Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Αρχές και Αξιολόγηση Φοιτητών

Το ΠΜΣ σέβεται τη διαφορετικότητα και προνοεί για τις ιδιοσυγκρατικές ανάγκες των φοιτητών/τριων, και επιδιώκει να ενισχύει την αίσθηση αυτονομίας και να εξασφαλίζει την επαρκή καθοδήγηση και υποστήριξή τους. 

Προς τούτο, οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν ποικίλες διδακτικές και μαθησιακές μεθόδους, καθώς και τρόπους εξέτασης, όπως 

  • εργασίες και εργαστηριακές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, των οποίων ο βαθμός προσμετράται στην τελική βαθμολογία, 
  • ενδιάμεσες εξετάσεις («προόδους»), των οποίων ο βαθμός επίσης προσμετράται στην τελική βαθμολογία, 
  • προφορικές εξετάσεις, 
  • εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 
  • την αξιολόγηση της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών/τριων στα μαθήματα. 

 

Επιπλέον, κατά την κρίση του Διευθυντή, μπορούν να οργανωθούν φροντιστηριακά μαθήματα για υποβοήθηση των φοιτητών/τριων.

Παρακολούθηση προόδου

Η παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών/τριων, κάθε ενός χωριστά αλλά και κάθε τάξεως συνολικά, βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την πτωχή επίδοση και την έλλειψη ακαδημαϊκής δεοντολογίας, επιτρέπει τον εντοπισμό των φοιτητών οι οποίοι –πιθανόν– θα ήθελαν να συνεχίσουν για διδακτορικό στο Τμήμα ή αλλού (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό), συμβάλει στο καλύτερο «ταίριασμα» των φοιτητών/τριων με τις προτεινόμενες από τράπεζες και εταιρείες θέσεις εργασίας. Περαιτέρω συμβάλλει στην εμπέδωση κλίματος άμιλλας, αξιοκρατίας και αριστείας, και στην διατήρηση της αξιοπιστίας του ΠΜΣ.

Η παρακολούθηση της προόδου γίνεται μέσω δύο κυρίως καναλιών:

  • της συνεχούς επαφής των διδασκόντων με τους διδασκόμενους, την οποία διευκολύνει ο μικρός σχετικά αριθμός των φοιτητών/τριων,
  • της συνεχούς αξιολογήσεως των φοιτητών/τριων τόσο στα μαθήματα όσο και στις διατριβές. Την συνεχή αυτή αξιολόγηση βοηθούν οι ποικίλες παιδαγωγικές μέθοδοι.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τον τρόπο αξιολόγησής τους από την κεντρική σελίδα του Τμήματος και από την πλατφόρμα Open eClass (eclass.unipi.gr), στην οποία αναρτώνται διαφάνειες, μελέτες, άρθρα, ασκήσεις, ανακοινώσεις, οδηγίες συγγραφής εργασιών, τα κριτήρια αξιολόγησης και η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων. 

Η αξιολόγηση γίνεται με ποικιλία μεθόδων, όπως τελική εξέταση, ενδιάμεσες εξετάσεις («πρόοδοι»), μικρές ή μεγάλες (εξαμηνιαίες) εργασίες, αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων (Case studies), συμμετοχή στις συζητήσεις στην τάξη, παρουσιάσεις ή/και από συνδυασμό τους. 

Εν είδει γενικής κατεύθυνσης, η αξιολόγηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης και ελέγχει τη θεωρητική επάρκεια, αλλά και την αναλυτική ικανότητα των φοιτητών/τριων, ώστε να αποτυπώνει τον βαθμό επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους φοιτητές/τριες. Επιπλέον γίνεται με τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί  και είναι συμβατή με τις ιδιαίτερες γνωστικές ανάγκες των φοιτητών/τριων.

Αν η αξιολόγηση γίνεται με τελικές εξετάσεις, η εξέταση δύναται να πραγματοποιείται είτε μετά από την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου είτε μετά από την ολοκλήρωση του διδακτικού έργου κάθε μαθήματος ή την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 0-10: από 0 έως και 4,99 αποτυχών και από 5 έως και 10 επιτυχών. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται από τον διδάσκοντα στη Γραμματεία του Τμήματος εντός 15 ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης σε εξέταση μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών/ουσα στην εν λόγω εξέταση. Η μη επιτυχής εξέταση ή η μη προσέλευση σε εξέταση μαθημάτων σε ένα εξάμηνο, οδηγεί σε επανεξέταση των μαθημάτων αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει ή δεν προσέλθει και στην επανεξέταση μαθήματος, τότε οδηγείται σε 3η εξέταση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει ή δεν προσέλθει και κατά την 3η εξέταση μαθήματος, υποχρεούται σε 4η εξέταση για το εν λόγω μάθημα σε εύλογο χρονικό διάστημα, καταβάλλοντας ως τέλος το ποσό των 300 ευρώ. Το εν λόγω τέλος, δύναται να μεταβληθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά την κρίση του Διευθυντή δύναται η οργάνωση φροντιστηριακών μαθημάτων για την υποβοήθηση του φοιτητή πριν από την τρίτη (3η) ή την τέταρτη  (4η) εξέταση του σε μάθημα. Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη προσέλευσης και στην 4η εξέταση, ο/η φοιτητής/τρια εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του/της προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, από τριμελή επιτροπή τα μέλη της οποίας ορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από διδακτικό προσωπικό του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του προς εξέταση μαθήματος και στην οποία δεν δύναται να συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος.

You cannot copy content of this page