Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Ποιότητα και Μέθοδοι Διδασκαλίας

Ποιότητα Διδασκαλίας

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας είναι ένας από τους στόχους του ΠΜΣ. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, εφαρμόζονται τα εξής:

 • συνεχής αξιολόγηση των διδασκόντων και των διδασκομένων μαθημάτων με βάση ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνουν οι φοιτητές/τριες ανώνυμα στο τέλος κάθε εξαμήνου για κάθε μάθημα,
 • σχόλια και συζητήσεις των φοιτητών/τριων με τα όργανα του Τμήματος,
 • σχεδιασμός της ύλης των μαθημάτων από το σύνολο των διδασκόντων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν ομαλότερη η ροή των εννοιών και των γνωστικών αντικειμένων και να αποφεύγεται η επικάλυψη της διδακτέας ύλης,
 • διοργάνωση εβδομαδιαίων ερευνητικών σεμιναρίων με προσκεκλημένους εξέχοντες επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό,

διαλέξεις από εκτός του ακαδημαϊκού χώρου αναγνωρισμένους ειδήμονες.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το Τμήμα ενθαρρύνει, και βοηθά με τα απαραίτητα μέσα, τη χρήση ποικίλων και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, όπως

 • ηλεκτρονικές σημειώσεις, 
 • μέσα πληροφορικής (Power Point, διαδραστικό πίνακα), 
 • αναλύσεις πραγματικών στοιχείων, τα οποία συλλέγονται από τις βάσεις δεδομένων του Εργαστηρίου, διεθνείς οργανισμούς, κεντρικές τράπεζες, χρηματιστήρια…, με οικονομετρικό-στατιστικό λογισμικό, όπως, Eviews, Matlab, R και Gretl,
 • μελέτες περίπτωσης (case studies),
 • συζητήσεις στην τάξη,
 • ερευνητικές εργασίες, συνήθως διερεύνηση κάποιου ερωτήματος από τον «πραγματικό κόσμο» με συνδυασμό πραγματικών στοιχείων και θεωρίας/οικονομικής λογικής, ώστε οι φοιτητές να εξοικειώνονται με την έρευνα, να εμβαθύνουν και διευρύνουν τις γνώσεις τους, να  καλλιεργούν την κριτική σκέψη και τις αναλυτικές τους ικανότητες,
 • πρόγραμμα διαμορφωτικής μάθησης (vevox,  classEx),
 • παρουσιάσεις εργασιών, ώστε να ασκούνται και στην επικοινωνία με απαιτητικά ακροατήρια.

You cannot copy content of this page