Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Όργανα Διοίκησης

Το ΠΜΣ λειτουργεί με τα όργανα που προβλέπει ο Ν. 4957/2022. Σε επίπεδο Τμήματος, τα όργανα διοίκησης του ΠΜΣ είναι:

Η Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του Π.Μ.Σ. και ιδίως:

 1. εισηγείται προς τη Σύγκλητο την έγκριση ή την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ., καθώς και την παράταση της διάρκειας του Π.Μ.Σ.,
 2. ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε). του Π.Μ.Σ. του Τμήματος
 3. αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.,
 4. συγκροτεί Επιτροπές για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και εγκρίνει την εγγραφή αυτών στο Π.Μ.Σ.,
 5. χορηγεί υποτροφίες αριστείας και ανταποδοτικές υποτροφίες προς τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος,
 6. συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών και ορίζει τον επιβλέποντα ανά εργασία,
 7. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Π.Μ.Σ.,
 8. εγκρίνει τον απολογισμό του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε.,
 9. εγκρίνει την προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ,
 10. αποφασίζει την διαγραφή / προσωρινή αναστολή μεταπτυχιακών φοιτητών,
 11. εξετάζει τα κριτήρια περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης,
 12. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι αρμοδιότητες των περ. 4. και 5. δύναται να μεταβιβάζονται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ

Η Σ.Ε. αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ. και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Σ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Ο Διευθυντής προεδρεύει της ΣΕ, προέρχεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό.

You cannot copy content of this page