Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Πλήρους Φοίτησης // 1ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ107

Μερικής Φοίτησης // 1ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ107

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα

 • παρουσιάζει το γενικό οικονομικό υπόβαθρο εντός του οποίου λειτουργούν όλοι οι οικονομικοί παράγοντες: νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τράπεζες, επενδυτές, κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα,
 • περιγράφει τις κύριες δυνάμεις που επενεργούν στην οικονομία και τις αγορές,
 • αναλύει τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις της μακροοικονομίας με τις χρηματαγορές και τις αρχές (κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα),
 • εξετάζει τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες των οικονομικών παραγόντων από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στην οικονομία και τις αγορές,
 • αναλύει τα κίνητρα και τα διλήμματα των κύριων οικονομικών παραγόντων,
 • χρησιμοποιεί τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία ως όχημα για σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

 • κατανοούν τις χρηματοοικονομικές εξελίξεις,
 • διαβάζουν κριτικά τον χρηματοοικονομικό τύπο καθώς και οικονομικές αναλύσεις,
 • θέτουν τις σωστές ερωτήσεις σε εξειδικευμένους οικονομικούς αναλυτές και να κρίνουν τις απαντήσεις τους,
 • να κάνουν ολοκληρωμένες αναλύσεις, οικονομικές και χρηματοοικονομικές, που έχουν πρακτική εφαρμογή,
 • βλέπουν τη «μεγάλη εικόνα» της οικονομίας και των αγορών, η οποία θα τους βοηθήσει στα περισσότερο εξειδικευμένα μαθήματα του προγράμματος.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών – οικονομικών και χρηματοοικονομικών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη
  1. ΑΕΠ, ΑΕΙ και συνιστώσες τους
  2. Εξωτερικοί λογαριασμοί μίας χώρας (ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ισοζύγιο πληρωμών)
  3. Ταυτότητα αποταμιεύσεων-επενδύσεων
 2. Δείκτες τιμών και πληθωρισμός
  1. Η δυναμική του πληθωρισμού
  2. Πληθωρισμός και επιτόκια – Πραγματικό επιτόκιο
  3. Πληθωρισμός, υπερπληθωρισμός, αντιπληθωρισμός
 3. Το υπόδειγμα IS/LM
  1. Λογική θεμελίωση, με έμφαση στον ρόλο του χρηματοοικονομικού συστήματος
  2. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική
  3. Μακροοικονομικές αναλύσεις, με έμφαση στην οικονομική πολιτική και το χρηματοοικονομικό σύστημα
  4. Δυναμική του δημοσίου χρέους
 4. Νομισματική πολιτική
  1. Στόχοι, εργαλεία και περιορισμοί
  2. Άσκηση της νομισματικής πολιτικής
  3. Νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομικό σύστημα
 5. Ονομαστική και πραγματική ισοτιμία
 6. Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών (ΙΧΣ)
  1. Επιτόκια και ισοτιμίες – Η συνθήκη ισοδυναμίας των επιτοκίων
  2. Προσδιοριστικοί παράγοντες του ΙΧΣ
 7. Το υπόδειγμα Mundell-Fleming
  1. Ισοζύγιο πληρωμών και εγχώρια οικονομία
  2. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική υπό σταθερή και μεταβλητή ισοτιμία
  3. Αναλύσεις με άλλα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών
  4. Διαταραχές από τη διεθνή οικονομία και τις διεθνείς χρηματαγορές
  5. Η δυναμική των συναλλαγματικών κρίσεων
  6. Η δυναμική των δίδυμων κρίσεων – συναλλαγματικής και τραπεζικής
 8. Ειδικά θέματα επενδυτικού ενδιαφέροντος

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση: 100%

 • Οι φοιτητές καλούνται να δώσουν ολοκληρωμένες απαντήσεις σε διλήμματα οικονομικής πολιτικής και σε επενδυτικά διλήμματα, συνήθως με ερέθισμα τις τρέχουσες εξελίξεις στη διεθνή οικονομία και στις διεθνείς χρηματαγορές.
 • Ενίοτε καλούνται να εξηγήσουν πού συμφωνούν και πού διαφωνούν με κάποιο άρθρο από τον χρηματοοικονομικό τύπο που τους διανέμεται.

Ο βαθμός προσαυξάνεται μέχρι 10% ανάλογα με τη συμμετοχή στις συζητήσεις στην τάξη.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Άγγελος Α. Αντζουλάτος, Εκδόσεις Διπλογραφία, 2019.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

Επιλεγμένα άρθρα από την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και από διεθνείς οργανισμούς κύρους (ΕΚΤ/ECB, Fed, BIS, IMF…), για εμβάθυνση σε συζητούμενα στην τάξη θέματα.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page