Τίτλος Μαθήματος: Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

Διδάσκων: Παναγιώτης Σαμαρτζής

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΔΧΑ01 Εξάμηνο Σπουδών: 7ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσει τόσο τις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές (αγορές συναλλάγματος, την αγορά ευρωδολαρίων, τις διεθνείς αγορές χρήματος, τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, όπως της αγορά ευρωομολογιών και ευρωμετοχών, καθώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες μέσω των οποίων λειτουργούν οι ανωτέρω αγορές.

Αναλυτική Περιγραφή του Μαθήματος:

  • Εισαγωγή στις αγορές συναλλάγματος και στην αγορά ευρωδολαρίων (Κεφάλαια 1 & 2)
  • Προσδιοριστικοί παράγοντες της συμπεριφοράς των συναλλαγματικών ισοτιμιών (Κεφάλαια 3, 4, 5, 6)
  • Οι προθεσμιακές αγορές συναλλάγματος (Κεφάλαιο 7)
  • Αποτελεσματικές αγορές συναλλάγματος (Κεφάλαιο 6)
  • Οι διεθνείς αγορές ομολογιών (Κεφάλαια 12 & 13)
  • Επενδυτικές αποφάσεις για διεθνή χαρτοφυλάκια (Κεφάλαιο 14)
  • Χαρτοφυλάκια με πολλαπλά διεθνή περιουσιακά στοιχεία (Κεφάλαιο 14)

Επιπλέον, θα καλυφθούν σύγχρονα θέματα των διεθνών χρηματαγορών, όπως:

  • Η μέτρηση της έκθεσης των επιχειρήσεων στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κινδύνους
  • Η διαφοροποίηση μεταξύ συναλλακτικής και λειτουργικής έκθεσης στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κινδύνους
  • Διαχείριση της έκθεσης στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κινδύνους

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1) Να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές χρήματος, να κατανοούν αλλαγές σχετικά με τα θεμελιώδη μεγέθη που καθορίζουν την πορεία των αγορών και έτσι να είναι σε θέση να εξηγούν και να αναλύουν τρόπους λειτουργίας των αγορών αλλά και τρόπους αντιμετώπισης τυχόν έκτακτων γεγονότων, όπως είναι οι χρηματοοικονομικές κρίσεις
2) Να έχουν αποκτήσει ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να πετύχουν στην απόκτηση θέσης ή προαγωγής στην αγορά εργασίας
3) Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σχετικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία που θα τους επιτρέψουν την επιτυχή ανάλυση γεγονότων στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου ώστε και να περιγράψουν τα εν λόγω γεγονότα, αλλά και να προτείνουν τυχόν απαραίτητους τρόπους αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
4) Να είναι σε θέση να κατανοούν την διεθνή βιβλιογραφία, γεγονός που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν επιτυχημένα σε επόμενο στάδιο των σπουδών τους (μεταπτυχιακά) με μεγάλο βαθμό αυτονομίας
5) Να είναι σε θέση να γράψουν επιτυχημένες ανακοινώσεις ή/και να συγγράψουν την πτυχιακή τους εργασία
6) Να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν αναλύσεις τόσο σε εξειδικευμένα, όσο και σε μη εξειδικευμένα ακροατήρια

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη και ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει συνήθως την λύση πρακτικών προβλημάτων.

 

Η εξέταση γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία