Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων

Πλήρους Φοίτησης // 2ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ333

Μερικής Φοίτησης // 2ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ333

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η σύγχρονη διοίκηση πιστωτικών ιδρυμάτων έχει σαν κύριο συστατικό της την διαχείριση των κινδύνων που απειλούν όχι απλά την κερδοφορία αλλά την ίδια την βιωσιμότητα των οργανισμών αυτών. Ο κεντρικός ρόλος που έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα στη λειτουργία του οικονομικού συστήματος και ο αυξημένος διεθνής ανταγωνισμός αποτελούν τα αίτια της έμφασης αυτής. Επιπροσθέτως, ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει πλέον τις εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τα αμοιβαία κεφάλαια, τις χρηματιστηριακές εταιρίες και ακόμη τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οργανισμούς τιτλοποίησης. Η επέκταση του τομέα τείνει να αυξάνει τον ανταγωνισμό αλλά και να ενισχύει την σχετική θέση του στην οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει συσταθεί διεθνής οργανισμός με σκοπό τη κανονικοποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει ύλη με θέματα από την διαχείριση κινδύνου των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΧΙ). Αναλύονται η μέτρηση και η αντιστάθμιση κινδύνων όπως, ο κίνδυνος επιτοκίου ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας. Τέλος εξετάζονται οι κανονισμοί κεφαλαιακής επάρκειας του Συμφώνου της Βασιλείας και ο θεσμός της τιτλοποίησης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να εξετάσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιαιτέρως οι εμπορικές τράπεζες
 • Να κατανοήσουν τις επιδράσεις των μεταβολών των επιτοκίων στην κερδοφορία και την βιωσιμότητα των τραπεζών
 • Να προσδιορίζουν το είδος του κίνδυνου που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες από διάφορα (αντίξοα) οικονομικά γεγονότα
 • Να υπολογίζουν τις οικονομικές επιπτώσεις του κινδύνου επιτοκίου στις τράπεζες και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους αντιστάθμισης του κινδύνου αυτού
 • Να υπολογίζουν τις οικονομικές επιπτώσεις του πιστωτικού κινδύνου στις τράπεζες και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους αντιστάθμισης του κινδύνου αυτού
 • Να υπολογίζουν τις οικονομικές επιπτώσεις του κινδύνου αγοράς στις τράπεζες και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους αντιστάθμισης του κινδύνου αυτού
 • Να κατανοούν τις πηγές του κινδύνου ρευστότητας, του τεχνολογικού ή λειτουργικού κινδύνου καθώς και του κινδύνου των στοιχείων εκτός ισολογισμού
 • Να εξετάζουν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών
 • Να κατανοούν την διαδικασία τιτλοποίησης των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Ανάλυση των συνθηκών της τραπεζικής αγοράς και προσαρμογή σε νέες καινοτόμες διαδικασίες (Fintech)
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή δημιουργικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Ιδιαιτερότητες και λειτουργίες των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
 • Ο ρόλος των τραπεζών ως διαμεσολαβητές
  • Ποσοτική και χρονική διαμεσολάβηση
  • Μετάδοση Νομισματικής Πολιτικής
  • Κανονιστικό πλαίσιο
  • Εμπορικές Τράπεζες
  • Ασφαλιστικές εταιρείες
  • Επενδυτικές τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες
  • Χρηματοδοτικές εταιρείες
  • Αμοιβαία και Αντισταθμιστικά Κεφάλαια
 1. Επισκόπηση των Τραπεζικών Κινδύνων
 • Κίνδυνος επιτοκίου
 • Πιστωτικός κίνδυνος
 • Κίνδυνος ρευστότητας
 • Συναλλαγματικός κίνδυνος
 • Κίνδυνος χώρας
 • Κίνδυνος αγοράς
 • Κίνδυνος στοιχείων εκτός ισολογισμού
 • Λειτουργικός Κίνδυνος
 • Κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας
 1. Μέτρηση και Διαχείριση του Κινδύνου Επιτοκίου
 • Η καμπύλη διάρθρωσης επιτοκίων και η αποτίμηση ομολογιών
 • Ο επιτοκιακός κίνδυνος και η διάρθρωση του ισολογισμού των ΧΙ
 • Η σταθμισμένη χρονική διάρκεια (Duration)
 • Το άνοιγμα της σταθμισμένης χρονικής διάρκειας ενός ΧΙ και η έκθεση του στον κίνδυνο επιτοκίου
 • Duration και αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου
 • H χρήση των ανταλλαγών (Swaps) στην αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου
 • Η χρήση των προθεσμιακών συμβολαίων και των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) στην αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου
 1. Πιστωτικός Κίνδυνος
 • Η απόδοση ενός δανείου
 • Η ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου με υποδείγματα πρόβλεψης της χρεοκοπίας Probit , Logit και Discriminant analysis
 • Υποδείγματα RAROC
 • Το υπόδειγμα CreditMetrics-Credit VaR
 • Το υπόδειγμα του Merton και η μέθοδος της KMV
 1. Κίνδυνος Αγοράς
 • Value at Risk
 • Το υπόδειγμα RiskMetrics
 • Η μέθοδος της ιστορικής προσομοίωσης (Historic Simulation Approach)
 1. Κεφαλαιακή Επάρκεια
 • BIS Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Τύποι Ιδίων Κεφαλαίων
 • Σταθμισμένο στον πιστωτικό κίνδυνο Ενεργητικό
 • Στάθμιση πιστωτικού κινδύνου Στοιχείων Ενεργητικού εκτός Ισολογισμού
 1. Τιτλοποίηση
 • Pass Through Securities
 • Collateralized Mortgage Obligations
 • Mortgage- Backed Bonds

Αξιολόγηση Φοιτητών

I. Γραπτή εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

 • Θέματα επί της θεωρίας.
 • Επίλυση προβλημάτων

II. Εκπόνηση εργασιών (30%) που περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων με βάση τη διδαχθείσα ύλη.

Η γραπτή εξέταση διαρκεί 3 ώρες. Οι επί μέρους βαθμοί αξιολόγησης αναγράφονται ρητά δίπλα σε κάθε θέμα.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Saunders, A. & Marcia Millon-Cornett, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach , McGraw -Hill 8th edition, 2014.
 • Saunders, A. & Marcia Millon-Cornett, Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Διαχείριση Κινδύνων , BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2017.
 • Hull, John C., Risk Management and Financial Institutions, Pearson International Edition, 2007.
 • Saunders, A. &Linda Allen, Credit Risk Measurement, Wiley, 2002.
 • Crouhy, M., Dan Galai and Robert Mark, Risk Management, McGraw –Hill, 2001.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Journal of Banking and Finance
 • Journal of Money Credit and Banking
 • Journal of Financial Stability

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page