Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Προσόντα, Προοπτικές Απασχόλησης και Πιστοποιήσεις

Σταδιοδρομία

Σταδιοδρομία

Ευρύ πεδίο επαγγελματικής ενασχολήσεως.

Στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και των πολυεθνικών ομίλων, οι απαιτήσεις από τα στελέχη είναι συνεχώς αυξανόμενες, αφού τα στελέχη αποτελούν την καρδιά της κάθε επιχείρησης και η ποιότητά τους καθορίζει τις προοπτικές της. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία και ο διεθνής ανταγωνισμός συνεπάγονται διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις ποιότητας, καινοτομίας και προσαρμογής των γνώσεων εκ μέρους των στελεχών.

Ειδικότερα στον χρηματοοικονομικό κλάδο, οι αλλαγές είναι συνεχόμενες και ραγδαίες, γεγονός που κάνει απαραίτητη τη δια βίου μάθηση για όσους επιθυμούν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι στο μαραθώνιο ανανέωσης και προσαρμογής των γνώσεων στο χώρο της χρηματοοικονομικής. Εμπεδώνει την κριτική σκέψη, διδάσκει την καινοτομία και εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να μπορούν στη συνέχεια όχι μόνο να ενταχθούν με επιτυχία στο σημερινό εργασιακό χώρο, αλλά και να έχουν την ικανότητα ανανέωσης και προσαρμογής των γνώσεων τους στις μελλοντικές εξελίξεις της χρηματοοικονομικής.

Ειδικότερα, αντικείμενα στα οποία το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση είναι: Ο τρόπος λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων, η χρηματοοικονομική διοίκηση εταιρειών, οι αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων, η βιώσιμη και αειφόρα (περιβαλλοντική) χρηματοοικονομική, η σύνδεση της οικονομικής πολιτικής και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τις χρηματαγορές, η διαχείριση κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η νομισματική πολιτική και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών, η χρηματοδότηση στις αγορές ακινήτων και ενέργειας, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική λογιστική με έμφαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και η χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Πέραν των επιστημονικών γνώσεων που παρέχει, με ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, εφάμιλλο των καλυτέρων πανεπιστημίων του κόσμου, το Μεταπτυχιακό ενθαρρύνει, προωθεί και επιβραβεύει την άμιλλα, την αριστεία και την επαγγελματική νοοτροπία, επιδιώκοντας να εκπαιδεύσει ηγετικά στελέχη και υπεύθυνους πολίτες.

Τυπικά μονοπάτια σταδιοδρομίας.

α) Άμεση ένταξη ή ανέλιξη στον επαγγελματικό στίβο, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

β) Διδακτορικές σπουδές σε διεθνούς φήμης πανεπιστήμια, με πιθανή κατάληξη την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Τυπικές θέσεις εργασίας.

Μερικές από τις θέσεις εργασίας των αποφοίτων του Τμήματος παρατίθενται κατωτέρω. Πρόκειται για θέσεις ευθύνης, οι οποίες απαιτούν από τα χρηματοοικονομικά στελέχη να:

  • έχουν κριτική ικανότητα και δημιουργικότητα, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις του ταχύτατα μεταβαλλόμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,
  • συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση υψηλού επιπέδου με πρακτικό νου, για να δίνουν λύσεις, λαμβάνοντας στρατηγικές αποφάσεις, σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου, όπως αρμόζει σε αποφοίτους πανεπιστημιακής σχολής διοικήσεως επιχειρήσεων (Business School),
  • αναλάβουν την εκπαίδευση/επιμόρφωση και διαχείριση μιας ομάδας
Στέλεχος χρηματοδοτήσεων

Αντικείμενο της εργασίας είναι η επιλογή των όρων των δανείων σε νοικοκυριά, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, κοινοπρακτικών δανείων για τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων και έργων υποδομής· και η αναδιάρθρωση χρέους, δημόσιου και ιδιωτικού.

Είναι ένα απαιτητικό αντικείμενο το οποίο απαιτεί γνώσεις από πολλά γνωστικά αντικείμενα (οικονομικά, χρηματοοικονομικά, λογιστική, ποσοτικές μεθόδους), καθώς και γνώσεις γεωπολιτικής για τα μεγαλύτερα δάνεια.

Συνήθεις εργοδότες είναι τράπεζες –εμπορικές και επενδυτικές–, εταιρείες leasing  και factoring, καθώς και άλλοι πιστωτές οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία του fintech, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις.

Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάλυση στοιχείων για την οικονομία, τις αγορές και τις επιχειρήσεις, βάσει των οποίων θα λαμβάνονται αποφάσεις.
Και αυτό το αντικείμενο απαιτεί πολλές γνώσεις από πολλά γνωστικά αντικείμενα (οικονομικά, χρηματοοικονομικά, λογιστική, ποσοτικές μεθόδους…).
Τυπικοί εργοδότες είναι κεντρικές τράπεζες, οι οποίες χρειάζονται τέτοιες αναλύσεις για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής και για την εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος· μεγάλες εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες για να αποφασίσουν που θα επενδύσουν τα χρήματά τους αλλά και να συμβουλεύσουν τους πελάτες τους· μεγάλες επιχειρήσεις για καλύτερο προγραμματισμό των επενδύσεων και των χρηματοροών τους· χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες διαχειρίσεως επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ΑΕΕΧ) και εταιρείες διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) για την δημιουργία αναλυτικών εκθέσεων (valuation reports) σχετικά με την τιμολόγηση μετοχών και ομολόγων για λογαριασμό επενδυτών· και συμβουλευτικές εταιρείες για τις αναλύσεις τους.

Επενδύει στις αγορές (χρηματιστήρια, αγορές ομολόγων, συναλλάγματος, επιτοκίων, ενέργειας, ρύπων) με κύριους στόχους το κέρδος αλλά και την ικανοποίηση των αναγκών των οικονομικών παραγόντων (επιχειρήσεων, ιδιωτών, κυβερνήσεων, τραπεζών).

Αυτό το αντικείμενο απαιτεί καλή γνώση ποσοτικών τεχνικών αλλά και κατανόηση των οικονομικών και κοινωνικών τάσεων αλλά και των εξειδικευμένων αναγκών των οικονομικών παραγόντων.

Τυπικοί εργοδότες είναι χρηματιστηριακές εταιρείες, dealing rooms τραπεζών, μεγάλες επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες, όπως και εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων (ΕΕΕΧ).

Σχεδιάζει στρατηγικές για τη διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων –οικονομικών και χρηματοοικονομικών– που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις, τράπεζες, κυβερνήσεις και άλλοι οικονομικοί παράγοντες. Αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις στην οικονομία και στις αγορές, τον τομέα δραστηριοποιήσεως αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (ισχυρών και ασθενών σημείων) των οικονομικών οργανισμών. Προς τούτο αξιοποιούν, ανάμεσα σε άλλα, τη μεγάλη ποικιλία χρηματοοικονομικών προϊόντων και δη των παραγώγων.

Αυτό το αντικείμενο απαιτεί τη γνώση ποσοτικών τεχνικών αλλά και οικονομικών και λογιστικής.

Τυπικοί εργοδότες είναι μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, κυβερνήσεις…

Πέραν της αποδοχής καταθέσεων και της χορηγήσεως δανείων, οι τράπεζες προσφέρουν πληθώρα άλλων προϊόντων και υπηρεσιών σε νοικοκυριά, μεγάλες και μικρές και επιχειρήσεις, και στην κυβέρνηση. Ενδεικτικά, παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών (με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, mobile & e-banking…), μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχειρίσεως διαθεσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες· λειτουργούν ως ανταποκρίτριες τράπεζες διευκολύνοντας τη διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων· πωλούν προϊόντα για διαχείριση κινδύνων σε εταιρείες οι οποίες δεν έχουν δικά τους αντίστοιχα τμήματα.

Επιπλέον σημαντική ανάγκη στις τράπεζες υπάρχει και για στελέχη που απασχολούνται στα τμήματα κανονιστικής συμμορφώσεως προς τις αρμόδιες αρχές όπως η Τράπεζα Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτά τα στελέχη πρέπει να έχουν πολλές γνώσεις από όλα τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία άπτονται της διοικήσεως επιχειρήσεων, της τραπεζικής, της λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών, του θεσμικού πλαισίου…

Είναι εξειδικευμένα τραπεζικά στελέχη τα οποία βοηθούν ιδιώτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια να κάνουν διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των εν λόγω ιδιωτών.

Είναι εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και σύμβουλοι σε θέματα επενδύσεων και διοικήσεως (management) σε νέες, μικρές, καινοτομικές ιδιωτικές εταιρείες (private firms) με ισχυρές προοπτικές αναπτύξεως οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να εισαχθούν σε χρηματιστηριακές αγορές (IPOs) αποφέροντας σημαντικά κέρδη στους αρχικούς ιδρυτές και βασικούς μετόχους.

