Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

Πλήρους Φοίτησης // 3o Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ314

Μερικής Φοίτησης // 3o Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ314

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου για τη μελέτη του σημαντικού ζητήματος της προβλεψιμότητας στις χρηματαγορές. Θα αναπτύξουμε οικονομετρικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της προγνωστικής ικανότητας. Επιπλέον, αντιμετωπίζοντας το ερώτημα από οικονομική σκοπιά, θα εξετάσουμε την αξία της προβλεψιμότητας για τους επενδυτές σε πραγματικό χρόνο. Ενώ θα εστιάσουμε κυρίως στην προβλεψιμότητα σε επίπεδο χρονοσειρών (time-series), θα συζητήσουμε επίσης κάποια παραδείγματα διατομεακής (cross-sectional) προβλεψιμότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • χρησιμοποιήσουν δεδομένα απόδοσης αξιογράφων για να ελέγξουν οικονομετρικά με αυστηρό τρόπο την δυνατότητα πρόβλεψης με τη χρήση δεδομένων μεταβλητών.
 • κατανοούν και εκτιμούν τη διαφορά μεταξύ της προβλεψιμότητας εντός και εκτός δείγματος.
 • αξιολογούν την οικονομική αξία των επενδυτικών στρατηγικών σε πραγματικό χρόνο που βασίζονται σε προγνωστικά μοντέλα.
 • Προσεγγίζουν κριτικά το ζήτημα της προβλεψιμότητας των χρηματαγορών, τόσο από στατιστική όσο και από οικονομική σκοπιά.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στην θεωρία προβλέψεων. Η ουτοπία της μαγικής σφαίρας.
 2. Μοντέλα γραμμικής παλινδρομήσης για προβλέψεις αποδόσεων αξιογράφων. Ανασκόπηση του μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης με στοχαστικές ερμηνευτικές μεταβλητές. Προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού (adjusted R-square) ως μέτρο σημαντικότητας. Τυπικά σφάλματα ανθεκτικά (robust) στην παρουσία ετεροσκεδαστικότητας και σειριακής συσχέτισης.
 3. Στατιστική σημαντικότητα εντός δείγματος και εκτός δείγματος. Συντελεστής προσδιορισμού R-square εκτός δείγματος. Μέσο τετραγωνικό σφάλμα πρόβλεψης.
 4. Η οικονομική σημαντικότητα της προβλεψιμότητας αποδόσεων. Επιλογή χαρτοφυλακίου για επενδυτές με συνάρτηση χρησιμότητας που βασίζεται στη μέση απόδοση και διακύμανση (mean-variance utility). Χαμηλή τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R-square μπορεί να συνοδεύεται από σημαντικές βελτιώσεις στις αποδόσεις και τον δείκτη Sharpe. Ο ρόλος της αποστροφής κινδύνου (risk aversion). Προβλεψιμότητα και αποτελεσματικότητα της αγοράς (marker efficiency).
 5. Δημοφιλείς προγνωστικές μεταβλητές σε μηνιαία ή χαμηλότερη συχνότητα (dividend yield, term spread, default yield spread κτλ).
 6. Variance risk premium: μια προγνωστική μεταβλητή για τις αποδόσεις του δείκτη S&P 500 με βάση ημερήσια δεδομένα.
 7. Διατομεακή (cross-sectional) προβλεψιμότητα: μερικές απλές στρατηγικές momentum που βασίζονται σε δείκτες μετοχών και ομολόγων.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε (α) εργασίες εμπειρικής ανάλυσης (50%) και (β) ένα τελικό project (50%). H ανάθεση των εργασιών θα γίνεται κάθε 3 βδομάδες κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Για τις εργασίες και το project οι φοιτητές θα χρειαστεί να αναλύσουν πραγματικά δεδομένα, να χρησιμοποιήσουν Excel, ή κάποιο αντίστοιχο spreadsheet πρόγραμμα, και να γράψουν απλό κώδικα σε R, Matlab, ή αντίστοιχη γλώσσα προγραμματισμού. Οι φοιτητές μπορούν να συζητήσουν μεταξύ τους τις ερωτήσεις των εργασιών αλλά όλοι πρέπει να παραδώσουν ξεχωριστές εργασίες.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Οι διαφάνειες των διαλέξεων.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 • “Α Comprehensive Look at the Empirical Performance of Equity Premium Prediction” by Ivo Welch and Amit Goyal, The Review of Financial Studies, Vol. 21, Issue 24, July 2008, pp. 1455-1508.
 • “Predicting Excess Stock Returns Out of Sample – Can Anything Beat the Historical Average?” by John Campbell and Samuel Thompson, The Review of Financial Studies, Vol. 21, Issue 24, July 2008, pp. 1509-1531.
 • “The Dog That Did Not Bark: A Defense of Return Predictability” by John Cochrane, The Review of Financial Studies, Volume 21, Issue 4, July 2008, Pages 1533–1575.
 • “Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum” by Gary Antonacci, Social Science Research Network, 2017.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page