέτρου πληροφορήσεως
 4. Τράπεζες και οικονομία
  1. Οικονομία, οικονομική πολιτική, αγορές και κίνδυνοι τραπεζών
  2. Προκυκλικότητα και δυναμική των τραπεζικών κρίσεων
  3. Χρηματοοικονομική μόλυνση
 5. Τράπεζες και αρχές
  1. Το ευρύ δίχτυ προστασίας των τραπεζών
  2. Φερεγγυότητα κυβερνήσεων και τραπεζών
  3. Εξυγίανση προβληματικών τραπεζών
  4. Δεσμεύοντας την οικονομική πολιτική
 6. Θεσμικό πλαίσιο
  1. Οικονομική ανάλυση και περιγραφή
  2. Συνθήκες της Βασιλείας
 7. Εποπτεία
  1. Μικροπροληπτική εποπτεία: στόχοι και εργαλεία
  2. Μακροπροληπτική εποπτεία: στόχοι και εργαλεία
  3. Μικρο- έναντι μακροπροληπτικής εποπτείας
  4. Εποπτεία και οικονομική πολιτική

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα

 • περιγράφει τα κύρια προϊόντα και τις κύριες λειτουργίες των τραπεζών, καθώς και τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι τράπεζες προκειμένου να έχουν συμβολή στην κοινωνική ευημερία, χρησιμοποιώντας ως όχημα τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών,
 • διερευνά τη διαχείριση των κινδύνων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασύμμετρης πληροφόρησης από τις τράπεζες,
 • αναλύει τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις των τραπεζών με την οικονομία, τις χρηματαγορές και τις αρχές (κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα), καθώς και το ευρύ δίχτυ προστασίας των τραπεζών,
 • αναλύει τα κίνητρα όλων των εμπλεκομένων, από τα απλά στελέχη των τραπεζών μέχρι και τα στελέχη των εποπτικών αρχών,
 • περιγράφει τη δυναμική των τραπεζικών κρίσεων,
 • αναδεικνύει την οικονομική λογική του πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου το οποίο διέπει τη λειτουργία των τραπεζών, και τη δυνητική συμβολή του στην κοινωνική ευημερία,
 • περιγράφει τον ρόλο της τεχνολογίας της πληροφορικής και των άλλων δυνάμεων αλλαγής στο τραπεζικό σύστημα,
 • χρησιμοποιεί τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία ως όχημα για σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

 • αναλύουν κριτικά τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών,
 • κατανοούν τις λειτουργίες και τους κινδύνους των τραπεζών,
 • αναγνωρίζουν τον ρόλο του θεσμικού πλαισίου και των κύριων μέτρων του,
 • προβλέπουν τις επιδράσεις των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου στη στρατηγική των τραπεζών,
 • συνδυάζουν την τραπεζική λογική με τις γνώσεις μακροοικονομικής για πληρέστερες χρηματοοικονομικές αναλύσεις.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών – οικονομικών και χρηματοοικονομικών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Στην Τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση PowerPoint

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση: 100%

 • Οι φοιτητές καλούνται να κάνουν ολοκληρωμένες αναλύσεις σε πραγματικά τραπεζικά θέματα, συνήθως με ερέθισμα τις τρέχουσες εξελίξεις στη διεθνή οικονομία και τις διεθνείς χρηματαγορές.
 • Ενίοτε καλούνται να εξηγήσουν πού συμφωνούν και πού διαφωνούν με κάποιο άρθρο από τον χρηματοοικονομικό τύπο που τους διανέμεται.

Ο βαθμός προσαυξάνεται μέχρι 10% ανάλογα με τη συμμετοχή στις συζητήσεις στην τάξη.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Σημειώσεις του διδάσκοντος, ακαδημαϊκά άρθρα και αναλύσεις από την ΕΚΤ, την Fed και την BIS.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Υλικό