Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής

Πλήρους Φοίτησης // 2ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ334

Μερικής Φοίτησης // 4ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ334

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή των αριθμητικών μεθόδων που βρίσκουν ευρεία χρήση από τους εφαρμοσμένους οικονομολόγους στα χρηματοοικονομικά. Σκοπός του μαθήματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της χρηματοοικονομικής θεωρίας και της υπολογιστικής πρακτικής στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Matlab που αποτελεί ένα ισχυρό υπολογιστικό περιβάλλον για χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

 • γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τις δυνατότητες και λειτουργίες της γλώσσας προγραμματισμού Matlab.
 • αναπτύσσουν αριθμητικούς αλγόριθμους στη Matlab για την αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων και τον υπολογισμό των συντελεστών ευαισθησίας τους με τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo.
 • εφαρμόζουν τεχνικές μείωσης διακύμανσης για την αριθμητική βελτίωση μεθόδων προσομοίωσης τυχαίων αριθμών.
 • αναπτύσσουν αριθμητικούς αλγόριθμους πλέγματος στη Matlab για την αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων με τη μέθοδο του Διωνυμικού Δέντρου.
 • κατασκευάζουν στη Matlab αριθμητικές τροχιές της Γεωμετρικής Κίνησης Brown για την προσομοίωση δυναμικής αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και για την αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων που εξαρτώνται από την τροχιά της τιμής του υποκείμενου τίτλου με τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Eργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες που παρουσιάζονται έχουν ως εξής:

 • Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Matlab: Πίνακες, Βασικές Συναρτήσεις, Προγραμματισμός (Μ-files), Διαγράμματα.
 • Προσομοίωση Monte Carlo: Παραγωγή Τυχαίων Αριθμών, Υπολογισμός Μέσης Τιμής, Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, Μέγεθος του Δείγματος.
 • Τεχνικές Μείωσης Διακύμανσης: Αντιθετική Δειγματοληψία, Μεταβλητές Ελέγχου, Κοινοί Τυχαίοι Αριθμοί – Υπολογισμός Συντελεστών Ευαισθησίας.
 • Προσομοίωση Διωνυμικού Μοντέλου: Κατασκευή Διωνυμικού Δέντρου, Αποτίμηση Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Δικαιωμάτων.
 • Προσομοίωση Γεωμετρικής Κίνησης Brown: Πηγές Σφαλμάτων, Παραγωγή Μονοπατιών Αξιογράφων, Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου Stop-Loss και Δέλτα, Αποτίμηση Εξωτικών Δικαιωμάτων – Δικαιώματα Ασιατικού Τύπου, Δικαιώματα με Φράγματα και Δικαιώματα με Ανασκόπηση.

Αξιολόγηση Φοιτητών

 1. Εκπόνηση μελέτης (40%) που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εκτέλεση υπολογιστικών αλγορίθμων για την αποτίμηση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνου παραγώγων αξιογράφων.
 2. Παρουσίαση (30%) της παραπάνω μελέτης.
 3. Εκπόνηση εργασιών (30%) που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εκτέλεση υπολογιστικών αλγορίθμων για την αριθμητική επίλυση προβλημάτων με βάση τη διδαχθείσα ύλη.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Paolo Brandimarte, Numerical Methods in Finance and Economics: A Matlab- Based Introduction, 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York, 2006.
 • John C. Hall, Options, Futures, And Other Derivatives, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2011.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page