Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Φοίτηση

Ενημέρωση νεοεισερχόμενων Φοιτητών

Για την ομαλή ένταξη των νεο-εισερχομένων φοιτητών, το Τμήμα οργανώνει τελετή υποδοχής, πριν την έναρξη των μαθημάτων όπου ο Διευθυντής του ΠΜΣ, τα μέλη ΔΕΠ και τα διοικητικά στελέχη από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, παρέχουν στους φοιτητές χρήσιμες πληροφορίες για την ομαλή ένταξή τους στο Πρόγραμμα και την μέγιστη αξιοποίηση των παροχών και υπηρεσιών του Τμήματος και του Ιδρύματος. Συζητούνται, επίσης, η διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο Κανονισμός του ΠΜΣ, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας, η πρακτική άσκηση, η δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών για διδακτορικό είτε στο Τμήμα είτε αλλού – στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 

Η ενημέρωση και επιμόρφωση των φοιτητών συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Παρακολούθηση Μαθημάτων

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει όσες εβδομάδες διδασκαλίας προβλέπονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζονται στα πλαίσιο του ακαδημαϊκού ημερολογίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα της περιόδου στο οποίο περιλαμβάνονται τίτλοι και διδάσκοντες μαθημάτων διδασκαλίας, το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων κ.α.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης γίνεται με ευθύνη του διδάσκοντα. Οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα  από τη Γραμματεία του Τμήματος και η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Φοιτητών

Δικαιώματα των Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές/τριες του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα μεριμνά για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης  στους χώρους του ιδρύματος  στους φοιτητές/τριες με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών, φυσικών και ψηφιακών, του εξοπλισμού και του εκπαιδευτικού υλικού.

Υποχρεώσεις των Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες δύναται να κληθούν να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συμμετέχουν στα μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας που διεξάγει η βιβλιοθήκη που αφορούν: στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριακών πηγών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων (εγκυρότητα, επικαιρότητα, σχετικότητα), σύνταξη βιβλιογραφίας και πρότυπα βιβλιογραφικών αναφορών, δεοντολογία της πληροφορίας (αποφυγή λογοκλοπής) και αυτοαπόθεση των Διπλωματικών εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση:

 • να παρακολουθούν αδιαλείπτως τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να προσέρχονται εγκαίρως στις ώρες των παραδόσεων. Για κάθε μάθημα υπάρχει ανώτατο όριο αδικαιολόγητων απουσιών, διάρκειας έξι (6) ωρών. Οι απουσίες διαπιστώνονται από τον διδάσκοντα. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ορίου αδικαιολόγητων απουσιών, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό. Για τις περιπτώσεις που η υπέρβαση του ορίου αδικαιολόγητων απουσιών οφείλεται σε σοβαρούς προσωπικούς/ επαγγελματικούς λόγους ή λόγους υγείας και ο φοιτητής δεν προέβη έγκαιρα σε δικαιολόγησης τους, το θέμα εξετάζεται από τη  Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και γνωμοδοτεί σχετικά.
 • να εφοδιάζονται εγκαίρως με τα απαραίτητα συγγράμματα και επιστημονικά άρθρα που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
 • να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
 • να προσέρχονται για τις προβλεπόμενες εξετάσεις εγκαίρως με το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας.
 • να τηρούν απολύτως τις υποχρεώσεις τους ως προς τις προβλεπόμενες και οριζόμενες ημερομηνίες (π.χ. υποβολή δηλώσεων, καταβολή διδάκτρων).

Η μη τήρηση των παραπάνω στο βαθμό που δυσχεραίνει την παρακολούθηση μαθημάτων και εξέταση σε αυτά, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το πρόγραμμα μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων εάν:

 • υπερβούν το ανώτατο όριο αδικαιολόγητων απουσιών (6 ώρες ανά μάθημα)
 • δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
 • υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, 
 • δεν προβούν σε άμεση αίτηση για εξέταση από Τριμελή Επιτροπή σε μάθημα που έχουν αποτύχει τόσες φορές ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση της εν λόγω εξέτασης
 • αποτύχουν στην εξέταση μαθήματος από την τριμελή επιτροπή, 
 • διαπιστωθεί ασυνέπεια ως προς τις υποχρεώσεις τους,
 • έχουν επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά,
 • αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών,
 • έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα, 
 • υπάρξουν περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών και στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.,
 • υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους,
 • δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.

Κάθε υποψήφιος, πριν εγγραφεί, οφείλει να λαμβάνει γνώση του Κανονισμού και να δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ.

Διπλωματική εργασία – Διαδικασία

Οι φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης υποχρεούνται και οι φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης (εφόσον το επιλέξουν) να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Οι φοιτητές/τριες έχουν δύο επιλογές:

 • να προτείνουν οι ίδιοι κάποιο θέμα το οποίο σχετίζεται με την τρέχουσα απασχόλησή τους ή τις επιθυμίες τους για μελλοντική απασχόληση

ή

 • να επιλέξουν ένα από τα θέματα που προτείνουν οι καθηγητές

Ανεξαρτήτως επιλογής, οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να συζητήσουν με όλους τους καθηγητές του Τμήματος προκειμένου να επιλέξουν τον καταλληλότερο για επιβλέποντα καθηγητή.

