Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Πλήρους Φοίτησης // 2ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ331

Μερικής Φοίτησης // 3ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ331

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει στους μηχανισμούς λειτουργίας των αγορών παραγώγων που αποτελούν σήμερα ενεργητικό τμήμα των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη χρήση των παραγώγων προϊόντων, όπως τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και τα Δικαιώματα Προαίρεσης, καθώς και τις τεχνικές αποτίμησής τους σε εναλλακτικά μαθηματικά υποδείγματα. Επίσης θα παρουσιαστούν κερδοσκοπικές στρατηγικές, στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, και μέτρα ποσοτικοποίησης του επενδυτικού κινδύνου που σχετίζονται με την αναγκαιότητα των χρηματοοικονομικών παραγώγων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

  • γνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά βασικών χρηματοοικονομικών παραγώγων αξιογράφων, όπως τα Μελλοντικά/Προθεσμιακά Συμβόλαια και τα Δικαιώματα Προαίρεσης.
  • χρησιμοποιούν βασικά χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα για τη σχεδίαση κερδοσκοπικών στρατηγικών, στρατηγικών ακίνδυνου κέρδους, και στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου.
  • αποτιμούν βασικά χρηματοοικονομικά παράγωγα αξιόγραφα με το διακριτού χρόνου Διωνυμικό Μοντέλο.
  • αποτιμούν βασικά χρηματοοικονομικά παράγωγα αξιόγραφα με το συνεχούς χρόνου Μοντέλο Black-Scholes της Γεωμετρικής Κίνησης Brown.
  • ερμηνεύουν τις κύριες συνιστώσες κινδύνου, όπως οι συντελεστές ευαισθησίας, βασικών χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων και να τις χρησιμοποιούν για τη διαχείριση κινδύνου δυναμικών χαρτοφυλακίων

Γενικές Ικανότητες

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Συμβόλαια Μελλοντικής και Προθεσμιακής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ, ΣΠΕ) : Ορολογία – Απολαβές – Τυποποίηση – Λειτουργία Περιθωρίων – Αποτίμηση – Κερδοσκοπία – Αντιστάθμιση Κινδύνου- Αγορές Δικαιωμάτων Προαίρεσης: Δικαίωμα Αγοράς και Πώλησης – Βασικές Θέσεις – Διαγράμματα Απολαβών και Κ/Ζ – Τυποποίηση – Συναλλαγές – Προμήθειες – Περιθώρια – Τίτλοι Επιλογής – Εκτελεστικά Δικαιώματα Μετοχών – Μετατρέψιμα Ομόλογα – Ιδιότητες Δικαιωμάτων Μετοχών: Βασικές Υποθέσεις – Παράγοντες που Επιδρούν στην Αξία των Δικαιωμάτων – Φράγματα Κερδοσκοπίας – Ισοτιμία Κλήσης Επίδοσης – Πρόωρη Εξάσκηση Αμερικανικών Δικαιωμάτων – Η Επίδραση των Μερισμάτων – Δικαιώματα Προαίρεσης και Κερδοσκοπικές Στρατηγικές: Θέσεις σε ένα Δικαίωμα και στον Υποκείμενο Τίτλο – Ερμηνεία της Ισοτιμίας Κλήσης Επίδοσης – Ανοδικό Άνοιγμα – Καθοδικό Άνοιγμα – Άνοιγμα Πεταλούδας – Τριγωνοειδές Άνοιγμα – Τραπεζοειδές Άνοιγμα – Διωνυμικό Υπόδειγμα: Διωνυμικά Δέντρα Ενός Βήματος – Διωνυμικά Δέντρα Δύο Βημάτων – Αποτίμηση με Ακίνδυνα Χαρτοφυλάκια – Αποτίμηση Ουδέτερου Κινδύνου – Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων Προαίρεσης – Αποτίμηση Αμερικάνικων Δικαιωμάτων Προαίρεσης – Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα – Στοχαστικές Διαδικασίες και Λήμμα του Itô: Είδη Στοχαστικών Διαδικασιών – Μαρκοβιανή Ιδιότητα – Ασθενής Επάρκεια της Αγοράς – Στοχαστικές Διαδικασίες Συνεχούς Χρόνου – Διαδικασίες Wiener – Γενικευμένες Διαδικασίες Wiener – Διαδικασίες Itô – Η Διαδικασία για τις Τιμές των Μετοχών και Ερμηνεία των Παραμέτρων – Λήμμα του Itô και Εφαρμογές – Η ΜΔΕ των Black, Scholes & Merton – Αποτίμηση Ουδέτερου Κινδύνου – Τύποι Αποτίμησης των Black & Scholes – Τεκμαρτή Μεταβλητότητα – Η Συμβολή των Μερισμάτων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης, ενώ το 20% είναι από ατομικές εργασίες

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • John C. Hull, Options, Futures, And Other Derivatives, 10th Edition, Pearson, 2018

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page