Πολλές επιχειρήσεις, ιδίως οι μεγαλύτερες, διατηρούν εξειδικευμένα Τμήματα (λογιστήρια) με σκοπό την λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών τους και την προετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα Τμήματα αυτά επίσης ασχολούνται με ζητήματα φορολογικού σχεδιασμού, μισθοδοσίας του προσωπικού, όπως και γενικότερα θέματα συλλογής χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσα από την επιχείρηση – πληροφορίες οι οποίες υποβοηθούν τα ανώτερα στελέχη στη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Στα καθήκοντα των ανώτερων στελεχών λογιστηρίου εμπίπτουν και γενικότερα θέματα οργανώσεως και σχεδιάσεως της χρηματοοικονομικής διαχειρίσεως της επιχειρήσεως, πέρα από θέματα τηρήσεως βιβλίων και προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Για σχετική επαγγελματική ενασχόληση είναι απαραίτητος ο συνδυασμός γνώσεων λογιστικής με γνώσεις εμπορικού και φορολογικού δικαίου και χρηματοοικονομικής.

Στον χώρο της λογιστικής υπάρχει επίσης η δυνατότητα είτε δημιουργίας, είτε εργασίας σε εξειδικευμένα γραφεία παροχής λογιστικών και φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (γνωστά ως ‘λογιστικά γραφεία’) σε φυσικά πρόσωπα ή/και σε επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών. Τα στελέχη αυτά είναι γνωστά ως λογιστές-φοροτεχνικοί και συμβουλεύουν φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με φορολογικά θέματα (φορολογικές δηλώσεις) ή παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με όλη την λογιστική παρακολούθηση μιας επιχειρήσεως και την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων ως εξωτερικοί συνεργάτες.

Βασικό θεσμικό όργανο λειτουργίας του θεσμού των μεγάλων εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ο Ελεγκτής, του οποίου ο ρόλος έχει ανατεθεί στον Ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Ο θεσμός του Ορκωτού ελεγκτή-λογιστή ήλθε στην Ελλάδα το 1995, ενώ στη χώρα μας το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) είναι μέλος της International Federation of Accountants (IFAC). Το επάγγελμα του Ορκωτού ελεγκτή-λογιστή λόγω της ιδιαίτερης φύσεώς του και της ανάγκης για τήρηση πολύ υψηλών κανόνων επαγγελματικής αξιοπιστίας, ανεξαρτησίας και ήθους, καθορίζεται από συγκεκριμένο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων αλλά και εξετάσεων προκειμένου να λάβει κανείς τη σχετική επαγγελματικής ιδιότητα, σε πλαίσιο διεθνών αρχών και κανόνων (πηγή: https://www.soel.gr/el/).

Ο Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής αμείβεται από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογεί τα λογιστικά βιβλία και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία, ώστε να επιβεβαιώσει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ελέγχει είναι σύμφωνες και συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές· και εμφανίζουν με εύλογο τρόπο απεικονίζοντας πιστά την χρηματοοικονομική θέση της ελεγχόμενης μονάδας κατά την ημερομηνία συντάξεως των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Αρμοδιότητα του Ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αποτελεί επίσης και η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με θέματα οικονομικής διαχειρίσεως ελεγχόμενων μονάδων, ενώ τέτοιου είδους εκθέσεις μπορεί να διαταχθούν και από το δικαστήριο στα πλαίσια σχετικών δικαστικών υποθέσεων.

Οι εν λόγω εταιρείες παρέχουν συμβουλές επί οικονομικών, επιχειρησιακών (εταιρική στρατηγική, αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές), αναπτυξιακών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες και τράπεζες, καθώς και σε κυβερνήσεις. Πλέον γνωστές στην Ελλάδα είναι οι PWC, KPMG, Deloitte, Ernst & Young, McKinsey και BCG.

O οικονομικός διευθυντής (CFO) εταιρείας ανεξαρτήτως κλάδου (βιομηχανία, λιανεμπόριο, χρηματοπιστωτικός τομέας…) έχει ως καθήκον την άντληση του κατάλληλου μείγματος ιδίων και ξένων κεφαλαίων (κεφαλαιακή διάρθρωση) από τις αγορές και τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές (τράπεζες, εταιρείες fintech) και την επένδυση τους προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αξία της επιχειρήσεως (μετόχων και πιστωτών) με την ταυτόχρονη προστασία των συμφερόντων των λοιπών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) και την προώθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης (ESG).

Στον πολύπλοκο κόσμο που ζούμε, με τις πολυσύνθετες οικονομικές σχέσεις μεταξύ των οικονομούντων ανθρώπων και την πολυπλοκότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων, τα νοικοκυριά καλούνται να λάβουν πολλές οικονομικές αποφάσεις οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις επενδύσεις σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος συνδράμει και καθοδηγεί τα νοικοκυριά στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Πρόκειται για δραστηριότητα με μεγάλη κοινωνική ευθύνη.

