Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική - Θεωρία Παιγνίων

Πλήρους Φοίτησης // 3ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ217

Μερικής Φοίτησης // 3ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ217

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να παρουσιάσει τις βασικές ιδέες της θεωρίας παιγνίων. Η θεωρία παιγνίων παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία , κατάλληλα σχεδιασμένα, ώστε να μας βοηθήσει να κατανοούμε την λήψη αποφάσεων σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι οικονομικοί δρώντες διαδρούν. Τα υποδείγματα της θεωρίας παιγνίων είναι αρκετά αφαιρετικά ώστε το πεδίο εφαρμογής της θεωρίας να είναι αρκετά ευρύ. Στο μάθημα αυτό θα παρουσιάσουμε την βασική εργαλειοθήκη της θεωρίας παιγνίων και τις εφαρμογές του σε θεμελιώδη ζητήματα της μικροοικονομικής θεωρίας.

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν τις τεχνικές της θεωρίας παιγνίων σε ένα γενικό περιβάλλον λήψης αποφάσεων
 • αναγνώσουν με μια κριτική ματιά τα σύγχρονα ακαδημαϊκά αποτελέσματα από υψηλού κύρους περιοδικά στην οικονομική επιστήμη
 • αξιολογήσουν την μικροθεμελίωση των οικονομικών φαινομένων σε ένα στρατηγικό πλαίσιο
 • λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις σε πραγματικές καταστάσεις

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Στρατηγικά Παίγνια – Ισορροπία Nash, Στρατηγική κυριαρχία, ισορροπία σε μικτές στρατηγικές, Μπευζιανά παίγνια σε στρατηγική μορφή, παίγνια με επικοινωνία, συσχετισμένη ισορροπία
 • Εκτατικά παίγνια – παίγνια πλήρους πληροφόρησης με διαδοχικές αποφάσεις, Οπισθο Βηματική επαγωγή, Υποπαιγνιακά τέλεια ισορροπία Nash, παίγνια με μη πλήρη πληροφόρηση, διαδοχική ισορροπία παίγνια με μη τέλεια πληροφόρηση, Bayesian-Nash ισορροπία, Εμπροσθοβηματική επαγωγή, Παίγνια Διαχωρισμού
 • Επαναλαμβανόμενα Παίγνια- Παίγνια με πλήρη ανάκληση, παίγνια με προεξόφληση, το εθιμικό θεώρημα, στρατηγικές ως αυτόματα
 • Θεωρία Διαπραγματεύσεων – Η λύση Nash, Άλλες προτεινόμενες λύσεις
 • Παίγνια Συνεργασίας – Ο πυρήνας, η αξία Shapley, το διαπραγματευτικό σύνολο

Αξιολόγηση Φοιτητών

 • Ασκήσεις 40%
 • Τελική Εξέταση 60%

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Βολιώτης Δημ. Διαλέξεις στην Θεωρία Παιγνίων. Πληροφορία και Λήψη Αποφάσεων. Εκδόσεις Πεδίο, 2015
 • Felix Munoz-Garcia and Daniel Toro-Gonzalez, Strategy and Game Theory. Practice Exercises with Answers, Springer, Second Edition, 2019

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page