Θεωρία Παιγνίων

14-04-19 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Παιγνίων

Διδάσκων: Δημήτριος Βολιώτης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΜΘΠ02 Εξάμηνο Σπουδών: 6ο & 8ο

Τύπος Μαθήματος: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.unipi.gr/courses/XTD103/

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

1) Εισαγωγή στα Στατικά παίγνια. Αναλυτική παρουσίαση παιγνίων σε πίνακα– θεωρήμα minimax – Στρατηγικές μεταμέλειας – Μικτές στρατηγικές – Ισορροπία Nash – Παραδείγματα
2) Ορθολογικότητα πέρα από την ισορροπία Nash. Η σχέση κυριαρχίας στρατηγικών -Διαδοχική απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών – Κυριαρχία από μικτές στρατηγικές -Ορθολογισιμότητα
3) Η τέλεια ισορροπία. Εκλέπτυνση της έννοιας ισορροπίας του Nash
4) Ρίσκο και Μπευζιανές αποφάσεις- Το δόγμα του Harsanyi – Στατικά Μπευζιανά παίγνια
5) Παίγνια με επικοινωνία. Παίγνια με συμβόλαια -Συσχετισμένη ισορροπία – Παίγνια με αναξιόπιστη επικοινωνία
6) Εισαγωγή στα παίγνια με διαδοχικές αποφάσεις. Αναλυτική παρουσίαση δενδροπαιγνίων – Αναγωγή δένδρου σε πίνακα. -Υποπαίγνια – Προς τα πίσω επαγωγή – Υποπαιγνιακά τέλεια ισορροπία Νash
7) Δενδροπαίγνια υπο καθεστώς ρίσκου και αβεβαιότητας. Διαδοxική ισορροπία – Μπευζιανή και υποπαιγνιακά Μπευζιανή ισορροπία
8) Επαναλαμβανόμενα παίγνια. Το εθιμικό θεώρημα – Στρατηγικές ως αυτόματα
9) Θεωρία Διαπραγματεύσεων. Λύση Nash – Άλλες προτεινόμενες Λύσεις
10) Παίγνια συνεργασίας. Η λύση του πυρήνα -Αξία του Shapley – Το διαπραγματευτικό σύνολο

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εργαλείων της θεωρίας παιγνίων, όπως η τελευταία αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει τη μελέτη σύγχρονων μικροοικονομικών προβλημάτων. Αφετηρία για τη θεμελίωση της θεωρίας παιγνίων είναι η αξιωματική θεώρηση της λήψης αποφάσεων και επεκτείνει τη τελευταία εξετάζοντας την αλληλεπίδραση των αποφάσεων των ατόμων στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.

Η αναποτελεσματικότητα των σύγχρονων αγορών στη πραγματική οικονομία αλλά και στη χρηματοοικονομική εδράζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στη στρατηγική συμπεριφορά των ατόμων και η θεωρία παιγνίων αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την κατανόηση και πρόβλεψη στη διαμόρφωση των συνθηκών της αγοράς. Οι φοιτητές επιλέγοντας το μάθημα αυτό θα αναπτύξουν τα αναλυτικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των στην οικονομία αλλά και να ερμηνεύσουν διάφορα οικονομικά φαινόμενα.

Γενικές Ικανότητες

• Αυτόνομη Εργασία
• Λήψη Αποφάσεων
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Αυτοτελής Μελέτη 98
Σύνολο Μαθήματος (13 ώρες ανά πιστωτική μονάδα) 150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

  • Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει:
    • ερωτήσεις σύντομης απάντησης
    • επίλυση προβλημάτων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Δημήτρης Βολίωτης. Διαλέξεις στην θεωρία παιγνίων, (2015). Εκδόσεις Πεδίο
  • Γιάνης Βαρουφάκης. Θεωρία παιγνίων, (2007), Εκδόσεις Gutenberg