Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις

24-11-20 web.xrh 0 comment

Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις


ΧΡΑΚΕ01

Διδάσκων: Π. Σαμαρτζής
ECTS: 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 5ο ή 7ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια (Mutual Funds), Ιδιωτικά Κεφάλαια (Private Equity), Ακίνητα (Real Estate) και Εμπορεύματα (Commodities). Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών η παρουσίαση των εναλλακτικών επενδύσεων θα γίνει σε ρεαλιστικό πλαίσιο με την εκτενή χρήση παραδειγμάτων.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Το μάθημα θα χωρίζεται σε 4 βασικές ενότητες:
Ενότητα 1: Εισαγωγή και Αμοιβαία Κεφάλαια
– Ορισμοί εναλλακτικών μορφών επενδύσεων.
– Περιγραφή διαφορετικών ειδών εναλλατικών επενδύσεων.
– Ο ρόλος των εναλλακτικών επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο.
– Τι είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο?
– Το πλαίσιο δραστηριότητας των ΑΚ και κατηγορίες ΑΚ.
– Αποτίμηση ΑΚ και κόστη.
Ενότητα 2: Επενδύσεις σε Ακίνητα
– Ταξινόμηση των διαφόρων μορφών επενδύσεων σε ακίνητα.
– Ο ρόλος των ακινήτων σε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
– Περιγραφή και σύγκριση διαφορετικών μεθόδων για την αποτίμηση ακινήτων (μέθοδος άμεσης κεφαλαιοποίησης και μέθοδος προεξοφλημένων ταμειακών ροών).
– «Δέουσα επιμέλεια» (due diligence) στα ακίνητα.
– Yπολογισμός της αξίας ενός ακινήτου χρησιμοποιώντας τις μεθόδους σύγκρισης κόστους και σύγκρισης πωλήσεων.
– Περιγραφή των Real Estate Investment Trusts (REITs).
– Είδη και επενδύσεις σε REITs.
Ενότητα 3: Ιδιωτικά Κεφάλαια
– Τι είναι οι εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλάιων (Private Equity)?
– Πώς οι εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλάιων ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντά τους με τα συμφέροντα των εταιρειών που επενδύουν?
– Δομή, όροι, αποτίμηση και «Δέουσα επιμέλεια» στο πλαίσιο της ανάλυσης της επένδυσης σε εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλάιων.
– Διαφορές μεταξύ εξαγοράς (buyout) και επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital).
– Ρίσκα και κόστη των επενδύσεων σε εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλαίων.
– Εναλλακτικές μορφές αποεπένδυσεις και ο αντίκτυπος στην αξία της επένδυσης.
Ενότητα 4: Εμπορεύματα
– Χαρακτηριστικά διαφορετικών τύπων εμπορευμάτων (πολύτιμα μέταλλα, βιομηχανικά μέταλλα, γεωργικά προϊόντα, ενέργεια).
– Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαφορετικές κατηγορίες εμπορευμάτων.
– Μέθοδοι αποτίμησης εμπορευμάτων και σύγκριση με τις μετοχές και τα ομόλογα.
– Αγορές contango και backwardation.
– Ανάλυση της σχέσης μεταξύ των τρεχουσών τιμών (spot prices) και των αναμενόμενων μελλοντικών τιμών (futures prices) σε αγορές contango και αγορές backwardation.
– Χρήση παραγώγων για την τροποποίηση της έκθεσης σε εμπορέυματα.
– Ο ρόλος των εμπορευμάτων σε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ελληνικά:
Αμοιβαία κεφάλαια, Παύλος Σ. Περράτης, Εκδόσεις Παπαζήση.
Αγγλικά:
Helyette Geman. Commodities and Commodity Derivatives: Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy. John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
John C. Hul, Risk Management and Financial Institutions, Pearson Education
John C. Hul, Options, Futures, and Other Derivatives, Pearson Education
Daskalaki, Charoula and, George Skiadopoulos, Should Investors Include Commodities in Their Portfolios After All? New Evidence, Journal of Banking and Finance, 2011, 35: 2606-2626