Τραπεζικό Δίκαιο (Master in Banking and Finance Law)

10-05-19 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διδάσκων:  Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης,

Διδάκτωρ Νομικής Παν/μίου Φραγκφούρτης

 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση του τραπεζικού δικαίου, δημόσιου και ιδιωτικού. Το μάθημα θα καλύψει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

Ι.         Δημόσιο τραπεζικό δίκαιο: Η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος

 

Α.        Διαμόρφωση του σύγχρονου τραπεζικού δικαίου ως την περίοδο της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης

 

 1. Το δικαιοπολιτικό αίτημα εποπτείας του τραπεζικού συστήματος
  • Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο ρόλος των τραπεζών
  • Μορφές ρυθμιστικής παρέμβασης μέσω του τραπεζικού δικαίου
  • Οι τραπεζικές δραστηριότητες
  • Η χρηματοδότηση των τραπεζών
  • Η διατραπεζική χρηματοδότηση
  • Το νομισματικό δίκαιο και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – Νομισματική πολιτική και Ευρωσύστημα – Έννοια του χρήματος
  • Τα συστήματα πληρωμών
  • Τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών και συναλλαγών
 1. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο
  • Η εξέλιξη του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου
  • Το ευρωπαϊκό διαβατήριο και οι κανόνες λειτουργίας του
  • Ελάχιστη εναρμόνιση και αρχή home country control
  • Αδειοδότηση και εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • Η εμβάθυνση του ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου

 

 1. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
  • Διαμόρφωση του    ελληνικού   τραπεζικού    δικαίου    από    το    δίκαιο    του παρεμβατισμού στο σύγχρονο τραπεζικό δίκαιο
  • Ιστορική Αναδρομή – Η επίδραση του παράγωγου ενωσιακού δικαίου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη διαμόρφωση του ελληνικού τραπεζικού δικαίου την τελευταία 40ετία.

 

 1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως νομισματική αρχή

 

Β.        Το τραπεζικό δίκαιο μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

 1. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, η κρίση χρέους κρατών μελών και οι επιπτώσεις στο τραπεζικό δίκαιο – Ρυθμιστικές εξελίξεις στην ΕΕ και στην Ελλάδα
  • Η αφερεγγυότητα των τραπεζών, οι κίνδυνοι και η αντιμετώπισή τους
  • Η χρηματοδότηση / ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Bail in – bail out – η προβληματική της κρατικής ενίσχυσης
  • Οι τραπεζικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Η BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive / Οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών)

 

 1. Η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα
  • H αντίδραση του έλληνα νομοθέτη: ο ν. 4021/2011
  • Η ειδική εκκαθάριση ελληνικών τραπεζών
  • Η εξυγίανση των συστημικών τραπεζών και η ανακεφαλαιοποίησή τους μέσω του ΤΧΣ
  • Ο ν. 4335/2015 – Οι κανόνες εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • Τo PSI (Η ανταλλαγή ομολόγων ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο αναδιάταξης του δημοσίου χρέους)

 

 1. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
  • Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική ως εποπτική αρχή
  • Οι μηχανισμοί του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης

 

ΙΙ. Το σύγχρονο ελληνικό τραπεζικό δίκαιο

 

 1. Η εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
  • Η Τράπεζα της Ελλάδος
  • Τα τραπεζικά νομοθετήματα

 

 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα ως υποκείμενα των τραπεζικών συναλλαγών

 

 1. Οι κανόνες εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • Το νομοθετικό πλαίσιο και η διαμόρφωσή του
  • Συνεχείς υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • Η μικρο-προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και η σημασία των κανόνων μακρο-προληπτικής ρύθμισης

 

 1. Η προβληματική αντιμετώπισης των “κόκκινων” δανείων
  • Ο ν. 4354/2015 για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
  • Οι τιτλοποιήσεις απαιτήσεων – ο ν. 3156/2003 και ο Κανονισμός 2017/2402/ΕΕ
  • Ο ν.  4649/2019  για  το  πρόγραμμα  παροχής  εγγύησης  σε  τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων
 1. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και η εποπτεία τους
  • Οι εταιρίες leasing
  • Οι εταιρίες factoring
  • Οι εταιρίες παροχής πιστώσεων
  • Τα ιδρύματα πληρωμών
  • Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος
  • Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος
  • Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
 1. Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και εποπτικοί κανόνες

