Αντζουλάτος – Διεθνείς Χρημ/κές Συναλλαγές & Ιδρύματα

20-06-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Άγγελος Αντζουλάτος

Μάθημα: Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές και Ιδρύματα


.

Το μάθημα αυτό παρέχει τις αναγκαίες βάσεις για την κατανόηση των ταχύτατα μεταβαλλομένων διεθνών χρηματαγορών και των χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαπραγματεύονται σε αυτές, καθώς επίσης και των κυρίων παικτών.

Δίνει έμφαση στην κατανόηση των δυνάμεων οι οποίες επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στην τιμολόγηση των σχετικών με τις ισοτιμίες χρηματοοικονομικών προϊόντων, στην αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, στην κερδοσκοπία στην αγορά συναλλάγματος, στις διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου και εν γένει στη διαχείριση κινδύνων από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και επενδυτές.

Το μάθημα, επιπλέον, τονίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηματαγορών, της οικονομίας και της πολιτικής, επισημαίνοντας τις απρόβλεπτες συνέπειες κάποιων κανονισμών. Αναλύει, επίσης, σχετικούς προβληματισμούς των αρχών (κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, διεθνών οργανισμών όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΟΟΣΑ) και των ιδιωτών παικτών.
Τέλος, παρουσιάζει τις τρέχουσες τιμές πολλών χρηματοοικονομικών προϊόντων, με στόχο οι φοιτητές να αποκτήσουν αίσθηση των αριθμών και έτσι να οξύνουν περαιτέρω την κριτική τους ικανότητα.

Για τη σύνδεση του μαθήματος με τον πραγματικό κόσμο χρησιμοποιούνται αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων από το HarvardBusiness School (www.hbs.edu), καθώς και η σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά συναλλάγματος και τις διεθνείς χρηματαγορές με χρήση της υπηρεσίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Bloomberg (www.bloomberg.com).

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση και έχουν πρόσβαση σε τερματικό της Bloomberg στο εργαστήριο του Τμήματος. Χρησιμοποιούνται, επίσης, αναλύσεις μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών τραπεζών.