Προκηρύξεις Διδακτορικών Διατριβών

Οι προκηρύξεις διδακτορικών διατριβών που ακολουθούν ΔΕΝ είναι δεσμευτικές, ούτε αποτελούν τα μοναδικά θέματα διδακτορικών διατριβών που προσφέρονται από το πρόγραμμα. Αντίθετα, πρόκειται για προτεινόμενες διατριβές από καθηγητές του τμήματος οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με κάποια από τα τρέχοντα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, στα οποία και αναζητούν διδακτορικούς φοιτητές. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον διευθυντή του διδακτορικού προγράμματος Επ. Καθηγητή Μ. Ανθρωπέλο (anthropel@unipi.gr) ή/και στον αναφερόμενο καθηγητή της προκήρυξης.

bankfin PHD

Υπεύθυνος Καθηγητής: Καθηγητής Νικόλαος Απέργης
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι: Εnvironmental Economics and Monetary Policy
Climate change, supply shocks and monetary policy rules
The thesis is expected to explore the interaction between monetary policy and climate change as they jointly impact certain macroeconomic outcomes, such as economic growth. The analysis should explore which macroeconomic model is required to analyze the links between monetary policy and climate policy. For instance, the analysis can investigate the role of negative supply shocks in affecting central banks’ ability to forecast and manage inflation and economic growth targeting. In that sense, it will assess the necessary monetary framework in a carbon-constrained and climatically disrupted world and to highlight the climate policy frameworks that can make monetary policies more effective.

O υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να έχει γνώση/υπόβαθρο σε νομισματική και μακροοικονομική πολιτική και βασικές γνώσεις εμπειρικής οικονομετρικής έρευνας


Υπεύθυνος Καθηγητής: Καθηγητής Νικόλαος Απέργης

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι: Monetary and Macroprudential Policies and Environmental Economics
Climate change, monetary policy frameworks and macroprudential regulation
Climate-related financial risks have been recognised by central banks as material to their financial stability. The thesis should explicitly consider to developing the policy framework for dealing with market-based solutions that plan to reduce information gaps that prevent the necessary pricing of such financial risks, associated with transparency and stress testing. To avoid any market disruptions from climate risks, there is the need for a new ‘precautionary’ financial policy approach that will offer more efficient financial policy interventions to deal with such long-term climate-related risks. Such interventions will contribute to the full integration of climate-related financial risks into financial policies, including new and more advanced macroprudential and monetary policy frameworks.

O υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να έχει γνώση/υπόβαθρο σε νομισματική και μακροοικονομική πολιτική και βασικές γνώσεις εμπειρικής οικονομετρικής έρευνας


Υπεύθυνος Καθηγητής: Επ. Καθηγητής Μ. Ανθρωπέλος

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι: Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.

Η θέση αφορά 3ετές ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΛΙΔΕΚ, με γενικό τίτλο “Valuation and Optimal Investment of Pension Plans”.

Η θέση είναι πλήρως χρηματοδοτημένη για 3 έτη.

Κύριο θέμα της διδακτορικής διατριβής: Μελέτη βέλτιστων επενδυτικών χαρτοφυλακίων συνταξιοδοτικών ταμείων (optimal investment strategies of Pension Funds) σε υποδείγματα συνεχούς χρόνου (continuous-time models). Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα, η πρώτη μελέτη της διατριβής θα γίνει σε συνεργασία με τον Καθηγητή του London School of Economics Κ. Καρδαρά (http://stats.lse.ac.uk/kardaras/)

Προφίλ Υποψήφιου Διδάκτορα: Ο ΥΔ θα πρέπει πρωτίστως να ενδιαφέρεται για την έρευνα σε ζητήματα χρηματοοικονομικών αποφάσεων (επενδύσεων, τιμολόγησης, αντιστάθμισης κινδύνου) με την χρήση μαθηματικών/ποσοτικών μεθόδων.

Τυπικά προσόντα: Μεταπτυχιακό σε Μαθηματικά, Στατιστική, Αναλογισμό, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά ή άλλων συναφών αντικειμένων ή απόφοιτος πολυτεχνικής σχολής. Θα χρειαστούν προχωρημένες γνώσεις στη Θεωρία Πιθανοτήτων και στην Στοχαστική Ανάλυση, αλλά και βασικές γνώσεις Χρηματοοικονομικής, Θεωρίας Χαρτοφυλακίου και Οικονομετρίας. Η ευχέρεια στον προγραμματισμό είναι ιδιαιτέρως επιθυμητή. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνήσουν στο anthropel@unipi.gr για περαιτέρω πληροφορίες.