Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Στο 3ο ή 4ο εξάμηνο του Προγράμματος (ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών πλήρους ή μερικής φοίτησης) προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Σκοπός της εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η εμβάθυνση της κριτικής σκέψης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, μέσω της ανάπτυξης μελετών και εφαρμοσμένης έρευνας, σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Οι φοιτητές/τριες έχουν δύο επιλογές: α) να προτείνουν οι ίδιοι κάποιο θέμα το οποίο σχετίζεται με την τρέχουσα απασχόλησή τους ή τις επιθυμίες τους για μελλοντική απασχόληση ή β) να επιλέξουν ένα από τα θέματα που προτείνουν οι καθηγητές.

Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του/της μεταπτυχιακού/κής, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ο/η προτεινόμενος επιβλέπων/ουσα, εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή και ανάθεση της επίβλεψης των διπλωματικών εργασιών και η Συνέλευση  ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα ανά εργασία και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/πουσα.

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα και τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. και διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Η διπλωματική εργασία, κατατίθεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο τέλος του 3ου και 4ου εξαμήνου, εγκρίνεται από τον επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια και στη συνέχεια υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Για να εγκριθεί η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, πρέπει να βαθμολογηθεί βάσει της δεκαβαθμιαίας κλίμακας (1-10) με βαθμό κατ’ ελάχιστο πέντε (5). Αν η μεταπτυχιακή εργασία θεωρείται από την επιτροπή μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση του 5, τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή τη βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωσή της και ακολουθεί εγγραφή ενός επιπλέον εξαμήνου μέσα στο οποίο θα πρέπει να επανυποβληθεί η μεταπτυχιακή εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την τριμελή εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Ψηφιακό Αποθετήριο “ΔΙΩΝΗ”, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περιγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Επισκεφτείτε το Μάθημα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία για τα Μαθησιακά Αποτελέσματα, Γενικές Ικανότητες και Περιεχόμενο Μαθήματος.

Αρχεία

Οδηγίες

Λίστα όλων των πτυχιακών εργασιών μπορείτε να βρείτε εδώ.

You cannot copy content of this page