Διδακτορικό – Υποτροφίες / Οικονομική Βοήθεια

Είναι μια από τις αρχές του Τμήματος, θέλοντας να προάγει την αριστεία, να βοηθάει τους φοιτητές, ιδιαίτερα αυτούς που μοχθούν για την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης διδακτορικής διατριβής υψηλού επιπέδου. Μέσα από αυτό το πρίσμα, το Τμήμα αναζητεί συνεχώς τρόπους για να χρηματοδοτήσει τους άριστους φοιτητές του προγράμματος, είτε με μορφή παροχής εργασίας μέσα στο πανεπιστήμιο, είτε με τη μορφή υποτροφιών.

Οι δυνατότητες μερικής απασχόλησης στο Τμήμα αφορούν εργασία στο εργαστήριο του Τμήματος, τη βοήθεια διδασκαλίας με φροντιστηριακά μαθήματα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ), καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.

Αναφορικά με τις υποτροφίες τόσο ο αριθμός τους όσο και το ύψος τους εξαρτιόνται από τις πηγές χρηματοδότησης και τις γενικότερες οικονομικές δυνατότητες του Τμήματος. Δομικά, χωρίζονται στις «υποτροφίες εισαγωγής στο διδακτορικό πρόγραμμα» (σε νεοεισερχόμενους φοιτητές στο πρόγραμμα με εξαιρετικής ποιότητας αιτήσεις), στις «υποτροφίες άριστης επίδοσης» (με κριτήριο τις επιδόσεις στα μαθήματα κορμού) και στις «υποτροφίες αριστείας στην έρευνα» (με κριτήριο τις ερευνητικές επιδόσεις μετά το πέρας του δεύτερου έτους). Για την απονομή των υποτροφιών αρμόδια είναι η επιτροπή αξιολόγησης του διδακτορικού προγράμματος, όπως αυτή ορίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.  Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού υποτροφιών του Τμήματος.