Χρηματοοικονομική Διοικητική

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Χρηματοοικονομική Διοικητική

Διδάσκων: Δημήτριος Κυριαζής

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΧΡΗ01-1 Εξάμηνο Σπουδών: 3ο

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Κορμού Ειδικού Υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.unipi.gr/courses/XTD111/

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Η επιχείρηση και το περιβάλλον της, και ορόλος του χρηματοοικονομικκού διευθυντή.
 2. Η Διαχρονική Αξία του Χρήματος- Προεξόφληση και Παρούσα Αξία
 3. Αξιολόγηση Επενδύσεων υπό καθεστώς βεβαιότητας
 4. Μετοχές και Ομόλογα
 5. Εισαγωγή στη Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης
 6. Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break-Even Point Analysis) και Λειτουργικής Μόχλευσης (Operating Leverage Analysis).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στη Χρηματοοικονομική Διοικητική (Financial Management) εστιάζοντας στις επενδυτικές αποφάσεις.
Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις :

 • Των αρχών της προεξόφλησης ταμειακών ροών και τεχνικών αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων (π.χ. κριτήρια Καθαρής Παρούσας Αξίας, Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης, κ.ά) υπό καθεστώς βεβαιότητας των ταμειακών ροών που εφαρμόζονται από τους χρηματοοικονομικούς διευθυντές των σύγχρονων ιδιωτικών επιχειρηματικών οργανισμών.
 • Των χαρακτηριστικών των μετοχών και ομολόγων που εκδίδει μια ανώνυμη εισηγμένη εταιρία.
 • Των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και της ανάλυσης νεκρού σημείου και λειτουργικής μόχλευσης.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες που αφορούν στην επίλυση προβλημάτων σχετικά με :

 • εφαρμογές του Κανόνα της Παρούσας Αξίας & Προεξόφλησης, τόσο σε επίπεδο επενδυτικών αποφάσεων ιδιωτών (π.χ. υπολογισμός δόσεων δανείων, δόσεων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων) όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων (π.χ. αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων με το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας και Εσωτερικού βαθμού Απόδοσης)
 • τις βασικές τεχνικές αποτίμησης μετοχών και ομολόγων και εύρεση των αποδόσεων των επενδυτών

Τέλος, οι φοιτητές/τριες εκτιμάται ότι με βάση τις μαθησιακές απαιτήσεις του περιεχομένου του μαθήματος θα αναπτύξουν σε βασικό επίπεδο (elementary level) ικανότητες:

 • συνδυασμού πρακτικού τρόπου σκέψης και ανάλυσης επενδυτικών αποφάσεων με τη χρηματοοικονομική θεωρία
 • σωστής διαχείρισης χρόνου και
 • επαγγελματισμού σχετικά με τις υποχρεώσεις τους (π.χ. τήρηση χρονοδιαγραμ-μάτων παράδοσης εργασιών)

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
 • Λήψη αποφάσεων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο (καθ’έδρας διδασκαλία)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class για την ανάρτηση υποστηρικτικών αρχείων (διαφα-νειών του διδάσκοντος στο PowerPoint, αρχείων excel) για το μάθημα και την επικοινωνία με τους φοιτητές (ανακοινώσεις του διδάσκοντος, κ.λπ)

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 38
Φροντιστηριακά Μαθήματα (7) 14
Προετοιμασία για παράδοση Φροντιστηριακών Ασκήσεων 30
Αυτοτελής Μελέτη
68
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα αξιολόγησης : Ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης:

 • 90% τελική γραπτή εξέταση (40%, 20 ερωτήσεις πολλαπλής και 60%, 4-5 ασκή-σεις- επίλυση προβλημάτων)
 • 10% συμμετοχή και παράδοση φροντι-στηριακών ασκήσεων στα σχετικά φρον-τιστηριακά μαθήματα.

Κριτήρια Αξιολόγησης προσβάσιμα στην ιστοσελίδα:

https://eclass.unipi.gr/courses/XTD111/

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Α. Βασική

Brealey, R., Myers, S., Allen, F. (2013). «Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων», 10η Αμερικανική έκδοση- 1η Ελληνική έκδοση, Εκδ. Utopia, Αθήνα.

Β. Προαιρετική

Damodaran, A. (2014). «Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις», 3η Αμερικανική έκδοση- 1η Ελληνική έκδοση, Εκδ. Πασχαλίδη, Λευκωσία, Κύπρος.

Brealey, R., Myers, S. Marcus. A. (2009). “Fundamentals of Corporate Finance”. McGraw Hill International Edition, 6th edition.

Βασιλείου. Δ. και Ηρειώτης, Ν. (2008). «Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Θεωρία & Πρακτική», Εκδ. Rosili, Αθήνα

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά: