Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος

Πλήρους Φοίτησης // 3ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ215

Μερικής Φοίτησης // 3ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ215

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα

 • περιγράφει τα κύρια χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις κύριες λειτουργίες των τραπεζών, καθώς και τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι τράπεζες προκειμένου να έχουν συμβολή στην κοινωνική ευημερία, χρησιμοποιώντας ως όχημα τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών,
 • διερευνά τη διαχείριση των κινδύνων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασύμμετρης πληροφόρησης από τις τράπεζες και άλλους χρηματοδότες,
 • αναλύει τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις των τραπεζών με την οικονομία, τις χρηματαγορές και τις αρχές (κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα), καθώς και το ευρύ δίχτυ προστασίας των τραπεζών,
 • αναλύει τα κίνητρα όλων των εμπλεκομένων, από τα απλά στελέχη των τραπεζών μέχρι και τα στελέχη των εποπτικών αρχών,
 • περιγράφει τη δυναμική των τραπεζικών κρίσεων,
 • αναδεικνύει την οικονομική λογική του πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου το οποίο διέπει τη λειτουργία των τραπεζών, και τη δυνητική συμβολή του στην κοινωνική ευημερία,
 • περιγράφει τον ρόλο της τεχνολογίας της πληροφορικής και των άλλων δυνάμεων αλλαγής στο τραπεζικό σύστημα,
 • χρησιμοποιεί τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία ως όχημα για σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

 • αναλύουν κριτικά τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών,
 • κατανοούν τις λειτουργίες και τους κινδύνους των τραπεζών,
 • αναγνωρίζουν τον ρόλο του θεσμικού πλαισίου και των κύριων μέτρων του,
 • προβλέπουν τις επιδράσεις των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου στη στρατηγική των τραπεζών,
 • συνδυάζουν την τραπεζική λογική με τις γνώσεις μακροοικονομικής για πληρέστερες χρηματοοικονομικές αναλύσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα του πραγματικού κόσμου.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. Η Μεγάλη εικόνα

 1. Χρηματοοικονομικό σύστημα – Δομή και κύριοι «παίκτες»
 2. Βασικά χρηματοοικονομικά προϊόντα – Χαρακτηριστικά και κίνδυνοι
 3. Χρηματοοικονομικό σύστημα – Γιατί υπάρχει; Πότε δεν λειτουργεί σωστά;

Β. Εισαγωγή στην τραπεζική

 1. Τραπεζική λογιστική
  • Ισολογισμός & Στοιχεία εκτός ισολογισμού
  • Αποτελέσματα χρήσεως
  • Ζημίες απομειώσεως – Διλήμματα και στρεβλά κίνητρα
 2. Στρατηγικές επιλογές των τραπεζών
  • Ανταγωνισμός
  • Fintech
 3. Διαμεσολάβηση και σχετικοί κίνδυνοι
  • Πιστωτικός κίνδυνος
  • Κίνδυνοι ρευστότητας & επιτοκίου
 4. Συναλλαγματικός και άλλοι κίνδυνοι
 5. Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο – Συνθήκες της Βασιλείας

Γ. Το οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον

 1. Το ευρύ δίχτυ προστασίας των τραπεζών και οι παρενέργειές του
 2. Τράπεζες, ασύμμετρη πληροφόρηση και πειθαρχία της αγοράς
 3. Ο λαβύρινθος του θεσμικού πλαισίου
 4. Εποπτεία

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση: 40%, με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
Αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων (case studies): 40%
Συμμετοχή στην τάξη: 20%
Τα κριτήρια αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Τραπεζική – Διοίκηση & Στρατηγική, Άγγελος Α. Αντζουλάτος, Εκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ, 2020

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Ακαδημαϊκά άρθρα και αναλύσεις από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ, την Διεθνή Τράπεζα, την BIS…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page