Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Πλήρους Φοίτησης // 2ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ300

Μερικής Φοίτησης // 2ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ300

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να αναδείξει την συμβολή της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης στην διαμόρφωση εναλλακτικών προσεγγίσεων της οικονομικής ανάλυσης, που αφορά επενδυτικές και καταναλωτικές επιλογές. Οι επιλογές των οικονομικών παικτών, ατόμων και επιχειρήσεων, αντανακλούν συμπεριφορές οι οποίες δεν απόλυτα ορθολογικές αλλά ούτε και τυχαίες. Η συμπεριφορική χρηματοοικονομική συνοψίζει τις συμπεριφορές αυτές με την γενική ονομασία heuristics, και αναλύει την προέλευση τους, αλλά κυρίως μελετά τις επιπτώσεις των συμπεριφορών αυτών σε οικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στο μάθημα διαπιστώνουν ότι οι επιλογές τους συμπίπτουν με τις προβλέψεις των heuristics και αποκλίνουν από την αυστηρή ορθολογικότητα που απαιτούν τα υποδείγματα της κλασσικής οικονομικής ανάλυσης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αντιληφθούν την διαφορά ανάμεσα στην ορθολογική και την μεροληπτική συμπεριφορά στην χρηματοοικονομική
 • Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των μεροληπτικών συμπεριφορών στις τιμές των αξιογράφων
 • Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των μεροληπτικών συμπεριφορών στις αποφάσεις των ανωτάτων στελεχών των επιχειρήσεων
 • Να κατανοήσουν την διαφορά ανάμεσα στην συμπεριφορά των επενδυτών που οδηγείται από την αποστροφή στον κίνδυνο και αυτή που οδηγείται από την αποστροφή στη ζημία.
 • Να χρησιμοποιήσουν τα συμπεράσματα της θεωρίας της προοπτικής στην διαμόρφωση επενδυτικών επιλογών
 • Να αντιληφθούν τα αίτια μη ορθολογικών επιλογών εκ μέρους των επενδυτών που οδηγούν σε χρηματοοικονομικά «αινίγματα»
 • Να αντιλαμβάνονται πότε το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα οδηγείται από μεροληπτικές συμπεριφορές

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στην διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης , δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. Περιεχόμενα:

 1. Τα θεμέλια της χρηματοοικονομικής: Η θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας
 • Ορθολογικές προτιμήσεις και η συνάρτηση χρησιμότητας
 • Μεγιστοποίηση της αναμενόμενης χρησιμότητας
 • Αποστροφή κινδύνου
 1. Παραβίαση των αξιωμάτων της θεωρίας της αναμενόμενης χρησιμότητας
 • Allais paradox
  • Common Outcome effect
  • Common Ratio Effect
 • Kahneman and Tversky’s
  • The Reflection Effect
  • The Isolation Effect
 1. Ορθολογικότητα και ψυχολογία: Η θεωρία της Προοπτικής
 • Αποστροφή ζημίας
 • Συνάρτηση αξίας και συμπεριφορική στάθμιση
 • Νοητική λογιστική (Mental accounting)
 • Πλαισίωση (Framing)
 1. Heuristics
 • Αντιπροσωπευτικότητα (Representativeness)
  1. Conjunction fallacy
  2. Base rate neglect
 • Αγκίστρωση και συντηρητισμός (Anchoring and Conservatism)
 • Υπέρ-αυτοπεποίθηση (Overconfidence)
  1. Self-Serving Bias
  2. Confirmation Bias
 1. Οι επιπτώσεις των Heuristics στις Επενδυτικές αποφάσεις
 2. Noise trading and limits to arbitrage

Αξιολόγηση Φοιτητών

Εκπόνηση μελέτης (100%) που περιλαμβάνει την κατασκευή και διαχείρισης πειράματος μέσω ερωτηματολογίου ή παρατήρηση της χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς σε συνθήκες εργαστηρίου

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • *Γ. Διακογιάννης: Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική: Ψυχολογία-Βιολογία και Επενδύσεις, ΕΚΔΟΣΕΙΣ BROKEN HILL 2022. ΜΕΡΟΣ Α
 • *Σπύρος Σπύρου: Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ 2009.
 • Σπύρος Σπύρου: Αγορές Κεφαλαίου &Συμπεριφορά Επενδυτή ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ 2022.
 • Ackert and R. Deaves: Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets, SOUTH WESTERN 2017
 • *D. Just: Introduction to Behavioral Economics, WILEY 2010.
 • *E. Burton, S. Shah: “Behavioral Finance: Understanding the Social, Cognitive, and Economic Debates”, WILEY 2012.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page