Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Αξιολόγηση ΠΜΣ

Αξιολόγηση Μαθημάτων

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες προχωρούν στην αξιολόγηση των μαθήματων του εκάστοτε εξαμήνου τους. 

Στόχος της αξιολόγησης των μαθημάτων είναι η συλλογή σχολίων που θα αξιοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας των μαθήματων και την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αποτυπώσουν τη γνώμη τους και να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, η συμμετοχή των φοιτητών είναι προαιρετική και περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με:

  • Μάθημα και τα μαθησιακά αποτελέσματα
  • Διδάσκοντες/ουσες
  • Επικουρικό διδακτικό προσωπικό
  • Εργαστήρια
  • Εργασίες
  • Παρακολούθηση και μελέτη φοιτητών/τριων

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθήματος

Η διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου είναι ενιαία για όλα τα μαθήματα και τους διδάσκοντες/ουσες, ενώ τα ερωτήματα αναφέρονται κυρίως στη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, στην υλοποίησή του από τους διδάσκοντες/ουσες, στις διδακτικές τους δεξιότητες, καθώς επίσης και στην ποιότητα των διδακτικών μέσων που χρησιμοποιούνται.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Η δημιουργία συνδέσμου της ηλεκτρονικής αξιολόγησης κάθε μαθήματος.

Οι ημερομηνίες, ο χρόνος διεξαγωγής και ο σχετικός σύνδεσμος των ηλεκτρονικών αξιολογήσεων κοινοποιούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στους φοιτητές/τριες του εκάστοτε μαθήματος. Η ενημέρωση γίνεται έγκαιρα ώστε οι φοιτητές/τριες να έχουν μαζί τους τον απαιτούμενο εξοπλισμό (π.χ smartphone, tablet, laptop κλπ)

Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και διενεργείται στην τάξη ή στο εργ Η/Υ του Τμήματος, χωρίς τη συμμετοχή των διδασκόντων.

Σε περίπτωση που το μάθημα έχει δυο ή τρεις διδάσκοντες, συμπληρώνεται ξεχωριστή αξιολόγηση για τον εκάστοτε διδάσκοντα/ουσα.

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος έχει την εποπτεία της διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων, φροντίζοντας για το αδιάβλητό της.

Οι απαντήσεις που δίνονται στα ερωτηματολόγια συλλέγονται από την ΟΜΕΑ και ακολουθεί η στατιστική τους επεξεργασία. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη εκάστοτε εξάμηνου και έχει ως στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, την καλύτερη οργάνωση των μαθημάτων, την αποδοτικότερη συνεργασία των φοιτητών/τριών με τους διδάσκοντες/ουσες. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας παρουσιάζονται στη Συνέλευση του Τμήματος, όπου ακολουθεί συζήτηση επί των αποτελεσμάτων και γίνονται σχετικές προτάσεις βελτίωσης. Οι προτάσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη τόσο από τους/τις διδάσκοντες/ουσες όσο και από την επιτροπή ΟΜΕΑ του Τμήματος και όποιες αλλαγές συμφωνηθούν σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών προωθούνται στη διαδικασία της αναθεώρησης αυτού. Στη συνέχεια η Γραμματεία σε συνεργασία με την ΟΜΕΑ γνωστοποιεί τα αποτελέσματα σε κάθε διδάσκοντα/ουσα ξεχωριστά, ο/η οποίος/α τα λαμβάνει υπόψη του, έτσι ώστε να προχωρήσει, αν το κρίνει σκόπιμο, σε αλλαγές που αφορούν τα μαθήματα που διδάσκει. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης πραγματοποιείται αφού υποβάλουν οι διδάσκοντες/ουσες στη Γραμματεία του Τμήματος τις βαθμολογίες εξέτασης των μαθημάτων τους.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων, δημοσιεύονται συγκεντρωτικά ανά ακαδημαϊκό έτος στην ιστοσελίδα του κάθε Προγράμματος Σπουδών.

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας

Στο πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας διδασκαλίας στο ΠΜΣ έχει συσταθεί το «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας».

Το βραβείο είναι τιμητικός τίτλος που δεν θα συνδέεται με χρηματικό ποσό και απονέμεται ανά ακαδημαϊκό έτος στη τελετή ορκωμοσίας του ΠΜΣ.

Στόχος είναι η αναγνώριση της διδακτικής αριστείας, η υιοθέτηση μεθόδων φοιτητοκεντρικής μάθησης και η αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας στην ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης μαθημάτων

You cannot copy content of this page