Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία

Πλήρους Φοίτησης // 3ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΕΡΓ-1

Μερικής Φοίτησης // 4ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΕΡΓ-1

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός της εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η εμβάθυνση της κριτικής σκέψης των μεταπτυχιακών φοιτητών, μέσω της ανάπτυξης μελετών και εφαρμοσμένης έρευνας, σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Ειδικότερα η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στοχεύει:

 1. στην εξειδίκευση του μεταπτυχιακού φοιτητή στο γνωστικό πεδίο όπου διεξάγει την έρευνα,
 2. στην εμβάθυνσή του στην ερευνητική σκέψη και μεθοδολογία,
 3. στον τρόπο εύρεσης και συγκέντρωσης των στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται στο εμπειρικό κομμάτι της διπλωματικής εργασίας (εάν η διπλωματική εργασία έχει και εμπειρικό κομμάτι), και
 4. στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα διεξαγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αφενός και αφετέρου θα έχουν την
ικανότητα ανάπτυξης και προαγωγής της γνώσης σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου που θεραπεύει το ΠΜΣ και θα είναι σε θέση:

 1. να αναζητά και να χρησιμοποιεί διεξοδικά την κατάλληλη πληροφορία από την σχετική επιστημονική βιβλιογραφία,
 2. να αξιοποιεί τις σχετικές γνώσεις από τη φοίτηση στο ΠΜΣ και να αναπτύσσει συνθετική ικανότητα,
 3. να συνθέτει τα ευρήματα της βιβλιογραφίας με τις πραγματικές συνθήκες εμφάνισης του προβλήματος / ζητήματος και να τα ερμηνεύει υπό το πρίσμα αυτών,
 4. να διαχειρίζεται στοιχεία / δεδομένα και να διατυπώνει προτάσεις / να λαμβάνει αποφάσεις,
 5. να αναλύει και να παρουσιάζει τα ευρήματα και τα δεδομένα της έρευνας χρησιμοποιώντας κατάλληλα και συναφή εργαλεία (μαθηματικά ή/και οικονομετρικά),
 6. να επιδεικνύει την ικανότητα να χειρίζεται τις κατάλληλες μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας,
 7. να κρίνει και να αξιολογεί τις ερμηνείες και να συνθέτει ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος / ζητήματος,
 8. να δημιουργεί και να διατυπώνει ορθά συμπεράσματα και τεκμηριωμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος / ζητήματος,
 9. να συνθέτει ένα επιστημονικό κείμενο, και
 10. να οργανώνει και να παρουσιάζει προφορικά το θέμα της διπλωματικής του εργασίας.

Γενικές Ικανότητες

 1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών και βιβλιογραφίας
 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 3. Λήψη αποφάσεων
 4. Αυτόνομη εργασία
 5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 6. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 7. Άσκηση κριτικής
 8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Πριν την έναρξη του τρίτου ή τέταρτου εξαμήνου των σπουδών (ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών πλήρους ή μερικής φοίτησης που παρακολουθεί ο/η κάθε φοιτητής/τρια και εφόσον οι φοιτητές/τριες του προγράμματος μερικής φοίτησης έχουν επιλέξει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας), οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή το θέμα για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας τους. Συγκεκριμένα:

1ο Στάδιο: Αναζήτηση Θέματος

Οι φοιτητές/τριες έχουν δύο επιλογές: α) να προτείνουν οι ίδιοι κάποιο θέμα το οποίο σχετίζεται με την τρέχουσα απασχόλησή τους ή τις επιθυμίες τους για μελλοντική απασχόληση ή β) να επιλέξουν ένα από τα θέματα που προτείνουν οι καθηγητές

Η αναζήτηση θέματος αποτελεί το πρώτο στάδιο στη διαδικασία εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας. Πηγές άντλησης θεμάτων αποτελούν οι διαλέξεις στα πλαίσια των μαθημάτων, οι συζητήσεις µε µέλη

