Διδακτορικό – Έρευνα

Τυπικά, η έρευνα των φοιτητών ξεκινά στο δεύτερο έτος σπουδών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων κορμού στο πρώτο έτος.

Στην πράξη, όμως, η ενασχόληση και η επαφή με την έρευνα ξεκινά από την πρώτη ημέρα των σπουδών τους, μέσω της εργασίας ως ερευνητικοί και διδακτικοί βοηθοί, της ενεργούς συμμετοχής στο εβδομαδιαίο ακαδημαϊκό σεμινάριο του Τμήματος, και της παρακολούθησης των ομιλιών και των συζητήσεων στα πλαίσια του διδακτορικού σεμιναρίου.

Οι τομείς έρευνας που προσφέρει το διδακτορικό πρόγραμμα καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος της Χρηματοοικονομικής και σχετικών κλάδων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς Τραπεζική (Banking), Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (Corporate Finance), Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (Financial Econometrics), Θεωρία Χαρτοφυλακίου (Portfolio Theory), Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (Mathematical Finance), Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management), Μακροχρηματοοικονομική (Macrofinance), Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Pricing), Μικροδομή των Αγορών (Market Microstructure) και Τιμολόγηση Παραγώγων Αξιόγραφων (Derivative Pricing). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την ερευνητική δραστηριότητα των καθηγητών του Τμήματος ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους στην ιστοσελίδα https://bankfin.unipi.gr/p-faculty/.

Πέρα από τους δεδομένους τομείς έρευνας κάθε μέλους ΔΕΠ του τμήματος, κατά περιόδους προκηρύσσονται θέσεις για συγκεκριμένα θέματα διδακτορική έρευνας. Σε αυτές τις προκηρύξεις δίνονται όχι μόνο η σύντομη περιγραφή της έρευνας που θα οδηγήσει στο διδακτορικό δίπλωμα, αλλά το απαιτούμενο υπόβαθρο και οι προτιμητέες γνώσεις και ικανότητες των υποψήφιων φοιτητών. Οι τρέχουσες θέσεις που έχουν προκηρυχθεί είναι στην εξής ιστοσελίδα

https://bankfin.unipi.gr/didaktoriko-prokhrykseis.