Ως στέλεχος της Τραπέζης της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών… παρακολουθεί εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο και τράπεζες, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Είναι ένας σύνθετος ρόλος ο οποίος απαιτεί γνώσεις από πολλά γνωστικά αντικείμενα.

Πιστοποιήσεις

Χάρη στη συνεργασία του Τμήματος με επαγγελματικούς φορείς, οι απόφοιτοί μας απολαμβάνουν αναγνώριση προσόντων η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις τους επιτρέπει να αποκτούν επαγγελματικές πιστοποιήσεις με οικονομία χρημάτων και χρόνου.

CFA Institute Programme

Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική συμμετέχει, από τον Σεπτέμβριο 2019, στο Chartered Financial Analyst (CFA) Institute University Affiliation Programme.

Η συμμετοχή πιστοποιεί ότι η ύλη που διδάσκεται στο ΠΜΣ καλύπτει τουλάχιστον 70% της ύλης που εξετάζεται στις εξετάσεις CFA level I, II, III. Επιπλέον, χορηγούνται ετησίως 8-10 υποτροφίες μειωμένου κόστους συμμετοχής στις εξετάσεις CFA Level I. Στα πλαίσια της συνεργασίας του Τμήματος με το CFA Society Greece διδάσκεται στο ΠΠΣ ένα σεμιναριακό μάθημα “Ethics in the investment profession”.

Το ΠΜΣ επιπλέον έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας συνεργασίας και υποστηρίξεως με την Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece) τον Ιούνιο 2019 – “Αcademic supporter”. Η συμφωνία αυτή έχει ως στόχο την προώθηση των δράσεων του ενός φορέα από τον άλλο, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών των δύο φορέων σε αυτές καθώς την αμοιβαία ανάπτυξη επωφελών δράσεων. Το Τμήμα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που είναι ταυτόχρονα Ακαδημαϊκός Υποστηρικτής του CFA Greece και ανήκει στο CFA Institute University Affiliation Program.

Το CFA Institute αποτελεί τον παγκόσμιο οργανισμό επαγγελματιών στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδύσεων και απονέμει παράλληλα την επαγγελματική πιστοποίηση χρηματοοικονομικών αναλυτών CFA (CFA charter). Το CFA Programme προωθεί την ανάδειξη δεξιοτήτων, προτύπων αριστείας και ακεραιότητας για τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, επενδυτικούς συμβούλους και γενικότερα επαγγελματίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η πιστοποίηση CFA αποτελεί την ανώτατη επαγγελματική πιστοποίηση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Οι εξετάσεις για την επαγγελματική πιστοποίηση πραγματοποιούνται στα αγγλικά πάνω σε κοινά θέματα σε όλο τον κόσμο.

Association of Chartered Certified Accountants

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική  με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική έχει λάβει συνολικά πέντε απαλλαγές από τις εξετάσεις για επιμέρους τμήματα (modules) της εξέτασης επαγγελματικής πιστοποίησης ACCA.

 Συγκεκριμένα, για αποφοίτους μεταξύ 1/1/2024-31/12/2028, έχουν ληφθεί οι ακόλουθες απαλλαγές (https://www.accaglobal.com/an/en/help/exemptions-calculator.html), με βάση τα μαθήματα του ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική:

  • Business and Technology (BT)
  • Management Accounting (MA)
  • Financial Accounting (FA)

Επίσης με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων μαθημάτων, λαμβάνονται οι ακόλουθες απαλλαγές:

Course exemption
With completion of the modules
Audit and Assurance (AA)
AUDITING
Financial Management (FM)
FINANCIAL MANAGEMENT

Ο διεθνής οργανισμός ACCA έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας κοινού σχήματος εξετάσεων με το Ελληνικό Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (ΣΟΕΛ) αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης για τη λήψη της πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Το ICAEW βρίσκεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (ΣΟΕΛ) για την απόκτηση της ιδιότητας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» έχει λάβει 3 απαλλαγές σε papers του ICAEW:

Module: Accounting, with 6.0 GPA in ΜΕΧΡΗ106 Financial Reporting

Module: Business, Technology & Finance, with Overall degree award 6.0 GPA and above

Module: Financial Management, with 6.0 GPA in ΜΕΧΡΗ337 Financial ManagementΜΕΧΡΗ331 Derivatives and ΜΕΧΡΗ330 Portfolio and Asset Pricing.

Οι απαλλαγές έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική βάση καταχώρησης απαλλαγών (credits for prior learning -CPL database) του ICAEW (https://apps.icaew.com/cpldirectory).

You cannot copy content of this page