Σκιαδόπουλος -Χρηματοοικονομική Θεωρία

18-03-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Σκιαδόπουλος Γεώργιος

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Θεωρία


 

Προπτυχιακό 5ου Εξαμήνου

 

 

Ώρες Διδασκαλίας

Δευτέρα: 12:15-14:00 (Αιθ. 104)

Παρασκευή: 14:15-16:00 (Αιθ. Παλαιού Αμφιθεάτρου)

 

Ώρες Γραφείου: (Γραφείο 301)

Δευτέρα: 14:00 – 15:00

Εάν επιθυμείτε να συναντηθείτε μαζί μου εκτός από τις συγκεκριμένες ώρες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με e-mail.

 

Αντικείμενο και Σκοπός του Μαθήματος

Ως έννοια, η χρηματοοικονομική θεωρία είναι εξαιρετικά ευρεία και καλύπτει περιοχές από διαχείριση χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομική διοικητική μέχρι παράγωγα προϊόντα και διαχείριση κινδύνου. Ο τρόπος επίσης που μπορεί να παρουσιαστεί ποικίλλει ανάλογα με την έμφαση που δίνεται στη χρήση μαθηματικών εργαλείων και πρακτικών εφαρμογών. Το παρόν μάθημα έχει σχεδιαστεί πάνω σε τέσσερις άξονες:

1. Να μειώσει τις δυνατές επικαλύψεις με άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Έτσι για παράδειγμα, δεν θα παρουσιαστούν θέματα σε χρηματοοικονομική διαχείριση (corporate finance) και προϊόντα σταθερού εισοδήματος.

2. Να παρουσιάσει τα βασικά θέματα χρηματοοικονομικής θεωρίας, δίνοντας έμφαση στη μαθηματική θεμελίωση αυτών. Θεωρείται συνεπώς απαραίτητο οι φοιτητές να είναι εξοικειωμένοι με μαθηματικό λογισμό (π.χ. αριστοποίηση με/χωρίς περιορισμούς, γραμμική άλγεβρα, αναπτύγματα Taylor) και στατιστική (π.χ. τυχαίες μεταβλητές, κατανομές πιθανοτήτων και ροπές αυτών).

3. Να προετοιμάσει τους φοιτητές για την παρακολούθηση μαθημάτων σε μεταγενέστερα εξάμηνα.

4. Να εξοικειώσει τους φοιτητές με έννοιες και τεχνικές που θα τους διευκολύνουν στη συνέχεια είτε να απασχοληθούν επαγγελματικά στο χώρο της Χρηματοοικονομικής, είτε να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ, Διδακτορικό) σε Πανεπιστήμια υψηλού κύρους.

 

Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με τη μορφή του τελικού δίωρου διαγωνίσματος. Οι ερωτήσεις θα περιλαμβάνουν ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων (essay questions). Οι ερωτήσεις θα προέρχονται αποκλειστικά από το υλικό που θα έχει καλυφτεί στις διαλέξεις.

 

Διάρθρωση του Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από επτά βασικές Ενότητες:

Ενότητα 1: Αναμενόμενη Χρησιμότητα, Αποστροφή στον Κίνδυνο & το Risk-Premium.

 • Αξιώματα Συμπεριφοράς Επενδυτή.
 • Θεμελίωση της συνάρτησης Αναμενόμενης Χρησιμότητας.
 • Ορισμός της αποστροφής στον Κίνδυνο κατά Markowitz και η ανισότητα του Jensen.
 • Ισοδύναμο βεβαιότητας και ορισμοί του risk-premium.
 • Μέτρηση του risk-premium με το μέτρο των Pratt-Arrow.
 • Απόλυτη και σχετική αποστροφή στον κίνδυνο.
 • Συνήθεις συναρτήσεις χρησιμότητας.

 

Ενότητα 2: Στοχαστική Κυριαρχία (Stochastic Dominance).

