Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Χρονική Διάρκεια, Κόστος Φοίτησης και Απαλλαγές

Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα  πλήρους φοίτησης και σε ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.  

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Εξαίρεση για την παράταση του τυπικά ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των σπουδών, μπορεί να γίνει από τη Συνέλευση, μόνο για σοβαρούς λόγους. Μετά τη λήξη της γενικά προβλεπόμενης παράτασης από τον Κανονισμό Σπουδών, ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ.

Κόστος Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 6.000 €. Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τα τέλη διαμορφώνονται στο ποσό των 2.000 ευρώ για κάθε εξάμηνο και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης τα τέλη διαμορφώνονται στο ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Από το πρώτο εξάμηνο αφαιρείται το ποσό τoυ τέλους προεγγραφής που έχει καταβάλει ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια κατά την αποδοχή της θέσης του στο ΠΜΣ.

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται να διεκδικήσουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Νόμος 4957/2022 – Άρθρο 86

ΦΕΚ 4899.Β-17-09-2022 Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης ΠΜΣ

ΦΕΚ4837.Β-01.08.2023 Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά https://apply.xrh.unipi.gr/apallages  από τον/την ενδιαφερόμενο/η ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής  των φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ και σε συγκεκριμένες προθεσμίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριων που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.  Στους δικαιούχους της απαλλαγής των τελών φοίτησης επιστρέφεται το ποσό των τελών φοίτησης που έχουν ήδη καταβάλει.

Δυνατότητες Χρηματοδότησης Σπουδών

Αναστολή Σπουδών

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα προσωρινή αναστολή φοίτησης η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

You cannot copy content of this page