Εργαστήριο “Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών”

Εργαστήριο “Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών”

Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών είναι, η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική εφαρμογή και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Τομείς Δραστηριότητας

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο θα δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, κυρίως σε θέματα:
− Χρήση του εργαστηρίου στην βελτίωση της διδασκαλίας των σχετικών μαθημάτων του Τμήματος τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διδακτικές εφαρμογές με χρήση της ηλεκτρονικής πληροφορίας, προγραμμάτων λογισμικού και των βάσεων δεδομένων.
− Χρήση του εργαστηρίου για την προαγωγή της βασικής έρευνας και των εφαρμογών της.
− Διασύνδεση του εργαστηρίου με συναφείς ιδρυματικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μετακλήσεις διαπρεπών ερευνητών.
− Ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση με Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τους θεσμικούς φορείς της αγοράς (Χρηματιστήριο Αξιών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ.).
− Δημιουργία πρόσθετων προοπτικών απασχόλησης των φοιτητών και προσέλκυση υποτροφιών αριστείας
− Προσέλκυση πόρων από χορηγίες και αμειβόμενα προγράμματα
− Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων που προάγουν την επιστήμη της χρηματοοικονομικής
− Παραγωγή ενημερωτικού υλικού και βάσεων δεδομένων

ΦΕΚ

ΦΕΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΟΟΔ 929-27.10.21