Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Πλήρους Φοίτησης // 3o Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ350

Μερικής Φοίτησης // 3o Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ350

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η πρακτική άσκηση έχει καθοριστική σημασία για τη μελλοντική σταδιοδρομία των φοιτητών καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας έτσι την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι:

 • Η απόκτηση εμπειρίας σχετικής με το επάγγελμα, η εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και η επαγγελματική ένταξη στον ίδιο ή σε παρόμοιο φορέα
 • Η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής άσκησης
 • Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
 • H κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για επιτυχή μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση

Γενικές Ικανότητες

 • Αναλυτική και κριτική ικανότητα
 • Επαγωγική σκέψη
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων για την επίλυση προβλημάτων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η πρακτική άσκηση συμπληρώνει τις παρεχόμενες από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, με την ενάσκηση των φοιτητών σε παραγωγικά και εργασιακά περιβάλλοντα συναφή με το αντικείμενο του προγράμματος. Ειδικότερα, η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Το μάθημα αξιολογείται επί τη βάσει της σχετικής φόρμας αξιολόγησης που ετοιμάζουν και αποστέλλουν οι φορείς απασχόλησης των φοιτητών, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα-υπεύθυνο καθηγητή.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page