ΔΕΠ του πανεπιστημίου ή στελέχη επιχειρήσεων, η βιβλιογραφία κυρίως, η επικαιρότητα ή προσωπικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Η φύση του θέματος πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο/η φοιτητής/τρια να μπορέσει να προσεγγίσει το θέμα µε όσο το δυνατό περισσότερες πρωτοτυπίες, γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερη σπουδαιότητα στη Διπλωματική Εργασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, το θέμα που θα επιλεγεί πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τις ικανότητες και δεξιότητες των φοιτητών/ιών και να μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου. Το θέμα της Διπλωµατικής Εργασίας, το οποίο θα επιλεγεί από τον/την φοιτητή/τρια, θα πρέπει να µην έχει µελετηθεί στο παρελθόν. Χρήσιµα βοηθήµατα αποτελούν το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/), το οποίο περιλαµβάνει διδακτορικές διατριβές όλων των ελληνικών πανεπιστηµίων, οι «Ηλεκτρονικές Πηγές» της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (https://lib.unipi.gr/) όπως το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Διώνη» (https://lib.unipi.gr/iguana/www.main.cls?surl=dione), η αναζήτηση μέσω Μηχανών Αναζήτησης δημοσιευμένων άρθρων όπως το Google Scholar (https://scholar.google.gr/) και η Διεθνής Βάση Διατριβών Proquest (http://proquest.umi.com/).

2ο Στάδιο: Επαφή µε Διδάσκοντες

Το επόµενο βήµα στη διαδικασία εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας είναι η επαφή µε τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος οι οποίοι σχετίζονται µε το θέµα που έχει επιλέξει/ενδιαφέρει ο/η φοιτητής/τρια. Η επαφή αυτή έχει ως στόχο την συζήτηση πάνω στο θέµα και την παροχή οδηγιών από τον επιβλέποντα καθηγητή για τον ακριβή προσδιορισµό του θέματος (στην ανακοίνωση για την Διπλωματική Εργασία έχει δοθεί συγκεκριμένη βιβλιογραφία επί των εκάστοτε ενδεικτικών θεμάτων).

3ο Στάδιο: Ακριβής Προσδιορισμός Θέματος

Το τρίτο στάδιο της διαδικασίας σχετίζεται µε τον ακριβή προσδιορισμό του θέματος, ο οποίος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μελέτη της βιβλιογραφίας. Θα πρέπει να αποφασιστεί το είδος της μελέτης, οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι ερευνητικές υποθέσεις, ο προσδιορισμός των απαραίτητων πόρων, του χρόνου αλλά και των περιορισμών της εργασίας. Κάθε Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να έχει ένα θεωρητικό και ένα εμπειρικό / πρακτικό μέρος ή μόνο ένα θεωρητικό μέρος.

4ο Στάδιο: Κατάθεση σχετικής αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Αφού έχει συμφωνήσει ο επιβλέπων καθηγητής, ο φοιτητής/τρια υποβάλλει στη Γραµµατεία του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής τη σχετική δήλωση θέματος Διπλωματικής Εργασίας.

5ο Στάδιο: Εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας

Με την έναρξη του τρίτου ή τετάρτου εξαµήνου των σπουδών του ο/η φοιτητής/τρια προχωρά στην εκπόνηση της Διπλωµατικής Εργασίας έχοντας τακτικές συναντήσεις µε τον επιβλέποντα καθηγητή για την παρακολούθηση της πορείας της Διπλωµατικής Εργασίας του. Η Διπλωματική Εργασία χωρίζεται σε πέντε βασικά μέρη:

Α) Την εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζεται το υπό μελέτη θέμα, οι λόγοι μελέτης του θέματος, η σημασία του (π.χ., για την επιστήμη ή την κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο, κλπ), η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα (γενικά).

Β) Την έρευνα βιβλιογραφίας /αρθρογραφίας, αλλά και το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η θεωρητική τεκμηρίωση του θέματος.

Γ) Την μεθοδολογία διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας όπου περιγράφεται λεπτομερώς η μεθοδολογία και τεκμηριώνεται η επιλογή για το συγκεκριμένο θέμα.

Δ) Τα αποτελέσματα της έρευνας, από τα οποία θα προκύψει η αποδοχή ή απόρριψη των ερευνητικών υποθέσεων, η διαπίστωση των σχέσεων μεταξύ εξεταζόμενων μεταβλητών και η παρουσίαση των συμπερασμάτων με βάση τα εμπειρικά στοιχεία.

Ε) Τα συμπεράσματα-προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Ακολουθούν η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα.

