Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Μικροοικονομική - Μακροικονομική

Πλήρους Φοίτησης // Προπαρασκευαστικό

Μερικής Φοίτησης // Προπαρασκευαστικό

Πιστωτικές Μονάδες: 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το προπαρασκευαστικό αυτό μάθημα αποτελείται από δύο μέρη: τη Μικροοικονομική Ανάλυση και τη Μακροοικονομική Ανάλυση. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών Οικονομικών Αρχών η οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση άλλων πιο προχωρημένων μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Το πρώτο μέρος της Μικροοικονομικής κατ’ αρχήν εισάγει τους φοιτητές στην αντίληψη του οικονομολόγου για τον κόσμο. Αναπτύσσονται τα βασικά εργαλεία της ζήτησης και προσφοράς, περιγράφεται η έννοια της ισορροπίας της αγοράς και εισάγεται η έννοια της ελαστικότητας. Επίσης, εξετάζονται οι βασικές δομές οργάνωσης των αγορών, όπως ο τέλειος ανταγωνισμός και το μονοπώλιο.

Στο δεύτερο μέρος της Μακροοικονομικής εισάγονται οι βασικές έννοιες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), του πληθωρισμού και της ανεργίας. Περιγράφεται το σημαντικό φαινόμενο των οικονομικών κύκλων και αναλύονται οι σχετικές πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν. Επίσης, εξετάζονται τα κόστη του πληθωρισμού και οι παράγοντες που επηρεάζουν την μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να κατανοήσει και αναλύσει:

 • Τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την ισορροπία μίας αγοράς (επίπεδο 2).
 • Τις διαφορετικές δομές αγορών (επίπεδο 2)
 • Τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την οικονομική ευημερία μίας χώρας (επίπεδο 2).
 • Τις βασικές πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα οικονομικό κύκλο (επίπεδο 2)

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σχέσης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Προτιμήσεις – Ωφέλεια
 2. Ωφέλεια σε καθεστώς αβεβαιότητας, αποστροφή κινδύνου και στοχαστική κυριαρχία
 3. Θεωρία Καταναλωτή, επιλογή και ζήτηση
 4. Θεωρία Παραγωγού, μεγιστοποίηση κέρδους, ελαχιστοποίηση κόστους και καμπύλες κόστους
 5. Δομή αγορών, μονοπώλιο και μορφές ολιγοπωλίου
 6. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).
 7. Μέτρηση του Κόστους Ζωής.
 8. Ανεργία.
 9. Μακροχρόνια Οικονομική Μεγέθυνση.
 10. Οικονομικοί Κύκλοι.
 11. Τα Κόστη του Πληθωρισμού

Αξιολόγηση Φοιτητών

Το μάθημα είναι προπαρασκευαστικό και δεν περιλαμβάνει διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Ν. Gregory Mankiw και Mark P. Taylor. Οικονομική, 5η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2021

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page