Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)

Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»
(«Banking and Financial Management»)

Π.Μ.Σ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Κάνε Αίτηση Συμμετοχής!

Υποβολή Αιτήσεων:  Έως 20 Ιουλίου 2024

Αίτηση Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ιδρύθηκε το 1995 και αποτέλεσε το πρώτο ΠΜΣ από ελληνικό ΑΕΙ σε αυτό το αντικείμενο. Συνεχίζει από τότε με μεγάλη επιτυχία τη λειτουργία του καθώς υποστηρίζεται από το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του μοναδικού τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Κατόχους τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 • Διάρκεια Σπουδών Πλήρους Φοίτησης:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
 • Διάρκεια Σπουδών Μερικής Φοίτησης: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΔΟΜΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, την εκπαίδευση και την ειδίκευση των φοιτητών στους τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.

Ειδικότερα, αντικείμενα στα οποία το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση είναι:

 • ο τρόπος λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου,
 • η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων,
 • η χρηματοοικονομική διοίκηση εταιρειών,
 • οι αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων,
 • η βιώσιμη και αειφόρα (περιβαλλοντική) χρηματοοικονομική,
 • η σύνδεση της οικονομικής πολιτικής και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τις χρηματαγορές,
 • η διαχείριση κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,
 • η νομισματική πολιτική και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών,
 • η χρηματοδότηση στις αγορές ακινήτων και ενέργειας,
 • οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων,
 • η χρηματοοικονομική λογιστική με έμφαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και
 • η χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

 • Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Η ανάπτυξη της έρευνας στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική.
 • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για υψηλού επιπέδου στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 • Η καλλιέργεια, η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των στελεχών των επιχειρήσεων και η κατανόηση του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.
 • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και
 • Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το Π.Μ.Σ

Ανακοινώσεις

 • All Posts
 • Ανακοινώσεις

22 Απριλίου, 2024/

   22/04/2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Next Banking Generation Internship         Σύμφωνο Συνεργασίας που αφορά το «Next Banking Generation Internship», υπέγραψαν η…

You cannot copy content of this page