 

 1. Τα συστήματα εγγύησης καταθετών: Το ΤΕΚΕ

ΙΙΙ.    Ιδιωτικό τραπεζικό δίκαιο

 1. Η σχέση του δημοσίου/εποπτικού δικαίου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (τραπεζικού δικαίου, δικαίου της κεφαλαιαγοράς και ασφαλιστικού δικαίου) με το ιδιωτικό δίκαιο.
  • Πηγές δικαίου των τραπεζικών συναλλαγών
  • Εποπτική νομοθεσία και τραπεζικές συναλλαγές
  • Οι Κώδικες Δεοντολογίας
  • Οι Διεθνείς Ομοιόμορφοι Κανόνες
 1. Οι τραπεζικές εργασίες – συναλλαγές

 

  • Η αποδοχή καταθέσεων
  • Νομικός χαρακτηρισμός της κατάθεσης
  • Είδη τραπεζικών καταθέσεων
  • Καταθέσεις ταμιευτηρίου
  • Καταθέσεις όψεως
  • Τρεχούμενος λογαριασμός καταθέσεων
  • Προθεσμιακές καταθέσεις
  • Η σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης και οι τραπεζικοί λογαριασμοί
  • Το νόμισμα της κατάθεσης
  • Η κατάρτιση της σύμβασης κατάθεσης
  • Η λειτουργία της σύμβασης κατάθεσης
  • Λήξη της σύμβασης κατάθεσης
  • Ο κοινός λογαριασμός
  • Κατάσχεση και δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων
  • Το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων
  • Οι πιστωτικές συμβάσεις
  • Το τραπεζικό δάνειο
  • Η παροχή πιστώσεων μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού
  • Δανειοδότηση επιχειρήσεων μέσω ομολογιακών δανείων
  • Τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης
  • Τα δάνεια εξυγίανσης
  • Τα δάνεια σε ξένο νόμισμα
  • Καταναλωτική πίστη
  • Στεγαστική πίστη
  • Εξασφάλιση πιστώσεων
  • Οι συμβάσεις χρηματοοικονομικής εξασφάλισης
  • Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων
  • Η Τιτλοποίηση απαιτήσεων
  • Η Μεταβίβαση δανείων – Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
  • Άλλες μορφές χρηματοδοτικών συναλλαγών
  • Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (σύμβαση leasing)
  • H σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)
  • Η αγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting)
  • Η διενέργεια πληρωμών και μεταφορά κεφαλαίων
  • Τα μέσα πληρωμής

 

 1. Η σχέση τράπεζας και πελάτη
  • Ο συμβατικός χαρακτήρας της τραπεζικής συναλλαγής
  • Υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι του πελάτη
  • Η ευθύνη των τραπεζών έναντι των συναλλασσομένων με αυτές
  • Η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή κατά την άσκηση τραπεζικών εργασιών

 

 1. Τραπεζικά επιτόκια και ανατοκισμός

 

 1. Η αδικοπρακτική ευθύνη των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης
  • Θεμελίωση του παρανόμου στην παράβαση διατάξεων νόμου
  • Παραβάσεις υποχρεώσεων πρόνοιας και ασφάλειας στις συναλλαγές

 

Προτεινόμενα συγγράμματα:

Νικόλαος Ρόκας / Χρήστος Γκόρτσος / Αλεξάνδρα Μικρουλέα / Χριστίνα Λιβαδά: Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου: Δημόσιο και Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο (3η έκδοση, 2016)

Γ. Δ. Καλλιμόπουλος, Κ.Γ. Καραγιάννης, Ζ.Ν. Τσολακίδης: Δίκαιο Τραπεζικών Συναλλαγών, Τόμος Ι: Γενικό Μέρος – Παθητικές Τραπεζικές Εργασίες, 2019