 • Στοχαστική κυριαρχία πρώτου βαθμού.
 • Στοχαστική κυριαρχία δευτέρου βαθμού.
 • Στοχαστική κυριαρχία δευτέρου βαθμού και mean-preserving spreads.

 

Ενότητα 3: Επιλογή Χαρτοφυλακίου και Αποστροφή στον Κίνδυνο.

 • Το risk premium και η διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τον Arrow (1971).
 • Επένυση μόνο σε περιουσιακά στοιχεία με κίνδυνο: Ελάχιστο απαιτούμενο risk premium.
 • Διαμόρφωση Χαρτοφυλακίου και απόλυτη (σχετική) αποστροφή στον κίνδυνο.
 • Αναπροσαρμογή χαρτοφυλακίου: Σχέση απόλυτης (σχετικής) αποστροφής κινδύνου-πλούτου.

 

Ενότητα 4: Επιλογή Χαρτοφυλακίου: Θεωρία κατά Markowitz.

 • Έκφραση της αναμενόμενης χρησιμότητας ως συνάρτηση του μέσου πλούτου και της διακύμανσης αυτού: Προϋποθέσεις.
 • Στατιστικά Χαρτοφυλακίου και διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου.
 • Σύνορο Χαρτοφυλακίου.
 • Σύνορο χαρτοφυλακίου ως συνάρτηση του συντελεστή συσχέτισης, της ύπαρξης/μη ύπαρξης ανοικτών πωλήσεων, και της ύπαρξης περιουσιακού στοιχείου με/χωρίς κίνδυνο: Διαγραμματική απεικόνιση (mean-variance diagrams).
 • Σύνολο επενδυτικών ευκαιριών με την ελάχιστη διακύμανση: Μαθηματικός προσδιορισμός.
 • Αποτελεσματικό σύνορο.
 • Two funds separation theorem.
 • Επιλογή άριστου χαρτοφυλακίου.
 • Σύγχρονες Εξελίξεις-Εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης του κινδύνου.

 

Ενότητα 5: Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model).

 • Υποθέσεις του Υποδείγματος.
 • Απόδειξη του Υποδείγματος.
 • Χρήσεις του Υποδείγματος: Risk-adjusted rate of return formula, certainty equivalent valuation formula.
 • Περισσότερα στο συντελεστή Βήτα.
 • Το υπόδειγμα zero-beta CAPM (Black, 1972).

 


Ενότητα 6: Arbitrage Pricing Theory.

 • Ορισμός του arbitrage.
 • Υποθέσεις του Υποδείγματος και η σημασία αυτών.
 • Απόδειξη του Υποδείγματος.
 • Υλοποίηση του Υποδείγματος.
 • Σχέση μεταξύ του CAPM και του APT.

 

Ενότητα 7: Πλήρεις Αγορές (Complete Markets).

 • Ορισμός.
 • Αποτίμηση & Αντιστάθμιση Κινδύνου.
 • Arrow-Debreu αξιόγραφα.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα δύο παρακάτω συγγράμματα προς διανομή:

1. J. Danthine and J. Donaldson, 2005, Intermediate Financial Theory, 2nd Edition, Elsevier.

2. T. Copeland, J. Weston, and Κ. Shastri, 2005, Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Publishing Company.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διανομής των συγγραμμάτων, παρακαλώ επικοινωνείστε με τη γραμματεία του τμήματος.

Παράλληλα κρίνεται απαραίτητο οι φοιτητές να συμβουλευτούν και την ακόλουθη ξένη βιβλιογραφία:

A. Černý, 2004, Mathematical Techniques in Finance: Tools for Incomplete Markets, Princeton University Press

E.J. Elton, M.J. Gruber, S.J. Brown, W.N. Goetzmann, 2003, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley and Sons, 6th Edition.

E. Fama, 1976, Foundations of Finance: Portfolio Decisions and Securities Prices, Basic Books, Inc, Publishers