ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική – Μαθήματα Επιλογής

Sorry, this entry is only available in Greek For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Η διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος δημιουργεί για τα στελέχη του χώρου αντιστοίχως αυξημένες απαιτήσεις γνώσεων που διατρέχουν περισσότερους του ενός επιστημονικούς κλάδους (πχ, χρηματοοικονομική, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, νομική). Στόχος του προτεινόμενου μαθήματος είναι η ανάλυση μια σειράς επίκαιρων ζητημάτων του χρηματοοικονομικού δικαίου προκειμένου να αποκτήσουν οι φοιτητές μια εικόνα του θεσμικού πλαισίου εντός του οποίου θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν μελλοντικά και να συμπληρωθεί κατ’ αυτό τον τρόπο το μωσαϊκό των απαραίτητων γνώσεων που θα πρέπει να έχουν αφομοιώσει.

Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις

Σκοπός των διαλέξεων αυτών είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει διεξοδικά τις πιο σημαντικές μορφές ατομικών και συλλογικών επενδύσεων. Αρχικά περιγράφονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά των ακινήτων, των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, των ομολόγων, των ομολογιών και των μετοχών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται θεωρητικά η προσέγγιση κατασκευής χρηματιστηριακών δεικτών και αναλύονται οι κυριότεροι εγχώριοι και διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες. Το παρελθόν , οι τρέχουσες εξελίξεις, οι προοπτικές και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Χρηματιστηριακή Αγορά των Αθηνών αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα των διαλέξεων. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης και επιλογής μετοχικών τίτλων: την θεμελιώδη και την τεχνική ανάλυση. Ένα τμήμα των διαλέξεων αφορά την περιγραφή των συλλογικών επενδύσεων (Αμοιβαία Κεφάλαια και Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) και το θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο που τις διέπει.

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους οργανισμούς που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες. Το μάθημα επιχειρεί να δώσει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των Σ&Ε εξετάζοντας θέματα αποδοτικότητας, επιχειρησιακής στρατηγικής, τακτικών αγοραστριών εταιριών και υποψηφίων προς εξαγορά επιχειρήσεων, εταιρικής διακυβέρνησης, αποτίμησης επιχειρήσεων, αραίωσης κερδών στην περίπτωση της ανταλλαγής μετοχών, καθώς και διάφορα άλλα θέματα λογιστικής και [1]νομικής φύσεως που σχετίζονται με Σ&Ε. Κύριος σκοπός του μαθήματος, είναι η κατανόηση από τους φοιτητές, των βασικών εννοιών των Σ&Ε, των ευρημάτων των διαφόρων εμπειρικών μελετών σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες των Σ&Ε και των βασικών διαδικασιών που ακολουθούνται στην δραστηριότητα αυτή των επιχειρήσεων.

Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια εικόνα για την λειτουργία των αγορών ακινήτων. Το μάθημα αναμένεται να βοηθήσει τους φοιτητές εκείνους που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στην εγχώρια ή στην παγκόσμια αγορά ακινήτων σε ιδιωτικό ή δημόσιο επίπεδο. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει τους μηχανισμούς εκείνους που συνδέουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και την αγορά των ακινήτων. Το υλικό που θα αναπτυχθεί θα παρουσιάσει την επίδραση των οικονομικών κύκλων, τις δημογραφικές τάσεις καθώς και την συμπεριφορά των δημοσιονομικών αρχών στην προσπάθειά τους να επηρεάσουν την συμπεριφορά και την πορεία της αγοράς ακινήτων. Επιπλέον, το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που συνδέουν την λειτουργία της αγοράς ακινήτων και την ανάλυση επενδύσεων και χαρτοφυλακίου. Τέλος, θα δώσει στους φοιτητές τις έννοιες και τα απαραίτητα όργανα εκείνα που χρειάζονται ώστε να είναι ικανοί να αναλύσουν αποφάσεις χρηματοδότησης σχετικά με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη των αγορών ακινήτων.

Ανάλυση Χρονοσειρών

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να εισάγει το φοιτητή στις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης χρονολογικών σειρών οι οποίες είναι απαραίτητες στο σύγχρονο Χρηματοοικονομολόγο. Συγκεκριμένα, το μάθημα καλύπτει τις έννοιες των στάσιμων και μη-στάσιμων στοχαστικών ακολουθιών, τις αναπαραστάσεις τύπου ARMA αυτών, τους τρόπους με τους οποίους οι παράμετροι των σχετικών υποδειγμάτων εκτιμώνται, ανάλυση των ιδιοτήτων των εκτιμητών σε καθεστώς στασιμότητας όσο και σε καθεστώς μη-στασιμότητας τύπου «μοναδιαίας ρίζας», διανυσματικά μοντέλα αυτοπαλινδρόμησης και θεωρία συνολοκλήρωσης, καθώς επίσης και μη-γραμμικά υποδείγματα αυτοπαλίνδρομης ετεροσκεδαστικότητας.

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές, βασικών τρόπων στρατηγικής σκέψης και μεθόδων στρατηγικής ανάλυσης που απαιτούν οι σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές θεωρίες και τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, στο πεδίο της επιχειρησιακής στρατηγικής και εξετάζει, με τη χρήση και πραγματικών περιπτώσεων από το χώρο των επιχειρήσεων, τα διάφορα είδη στρατηγικών, τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικών μονάδων (Ανταγωνιστικές Στρατηγικές), όσο και σε εταιρικό επίπεδο (Εταιρικές Στρατηγικές).

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική - Θεωρία Παιγνίων

Η εφαρμοσμένη μικροοικονομική αποτελεί εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας σε θέματα αγορών και διοίκησης. Τα επιχειρηματικά στελέχη συχνά βασίζονται σε μικροοικονομική ανάλυση όταν παίρνουν σημαντικές διοικητικές αποφάσεις. Στοιχεία μικροοικονομίας μπορούν να βρεθούν σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η παραγωγή, τιμολόγηση, χρηματοδότηση, διοίκηση και στρατηγική.

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος

Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

Τραπεζική Λογιστική

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας

Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοοικονομική

Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων

Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας

Ειδικά Θέματα Τραπεζικής

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ελεγκτική

Θέματα Μεθοδολογίας της Έρευνας

Νευροχρηματοοικονομική

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική

Η περιγραφή της ύλης των μαθημάτων επιλογής είναι ενδεικτική