Μαθήματα – Προπτυχιακό 2012 – 2013

21-09-12 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013,

Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013, Πρόγραμμα Μαθημάτων


1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι (1ο τμήμα & 2ο τμήμα)
Μικροοικονομική Ι
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (εργαστήριo)
Στατιστική Ι
Λογιστική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Μακροοικονομική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Μικροοικονομική ΙΙ
Επιχειρησιακή Ηθική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική ΙΙ
Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Εμπορικό Δίκαιο
Χρηματοοικονομική Διοικητική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Χρήμα και Τράπεζες
Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Αρχές Management
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία
Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Τραπεζική Λογιστική
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Παράγωγα Αξιόγραφα & Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου Οικονομετρία
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο

Πιστωτικά Ιδρύματα
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές και Ιδρύματα
Επιλογή
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιλογή
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Μαθήματα Επιλογής (Χειμερινών Εξαμήνων) Μαθήματα Επιλογής (Εαρινών Εξαμήνων)

Φορολογικό Δίκαιο
Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής I
Στοχαστικός Λογισμός

Χρηματοοικονομική Πολιτική & Στρατηγική
Οικονομική της Πληροφορίας
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Επενδυτική Ψυχολογία
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι

Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομικήκαι Τραπεζική Διοικητική
Χρηματοοικονομικό Σύστημα: Δομή, Θεσμικό Πλαίσιο, Ανταγωνισμός
Οργανωτική Θεωρία
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ
Αποτίμηση Αξιογράφων
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΙΙ
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών