Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Πλήρους Φοίτησης // 1ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ106

Μερικής Φοίτησης // 1ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ106

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες και στοιχεία της χρηματοοικονομικής λογιστικής με λεπτομέρεια (στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια), καθώς επίσης να τους βοηθήσει να λαμβάνουν αποφάσεις ως μελλοντικοί χρήστες χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το μάθημα, επιπλέον, καλύπτει περισσότερο εξειδικευμένα θέματα λογιστικής, όπως θέματα που αφορούν στην ποιότητα των κερδών, και τις βασικές αρχές πραγματοποίησης ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκτός από την κάλυψη θεμάτων όπως λογιστική για αποσβέσεις, απομειώσεις, προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, αποθέματα, χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, όπως επίσης και υπολογισμός ταμειακών ροών. Η εν λόγω ύλη αναπτύσσεται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ – International Financial Reporting Standards – IFRS).

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν έμπρακτη κατανόηση για τα σημαντικότερα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ενώ θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά αυτή την πληροφόρηση για λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν βασική ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων στις δημοσιευμένες αναφορές μιας επιχείρησης, όπως επίσης να κατανοούν τους θεμελιώδεις παράγοντες που καθορίζουν και που μπορούν να επιδεινώσουν την ποιότητα των κερδών, και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης γενικότερα.

Γενικές Ικανότητες

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση χρηματοοικονομικών δεδομένων και πληροφοριών
 • Άσκηση κριτικής σε σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος επιστημονικά θέματα, λήψη σχετικών αποφάσεων
 • Ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης,
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, κατανόηση διαφορών εφαρμογής λογιστικών κανόνων σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, το εννοιολογικό πλαίσιο κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, εισαγωγή στην ανάλυση συναλλαγών
 2. Λογιστική δεδουλευμένων εσόδων-εξόδων (accrual accounting) και προσδιορισμός κέρδους, αναγνώριση και επιμέτρηση εσόδων και εξόδων, κατάσταση λοιπών συνολικών αποτελεσμάτων, προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
 3. Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και απαιτήσεις, λογιστική για ανείσπρακτες απαιτήσεις και η επίδραση αυτών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, κατηγοριοποίηση και επιμέτρηση επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9
 4. Λογιστική αποθεμάτων, αποτίμηση και προσδιορισμός του κόστους πωληθέντων.
 5. Ενσώματα πάγια, φυσικοί πόροι και άυλα πάγια: αναγνώριση και επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση, λογιστική αποσβέσεων, λογιστική απομειώσεων (ΔΛΠ 36)
 6. Μακροπρόθεσμες επενδύσεις, μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις (κατηγοριοποίηση και επιμέτρηση), εισαγωγή στη λογιστική ενοποίησης – επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις, λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις, μετατροπή δραστηριοτήτων ξένων θυγατρικών στο τοπικό νόμισμα
 7. Υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, λογιστική προβλέψεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων και στοιχείων του ενεργητικού, χρηματοδότηση μέσω υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων, εισαγωγή στη λογιστική μισθώσεων, βασικά στοιχεία λογιστικής συνταξιοδοτικών παροχών
 8. Ίδια κεφάλαια, είδη μετοχών, έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, επαναγορά ιδίων μετοχών και η επίδρασή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, λογιστική συναλλαγών που επηρεάζουν τα ίδια κεφάλαια
 9. Αξιολόγηση απόδοσης: ποιότητα κερδών – κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, υπολογισμός κερδών ανά μετοχή (earnings per share – EPS), μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις και λογιστικές πολιτικές και πώς επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, κατάσταση ταμειακών ροών (παρουσίαση και προετοιμασία της κατάστασης,χρησιμοποιώντας την έμμεση και την άμεση μέθοδο για τον υπολογισμό των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες)
 10. Εισαγωγή στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ανάλυση αποδοτικότητας, ρευστότητας και φερεγγυότητας, καταστάσεις κοινών μεγεθών.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Υποχρεωτική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Περιλαμβάνει απαντήσεις σε ασκήσεις και προβλήματα με χρήση αριθμητικών δεδομένων, και κριτικό σχολιασμό των αποτελεσμάτων, απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, απαντήσεις σε ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου και σύντομες μελέτες περίπτωσης.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Διαφάνειες και ασκήσεις μαθήματος

Βασικό εγχειρίδιο:

 • Financial Accounting, Harrison, Horngren, Thomas, 10E/11E, Pearson, Κεφάλαια 1-3, 5-13 (Κεφάλαιο 13 καλύπτεται εν μέρει)
 • Ελληνική μετάφραση: ‘Χρηματοοικονομική Λογιστική’ – Harrison, Horngren, Thomas, Broken Hill Publishers

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Intermediate Accounting-IFRS Edition, Kieso, Weygandt, Warfield, 2E/3E, Wiley.
 2. Financial Statement Analysis, Subramanyam, 11E, McGraw-Hill.
 3. Business Analysis and Valuation-IFRS Edition, Palepu, Healy, Peek, 5E, Cengage.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page