Για την διαμόρφωση του θεωρητικού υπόβαθρου της εργασίας ο/η φοιτητής/τρια συλλέγει την απαραίτητη βιβλιογραφία. Για τη συγκέντρωση του υλικού αυτού οι φοιτητές/τριες μπορούν να επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ή άλλους φορείς, να αναζητούν βιβλιογραφία μέσω του Περιβάλλοντος Πρόσβασης Πηγών Πληροφόρησης «Αργώ», το οποίο δίνει πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης που διατίθενται στην Ελλάδα και τον κόσμο ή να αντλούν αρθρογραφία ηλεκτρονικά, μέσω της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (http://www.lib.unipi.gr/) ή ηλεκτρονικές βάσεις, όπως το Heal-Link (https://www.heal-link.gr/), που αποτελεί το σύνδεσμο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ή μηχανές αναζήτησης δημοσιευμένων άρθρων (π.χ. Google Scholar). Η πρόσβαση στις βάσεις αυτές είναι δυνατή μόνο μέσω τερματικών εγκατεστημένων στο χώρο του Πανεπιστημίου ή και από ηλεκτρονικούς υπολογιστές εκτός του Πανεπιστημίου, οι οποίοι όμως θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με το Πανεπιστήμιο μέσω της Υπηρεσίας Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN). Αφού συλλέξει ο/η φοιτητής /τρια το υλικό του και το μελετήσει, θα πρέπει έπειτα να το ταξινομήσει/οργανώσει με βάση τη δομή της εργασίας του, προκειμένου να διευκολυνθεί κατά τη συγγραφή. Για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή του εμπειρικού μέρους της εργασίας, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να μελετήσουν εξειδικευμένη βιβλιογραφία και να συνεννοηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή τους. Το είδος της επεξεργασίας και της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων καθορίζεται από τους στόχους της εργασίας.

6ο Στάδιο: Παρουσίαση Διπλωµατικής Εργασίας

Η παρουσίαση της Διπλωµατικής Εργασίας γίνεται αφού συγκροτηθεί τριμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν τα κύρια σημεία της εργασίας τους, τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου θέματος, τους στόχους της εργασίας τους, τη μεθοδολογία που ακολούθησαν και τα συμπεράσματά τους. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει την παρουσίαση της εργασίας τους ηλεκτρονικά (σε PowerPoint). Η διάρκεια της παρουσίασης είναι περίπου 15 λεπτά συν 5-10 λεπτά για ερωτήσεις / συζήτηση.

Η βαθμολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται με βάση την εξής κλίμακα:

5 – 6,49: Καλώς

6,5-8,49: Λίαν Καλώς

8,5-10 : Άριστα

Σε περίπτωση που η Διπλωματική Εργασία κριθεί ανεπιτυχής (βαθμολογία 0-4,99) υποδεικνύονται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή οι απαραίτητες διορθώσεις στον/στην φοιτητή/τρια και ακολουθεί επανεγγραφή για τη Διπλωματική Εργασία.

7ο Στάδιο: Υποβολή Κειμένου Διπλωµατικής Εργασίας

Μετά την παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας και την ολοκλήρωση των διορθώσεων που η τριμελής εξεταστική επιτροπή προτείνει, η Διπλωµατική Εργασία κατατίθεται στο ηλεκτρονικό αποθετήριο «Διώνη» (https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/), το οποίο περιέχει τη πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε διάστημα ενός μήνα από την παρουσίαση της.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Κατάθεση της εκπονηθείσας έρευνας/υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της.

 • Προφορική δημόσια υποστήριξη, με παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, με ακροατήριο Φοιτητές και Καθηγητές.
 • Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή.
 • Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, η Επιτροπή συνεδριάζει και καθορίζει τους βαθμούς των φοιτητών που παρουσίασαν την Διπλωματική Εργασία τους.
 • Για την βαθμολογία το κάθε μέλος της επιτροπής λαμβάνει υπόψη του τα παρακάτω:
  • Την πρωτοτυπία του θέματος και τον βαθμό δυσκολίας του.
  • Την κατανόηση του θέματος
  • Την μεθοδολογία διερεύνησης του θέματος
  • Την υλοποίηση
  • Την παρουσίαση
  • Το τεχνικό κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας
  • Τον βαθμό επίτευξης του στόχου της Διπλωματικής Εργασίας

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτείνεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, ανάλογα με το θέμα της εργασίας

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

Προτείνεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, ανάλογα με το θέμα της εργασίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page