Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Διαδικασία Εισαγωγής

Η επιλογή των εισακτέων στο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η διαδικασία ξεκινά με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όπου δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος, για την έκδοση της προκήρυξης εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Στην προκήρυξη αναγράφονται όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (ημερομηνίες και τόπος κατάθεσης της αίτησης, απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, κ.ά.).

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας, στην Γραμματεία του Τμήματος, κατά τρόπο και σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται:

 • Σύνδεση στο σύνδεσμο,
 • Εγγραφή ως νέος χρήστης ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής
 • Επιλογή του ΠΜΣ από τον κατάλογο των προσφερόμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος.
 • Ακριβής συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης.
 • Επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναγράφονται στην προκήρυξη.
 • Οριστική υποβολή προκειμένου να ληφθεί αυτή υπόψη.
 1. Αίτηση συμμετοχής (σε ηλεκτρονική μορφή).
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι η αποδοχή τους στο πρόγραμμα γίνεται υπό την αίρεση απόκτησης πτυχίου/πιστοποιητικού περάτωσης μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του έτους αίτησης υποψηφιότητας.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Μια (1) συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ (για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης μπορεί να είναι και από εργοδότη). Οι συστατικές επιστολές μπορεί να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο του Προγράμματος ή με ξεχωριστή συστατική επιστολή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 6. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε).
 7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν).
 9. Αποδεικτικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή πτυχίο πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών από αγγλόφωνο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι η αποδοχή τους γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γλωσσομάθειας έως την εγγραφή στο ΠΜΣ.
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας (για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης).
 11. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 12. Πρόσφατη φωτογραφία.
 13. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ στην Ελλάδα) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

 

Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ. Για τους/ις φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ το ΠΜΣ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει:

 • το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ,
 • εφόσον το Ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον Κατάλογο Αλλοδαπών Ιδρυμάτων με συμφωνία Δικαιόχρησης στην Ελλάδα, ζητείται με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα απονομής του τίτλου και να σταλεί στη Γραμματεία «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών». Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο ΑΕΙ. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap.gr/.

Η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της δύναται να ορίσει πρόσθετο/α δικαιολογητικό/α.

Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη, από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση και  αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους. Η συνέντευξη πραγματοποιείται είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Η κατάταξη των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής γίνεται με βάση δύο κριτήρια: α) τον βαθμό πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 50% και β) την συνέντευξη, με συντελεστή βαρύτητας 50%. Στη συνέντευξη αξιολογούνται μεταξύ άλλων η ικανότητα επικοινωνίας, η ωριμότητα και η αποφασιστικότητα – πρόθεση του υποψηφίου να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο ΠΜΣ καθώς και τα γενικότερα και ειδικότερα ενδιαφέροντά του. Η Επιτροπή Επιλογής ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και από τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία καταρτίζεται κατάλογος επιτυχόντων και, ενδεχομένως, επιλαχόντων που υποβάλλεται για έγκριση στη Συνέλευση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στην τελευταία θέση του εν λόγω πίνακα, έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ.  Όσοι δεν  έχουν επιλεγεί ή είναι στους επιλαχόντες επίσης λαμβάνουν σχετική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αποδεχόμενοι την ένταξή τους στο ΠΜΣ κατοχυρώνουν τη θέση καταβάλλοντας το τέλος προεγγραφής. Το τέλος προεγγραφής ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης και αφαιρείται από τα δίδακτρα του πρώτου εξαμήνου. Εάν κάποιος υποψήφιος, για οποιοδήποτε λόγο, αλλάξει γνώμη και δεν επιθυμεί την συμμετοχή του στο ΠΜΣ ή δεν ολοκληρώσει εγκαίρως τις σπουδές του, το τέλος προεγγραφής δεν επιστρέφεται. Επιπλέον, στη θέση του καλούνται οι επιλαχόντες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο από τη Συνέλευση πίνακα της Επιτροπής Επιλογής.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος σε ημερομηνίες οι οποίες ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Κατά  την εγγραφή, οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί βεβαιώνουν εγγράφως ότι έχουν μελετήσει και αποδεχτεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στο ΠΜΣ, η Γραμματεία προβαίνει στην έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή στον εγγεγραμμένο/η, πιστοποιητικού εγγραφής και Προσωπικού Σημειώματος. Στο Προσωπικό Σημείωμα αποτυπώνονται: α) το όνομα χρήστη (username) και β) οδηγίες ενεργοποίησης του ιδρυματικού τους λογαριασμού. Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες αποκτούν πρόσβαση στον προσωπικό τους φοιτητικό λογαριασμό, και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, αποκτούν πρόσβαση:

 • στην πλατφόρμα https://sis-portal.unipi.gr/ (Ηλεκτρονική Γραμματεία), μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα να:
  • ενημερώνονται για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και τους διδάσκοντες,
  • ενημερώνονται για τη βαθμολογία που έλαβαν στα μαθήματα που έχουν εξεταστεί,
  • αιτηθούν την έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας.
 • στην υπηρεσία e-class κάθε μαθήματος ώστε να ενημερώνονται για την περιγραφή της ύλης και των χρησιμοποιούμενων συγγραμμάτων και άρθρων, την ανάθεση εργασιών, το υλικό διδασκαλίας και οποιαδήποτε αρχεία που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των μαθημάτων τους,
 • στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr, για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας,
 • στην υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN), για χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (όπως, πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη) από απομακρυσμένες θέσεις ή δίκτυα,
 • σε λογισμικό της εταιρείας Microsoft (Microsoft Office 365 Education Plus), καθώς και σε άλλο εκπαιδευτικό λογισμικό (περιγράφεται στην ιστοσελίδα https://helpdesk.unipi.gr/software/),
 • στο δίκτυο Wifi του Πανεπιστημίου,
 • σε υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ΕΔΥΤΕ και χρησιμοποιούνται από την κοινότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως
  • ευρυζωνική διασύνδεση φοιτητών (εύρυ-where)
  • Υπολογιστικό Νέφος της Εκπαίδευσης (~okeanos)
  • ViMa (Εικονικές Μηχανές) για τη φιλοξενία Υπηρεσιών, Πειραμάτων και Εφαρμογών
  • online αποθήκευση αρχείων (Pithos+)
  • διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις (e:Presence)
  • μεταδόσεις εκδηλώσεων (ΔΙΑΥΛΟΣ) prima@aueb.gr

Επίσης, αποκτούν πρόσβαση :

 • Εργαστήριο Η/Υ Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, όπου οι φοιτητές/τριες – προπτυχιακοί/ες και μεταπτυχιακοί/ές, καθηγητές/τριες και άλλοι ερευνητές μπορούν να :
 • Παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές
 • Έχουν άμεση πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων, όπως : DataStream, Thomson Reuters, ΕΙΚΟΝ
 • Έχουν πρόσβαση στο internet για τη συλλογή πληροφοριών
 • Βιβλιοθήκη lib.unipi.gr, όπου οι φοιτητές/τριες – προπτυχιακοί/ες και μεταπτυχιακοί/ες, έχουν πρόσβαση
 • στη συλλογή της βιβλιοθήκης,
 • σε ερευνητικές βάσεις δεδομένων, ενδεικτικά International Trade by Commodity Statistics (ITCS), Shipping Intelligence Network, Classification Web, Computer & Applied Sciences Complete, ECONLIT, ICAP, Internation-al Financial Statistics Online Service, JSTOR, Journal Citation Reports 2008 Edition, MathScience, ΝΟΜΟΣ, καθώς και σε βάσεις δεδομένων ανοικτής πρόσβασης
 • σε σεμινάρια σχετικά με:
  • Υπηρεσίες και χρήση της βιβλιοθήκης,
  • Στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριακών πηγών,
  • Βιβλιογραφικές παραπομπές και σύνταξη βιβλιογραφίας:
   • Πνευματικά δικαιώματα,
   • Δεοντολογία πληροφορίας,
   • Λογοκλοπή,
   • Βιβλιογραφικά στυλ παραπομπών (APA, Harvard, MLA),
   • Προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (Mendeley, Zotero).

Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, ιδιαίτερα, προσφέρει σεμινάρια σχετικά με τη

 • τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας (δομή, βιβλιογραφικές αναφορές, λέξεις κλειδιά),
 • το Ιδρυματικό Αποθετήριο διατριβών Διώνη.

Η Διώνη περιέχει τη πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πειραιώς – προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σημειώσεις μαθημάτων κ.α. Η κατάθεση μεταπτυχιακών & διδακτορικών διατριβών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι υποχρεωτική και γίνεται από τον ίδιο τον χρήστη,

 • Γραφείο Διασύνδεσης https://career.unipi.gr/, όπου παρέχει σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και αποφοίτους πληροφόρηση, συμβουλευτική καθοδήγηση και ενεργή υποστήριξη στην προετοιμασία και εύρεση απασχόλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και στα πρώτα βήματα επιχειρηματικής δράσης,
 • Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων https://www.unipi.gr/unipi/el/arxikh-tm-diethnwn-dhmosiwn-sxesewn.html, ως υπεύθυνο Γραφείο για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών & Προσωπικού, στηρίζει τους εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο. Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ),
 • Φοιτητική Μέριμνα https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna.html, όπου οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερωθούν σε θέματα σίτισης, 
 • Συμβουλευτικό Κέντρο, όπου παρέχει συμβουλές σε θέματα που αφορούν την ενεργητική μάθηση, επιτυχή προσαρμογή σε νέες ανάγκες και απαιτήσεις, κοινωνική επιδεξιότητα, σχέσεις και οικογένεια, αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, πρόληψη και υγεία, τρόπους δημιουργικής έκφρασης και ψυχαγωγίας, και ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για επιτυχημένη πορεία. Η παρέμβαση και η αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν μπορεί να γίνεται είτε μέσω της ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής συμβουλευτικής, είτε μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων εστιάζοντας στην προαγωγή της ακαδημαϊκής προσαρμογής του φοιτητικού πληθυσμού,
 • Ιατρείο https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-iatreio.html, όπου παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας.

You cannot copy content of this page