Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Χρηματοοικονομική Διοικητική

Πλήρους Φοίτησης // 2ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ337

Μερικής Φοίτησης // 2ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ337

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το αντικείμενο της χρηματοοικονομικής διοικητικής είναι η ανάλυση των επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης καθώς και με τον κίνδυνο και την απόδοση των επενδύσεων. Στοχεύουν καθ’ υπόθεση στην μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Στο πλαίσιο της ανάλυσης των αποφάσεων αυτών αναλύεται ο κίνδυνος και η στρατηγική των επενδύσεων, η μερισματική πολιτική και οι μορφές χρηματοδότησης, εστιάζοντας στην επίδραση της κεφαλαιακής διάρθρωσης στην αξία της επιχείρησης. Στην διαδικασία της αποτίμησης μιας επιχείρησης, όπως και στην αξιολόγηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, απαιτείται ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιακή διάρθρωση και την φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης. Οι πρώτες προσεγγίσεις γίνονται με βάση το περιβάλλον των τέλειων και αποτελεσματικών αγορών και στη συνέχεια η ανάλυση προσεγγίζεται από τη οπτική γωνία της ασυμμετρίας πληροφόρησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αναλύουν και να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων
 • Να αποτιμούν ομόλογα και μετοχές. Να συγκρίνουν τα αποτελέσματα αποτίμησης των μετοχών από διαφορετικές προσεγγίσεις
 • Να κατανοούν τις ρήτρες προστασίας των δανειακών κεφαλαίων
 • Να υπολογίζουν την βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων.
 • Να κατανοούν και να υπολογίζουν τις παραμέτρους των επενδυτικών χρηματοδοτικών και μερισματικών αποφάσεων των επιχειρήσεων
 • Να ερμηνεύουν τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις επενδυτικές χρηματοδοτικές και μερισματικές αποφάσεις των επιχειρήσεων
 • Να αξιολογούν τις εισαγωγές μετοχών στο χρηματιστήριο καθώς και τις νέες εκδόσεις μετοχών

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Ανάλυση των συνθηκών της κεφαλαιαγοράς και προσαρμογή σε νέες πληροφορίες.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Άσκηση συμβουλευτικής δραστηριότητας
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή δημιουργικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες που παρουσιάζονται έχουν ως εξής:

 1. Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο της χρηματοοικονομικής διοικητικής: Ο ρόλος της χρηματοοικονομικής διεύθυνσης, οι στόχοι και οι κεντρικές αποφάσεις. Είδη εταιρειών. Η σημασία των ταμειακών ροών
 2. Οι στόχοι και οι στρατηγικές των επιχειρήσεων σε περιβάλλον ασύμμετρης πληροφόρησης: Μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Συγκρούσεις συμφερόντων. Το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης. Ο ρόλος των κεφαλαιαγορών του ρυθμιστικού πλαισίου και του κράτους
 3. Η διαχρονική αξία χρήματος: Υπολογισμός παρούσας και μελλοντικής αξίας ταμειακών ροών
 4. Αξιολόγηση επενδύσεων: Τα κριτήρια αξιολόγησης της Καθαρής Παρούσας Αξίας του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης. Λοιπά κριτήρια. Ανάλυση κινδύνου των επενδύσεων με ανάλυση ευαισθησίας, σεναρίων και Monte Carlo
 5. Αποτίμηση Ομολόγων και Μετοχών: Απόδοση στη λήξη και πραγματοποιθείσα απόδοση. Σχέση τιμής και απόδοσης ομολόγων. Υπολογισμός τιμών μετοχών με προεξόφληση μερισμάτων, με προεξόφληση καθαρών ταμειακών ροών και την μέθοδο των δεικτών
 6. Κεφαλαιακή Διάρθρωση των επιχειρήσεων: Θεωρίες βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης. Το κόστος χρηματοοικονομικής δυσχέρειας. Εύρεση της βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης. Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου
 7. Μερισματική Πολιτική: Θεωρίες βέλτιστης μερισματικής πολιτικής, Επαναγορές ή μέρισμα σε μετρητά
 8. Άντληση κεφαλαίων: Εισαγωγή στο χρηματιστήριο, έκδοση νέων μετοχών εισηγμένων επιχειρήσεων, δικαιώματα προτίμησης

Αξιολόγηση Φοιτητών

I. Γραπτή εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

 • Θέματα επί της θεωρίας.
 • Επίλυση προβλημάτων

II. Ατομική αξιολόγηση των φοιτητών που περιλαμβάνει α) Εκπόνηση μελέτης (30%) που περιλαμβάνει την εκτίμηση της βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας με την χρήση Excel ή άλλο project που σχετίζεται με κάποια από τις ενότητες που καλύπτονται στη διδαχθείσα ύλη και β) Επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων (20%) που περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων με βάση τη διδαχθείσα ύλη.

Η γραπτή εξέταση διαρκεί 3 ώρες. Οι επί μέρους βαθμοί αξιολόγησης αναγράφονται ρητά δίπλα σε κάθε θέμα

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Broken Hill 2016 [RWJ]
 • Brealey, R., Myers, S., Allen, F., Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων, Utopia 2013 [BMA]
 • Damodaran, A., Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις, Broken Hill 2013

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Journal of Economic Perspectives
 • Journal of Corporate Finance

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page