Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Χρηματοδότηση και Αγορές ενέργειας

Πλήρους Φοίτησης // 2ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ320

Μερικής Φοίτησης // 2ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ320

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα «Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας» εξετάζει τη λειτουργία των αγορών ενέργειας και τη σύνδεσή τους με τις κεφαλαιαγορές ως πηγών χρηματοδότησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια:

 • Θα διαθέτει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία προκειμένου να διεκδικήσει με αξιώσεις εργασία στον κλάδο.
 • Θα έχει κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες και προοπτικές του εγχώριου αλλά και διεθνούς οικοσυστήματος χρηματοδότησης ενεργειακών projects.
 • Θα έχει αποκτήσει τα απαραίτητα μαθησιακά εφόδια προκειμένου αυτόνομα να ενημερώνεται και να παραμένει ανταγωνιστική/-κός με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας των αγορών ενέργειας και η σύνδεσή τους με τις κεφαλαιαγορές ως πηγών χρηματοδότησης. Θα αναλυθεί το πλαίσιο των επενδυτικών επιλογών για ενεργειακά projects με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακά και αιολικά πάρκα), η αποτίμηση της αξίας τους και οι μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του κόστους τους, ενώ θα μελετηθεί η φύση και η εξέλιξη των κινδύνων που σχετίζονται με αυτά. Επίσης θα εξηγηθεί η λειτουργία των αγορών ενεργειακών προϊόντων και των αγορών ρύπων και θα επεξηγηθούν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την αντιστάθμιση των κινδύνων που απορρέουν από τις μεταβολές των τιμών ενέργειας.

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που σκοπεύουν να απασχοληθούν ως χρηματοοικονομικοί αναλυτές σε τράπεζες που χρηματοδοτούν ενεργειακά projects και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή, στην παραγωγή ή/και στη διανομή ενέργειας. Η παρουσίαση των θεμάτων γίνεται με τον συνδυασμό θεωρίας και μελετών περίπτωσης (case studies), δίνοντας έτσι έμφαση στην κατανόηση των σύνθετων μηχανισμών λειτουργίας των αγορών ενέργειας και των εφαρμογών τους στην πράξη.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση και χρηματοδότηση ενεργειακών projects τα οποία έχουν υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν στην Ελλάδα καθώς και στα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάστηκαν στη κάθε περίπτωση. Τέτοια projects αφορούν αγωγούς φυσικού αερίου (π.χ. TAP, EastMed), ηλεκτρική διασύνδεση με υποθαλάσσια καλώδια (π.χ. Κρήτης, EuroAsia Interconnector), σταθμούς υγροποιημένου αερίου LNG (π.χ. Ρεβυθούσα, FSRU Αλεξανδρούπολης), και ΑΠΕ όπως υδροηλεκτρικά-αντλησιοταμίευσης (π.χ. Αμφιλοχία), αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, υπεράκτια αιολικά πάρκα, μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. απολιγνιτοποίησης (π.χ. Μεγαλόπολη), ηλεκτροκίνησης κλπ.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η βαθμολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε εβδομαδιαίες εργασίες πάνω στα case studies και τη συζήτησή τους στην τάξη (60%) και στην απόδοση μιας εργασίας η οποία συμπεριλαμβάνει τη συγγραφή κειμένου και μια σύντομη παρουσίαση (40%). Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων και θα εξετάζει τη χρηματοδότηση ενός ελληνικού ενεργειακού project.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Σημειώσεις του διδάσκοντα (eclass.unipi.gr)
 • Robert C. Higgins (2001). Analysis for Financial Management, Sixth Edition, McGraw-Hill.
 • John D. Finnerty (2007). Project Financing: Asset-Based Financial Engineering, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
 • Jim DeMello (2005). Cases in Finance, 2nd Edition, McGraw-Hill/Irwin
 • Keohane and S. Olmstead (2007). Markets and the Environment, Washington, DC: Island Press.
 • Global Energy Assessment – Toward a Sustainable Future, Cambridge University Press, 2012
 • Congressional Budget Office, ‘The Economics of Climate Change: A Primer,” US Congress, Washington, DC. April 2003

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page