Σχετικά με την δεύτερη επιλογή, η διαδικασία ξεκινά στο μέσον του 2ου εξαμήνου για φοιτητές/τριες πλήρους και 3ου εξαμήνου για φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης, όταν τα μέλη ΔΕΠ καλούνται να προτείνουν πιθανά  θέματα διπλωματικών – τίτλο και σύντομη περιγραφή. Η Γραμματεία του Τμήματος συγκεντρώνει τα θέματα και στη συνέχεια τα κοινοποιεί σε όλους τους φοιτητές/τριες. Οι φοιτητές/τριες έχουν περιθώριο ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μελετήσουν τα θέματα  και στη συνέχεια επικοινωνούν με τους καθηγητές για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το αντικείμενο, τις γνωστικές (θεωρητικές και οικονομετρικές) απαιτήσεις του, τον τρόπο συνεργασίας κ.α Όταν καταλήξουν σε θέμα, και αφού επιβεβαιώσουν την επιλογή τους με τον προτείνοντα καθηγητή, υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική αίτηση. 

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και καθορίζεται από τη γλώσσα απόδοσης του τίτλου της.

Μετά τη δήλωση των θεμάτων και των επιβλεπόντων καθηγητών, η Συντονιστική Επιτροπή εισηγείται στη Συνέλευση την τριμελή εξεταστική επιτροπή και τον επιβλέποντα. Η Συνέλευση συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας και ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή. Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι διδάσκοντες:  α) μέλη Διδακτικού  Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης, β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., γ) συνεργαζόμενους καθηγητές, δ) εντεταλμένους διδάσκοντες, ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Με απόφαση της Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης της ΣΕ του ΠΜΣ δύναται  να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.

Η Συνέλευση έχει εγκρίνει Οδηγό Σύνταξης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και περιλαμβάνει τυπικές προδιαγραφές και οδηγίες συγγραφής. Οι προδιαγραφές αφορούν τη μορφή του εξώφυλλου, το λογότυπο, την γραμματοσειρά, τον ελάχιστο/μέγιστο αριθμό λέξεων κ.α Οι οδηγίες αφορούν τη δομή του κειμένου, τα στάδια εκπόνησης, τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τα σχετικά εργαλεία αναζήτησης, τον σχεδιασμό της εμπειρικής μελέτης και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα δεοντολογίας και δη στην αποφυγή λογοκλοπής. Σημειωτέον, τον Δεκέμβριο 2020 το θέμα της λογοκλοπής ενσωματώθηκε και στον Κώδικα Δεοντολογίας και καλής πρακτικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν πρόσβαση στο λογισμικό κατά της λογοκλοπής Turnitin.

Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες κοινοποιείται:

 • Οδηγός Σύνταξης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
 • αίτηση αλλαγής τίτλου (αφορά τυχόν τροποποίηση/αλλαγή αρχικού δηλωθέντα τίτλου),
 • χρονοδιάγραμμα διπλωματικής εργασίας,
 • οδηγίες υποβολής κειμένου στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ,
 • υπεύθυνη δήλωση διπλωματικής εργασίας,
 • οδηγίες τις Βιβλιοθήκης (περί λογοκλοπής, πνευματικών δικαιωμάτων, δεοντολογίας πληροφοριών κ.α)

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποστηρίζουν τις διπλωματικές εργασίες τους ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Οι φοιτητές λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με την ημερομηνία και ώρα παρουσίασης και η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει την παρουσίαση της εργασίας τους ηλεκτρονικά (σε PowerPoint). Η παρουσίαση διαρκεί περίπου 15 λεπτά και ακολουθούν 5-10 λεπτά για ερωτήσεις/συζήτηση από την τριμελή εξεταστική επιτροπή.

Η βαθμολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται με βάση την εξής κλίμακα:

 • 5 – 6,49: Καλώς
 • 6,5-8,49: Λίαν Καλώς
 • 8,5-10 : Άριστα

Εάν κάποια διπλωματική εργασία δεν παραδοθεί εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας ή κριθεί ανεπιτυχής (βαθμολογία 0-4,99) από την εξεταστική Επιτροπή, ο φοιτητής εγγράφεται για ένα επιπλέον εξάμηνο, καταβάλλοντας ένα ποσό ως τέλος επανεγγραφής το οποίο έχει ορίσει η Συνέλευση. Το εν λόγω τέλος έχει αποτρεπτικό σκοπό. Σε κάθε περίπτωση η παράταση και επανεγγραφή του φοιτητή δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) εξάμηνα.

Μετά την παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας και την ολοκλήρωση των διορθώσεων που η τριμελής εξεταστική επιτροπή προτείνει, η Διπλωµατική Εργασία κατατίθεται στο ηλεκτρονικό ιδρυματικό  αποθετήριο «Διώνη» (https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/), το οποίο περιέχει τη πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Διακοπή σπουδών

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να αιτηθούν αναστολή των σπουδών για λόγους ανωτέρας βίας ή να ζητήσουν την οριστική διαγραφή τους από το Πρόγραμμα.

Επιπλέον, η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων για αδυναμία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Προγράμματος ή στις υποχρεώσεις τους, καθώς και για λόγους ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Ενδεικτικά, εάν

 • υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών,
 • αποτύχουν στην εξέταση μαθήματος από την τριμελή επιτροπή,
 • δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους,

παραβιάσουν βασικές αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, όπως, λογοκλοπή, αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών, ανάρμοστη συμπεριφορά.

Τίτλος σπουδών

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance») με τις εξής ειδικεύσεις:

 1. «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management»)
 2. «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» («Finance and Investments»)

Το ΔΜΣ είναι δημόσιο έγγραφο το οποίο συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος, και ο τύπος του οποίου ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου. 

Το ΠΜΣ οδηγεί σε τίτλο σπουδών επιπέδου 7, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).

Ο βαθμός του Διπλώματος χαρακτηρίζεται ως εξής: από 5 έως 6.49 ΚΑΛΩΣ, από 6.50 έως 8.49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και από 8.50 έως 10 ΑΡΙΣΤΑ

Στο Δίπλωμα επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’) και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466, τ.Β’).

You cannot copy content of this page