Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Πολιτική Ποιότητας

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής έχει υιοθετήσει και δεσμεύεται από πολιτική διασφάλισης της ποιότητας.

Δήλωση Ποιότητας

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου δεσμεύεται να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις πολιτικές και δραστηριότητές του. Επίσης, δεσμεύεται να παρέχει ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και χρήσιμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας. Για να γίνει αυτό, το Τμήμα παρέχει εκπαίδευση με επίκεντρο τον άνθρωπο, σύγχρονη, προσβάσιμη, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς, στη βάση διεθνών προτύπων ποιότητας. Η εν λόγω πολιτική εδράζεται και εν πολλοίς αναπαράγει, με λίγες προσαρμογές, την αντίστοιχη πολιτική διασφάλισης ποιότητας που έχει υιοθετήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των Προγραμμάτων Σπουδών του, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του, με στόχο την αναβάθμιση του ερευνητικού, διδακτικού και διοικητικού έργου, καθώς και της γενικότερης λειτουργίας του. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος είναι η παροχή άριστης
εκπαίδευσης και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου έρευνας. Η Πολιτική Ποιότητας εδράζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ του διδακτικού-ερευνητικού και του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος ώστε να ανταποκρίνεται διαρκώς τόσο στις διεθνείς προκλήσεις εκπαιδευτικής αριστείας, όσο και στις προσδοκίες των φοιτητών, των αποφοίτων, του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του, καθώς και των συνεργαζόμενων, με το Τμήμα, φορέων και της κοινωνίας.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος υλοποιείται με:

 • τη δέσμευση για εναρμόνιση με το ευρύτερο θεσμικό-νομικό πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και το Κανονιστικό πλαίσιο του Τμήματος και του Ιδρύματος, ευρύτερα,
 • τη θέση, έλεγχο, ανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό, εφόσον απαιτείται, των στόχων της διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, μεριμνώντας, παράλληλα, για τον εναρμονισμό των τελευταίων με τη στρατηγική του Ιδρύματος.

Το Τμήμα είναι προσηλωμένο στην επίτευξη των στόχων ποιότητας με την υιοθέτηση μιας φοιτητοκεντρικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής στρατηγικής.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος:

 1. επιδιώκεται η λειτουργία του στη βάση διεθνών προτύπων ποιότητας,
 2. συντάσσεται με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος και με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του Τμήματος, σε επίπεδο διδακτικών/ερευνητικών και διοικητικών λειτουργιών,
 3. κατοχυρώνεται η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, διδακτικό/ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό) στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες που θα εγγυώνται:

 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού
 • την προώθηση του ερευνητικού έργου των μελών του
 • την καταλληλότητα των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • την εύρυθμη διασύνδεση των προσόντων των αποφοίτων με την αγορά εργασίας
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών (εργαστήριο, γραμματεία, φοιτητική μέριμνα, ημέρες καριέρας, γραφείο διασύνδεσης, βιβλιοθήκη, πρακτική άσκηση, κά.)

Τα μέλη ΟΜΕΑ του Τμήματος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι επιφορτισμένα με:

 • την παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων ποιότητας
 • τη διενέργεια εσωτερικών αξιολογήσεων σε όλες τις δραστηριότητες του Τμήματος
 • την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, όπου χρειάζεται (πχ απόκλιση από επίτευξη στόχων ποιότητας, κλπ)
 • τη λήψη αποφάσεων αποβλέποντας στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου του Τμήματος.

Τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης διαχέουν την Πολιτική Ποιότητας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Παράλληλα, ενισχύουν τον ανοικτό διάλογο για όλα τα θέματα αναφορικά με ενδεχόμενες βελτιώσεις με την καθιέρωση τακτικών συναντήσεων που προβλέπουν και τη συμμετοχή, εκτός των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας (διδασκομένων – διδασκόντων, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού), εξωτερικών φορέων (αγορά εργασίας, κοινωνικοί εταίροι, κλπ).

Η Πολιτική Ποιότητας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του Τμήματος και αναρτάται σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος: Γραφείο Προέδρου, Γραμματεία, Εργαστήριο Τμήματος, κ.α., για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

You cannot copy content of this page