Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Διαδικασία Ολοκλήρωσης Σπουδών – Απονομή Διπλώματος

Ολοκλήρωση Σπουδών – Χορήγηση Πιστοποιητικών Περάτωσης των Σπουδών

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις (έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό στα μαθήματα και έχουν επιτυχώς παρουσιάσει τη διπλωματική εργασίας, όπου αυτή απαιτείται), σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, ανακηρύσσονται αυτόματα Διπλωματούχοι, από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων είτε το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε, είτε οι ίδιοι επέλεξαν (εφόσον τους δίνονταν η δυνατότητα), την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακήρυξης τους, οφείλουν επιπλέον:

  • Να υποβάλουν τη διπλωματική εργασία τους στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
  • Να καταθέσουν στη Γραμματεία περίληψη (ελληνικά – αγγλικά) της διπλωματικής τους εργασίας, και
  • Να καταθέσουν στη Γραμματεία υπεύθυνη δήλωση για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας

Σε όσους φοιτητές/τριες ολοκληρώνονται οι μεταπτυχιακές σπουδές τους, η Γραμματεία προβαίνει σε ακύρωση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι ανακηρυχθέντες Διπλωματούχοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (π.χ καταβολή τελών φοίτησης, επανεγγραφές μαθήματων/διπλωματικής εργασίας κλπ), λαμβάνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, τα οποία εκδίδονται και αποστέλλονται από τη Γραμματεία.

Με το εν λόγω πιστοποιητικό  ο/η ενδιαφερόμενος/η αποδεικνύει ότι είναι κάτοχος Διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών σε οποιοδήποτε φορέα/ υπηρεσία το επιθυμεί.

Το Δίπλωμα απονέμεται σε ειδική πανηγυρική τελετή καθομολόγησης (ορκωμοσίας) και απονομής Διπλωμάτων, ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των τελετών καθομολόγησης καθορίζονται από τον Πρύτανη σε συνεννόηση με τον/την εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος και τους Διευθυντές/τριες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Οι σχετικές ανακοινώσεις για την πραγματοποίηση των ορκωμοσιών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, περίπου 15-20 ημέρες πριν την ημερομηνία της τελετής, με όλες τις σχετικές με αυτήν πληροφορίες.

Στην ανακοίνωση της προγραμματισμένης τελετής ορκωμοσίας, η οποία αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία συμμετοχής σε αυτήν. Για τη συμμετοχή στην τελετή ορκωμοσίας, απαιτείται οι απόφοιτοι να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη Γραμματεία, το έντυπο καθομολόγησης, κατά τις προβλεπόμενες στην σχετική ανακοίνωση ημερομηνίες. Μέσω της ανακοίνωσης ορκωμοσίας, οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση τόσο στο έντυπο καθομολόγησης, όσο και στο κείμενο του όρκου του οποίου θα δώσουν, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν: α) το Έντυπο Αξιολόγησης του Προγράμματος και Επικαιροποίησης Στοιχείων και β) το Έντυπο του Γραφείου Διασύνδεσης.

Όσοι απόφοιτοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας, οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα τη Γραμματεία για την απουσία τους, και εφόσον επιθυμούν να λάβουν μέρος σε μελλοντική τελετή, η συμμετοχή τους μεταφέρεται αυτόματα σε αυτήν.

Για λόγους ανωτέρας βίας και κατόπιν αιτήσεως του προς τη Γραμματεία του Τμήματος, ο απόφοιτος δύναται να ζητήσει τη χορήγηση του τίτλου σπουδών του, χωρίς να συμμετάσχει σε τελετή ορκωμοσίας. Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία.

Η απονομή των Διπλωμάτων πραγματοποιείται ενώπιον του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη, ως εκπροσώπου του Πρύτανη, του Κοσμήτορα της Σχολής, του Προέδρου του Τμήματος και του Διευθυντή του ΠΜΣ. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Στην τελετή ορκωμοσίας όλοι οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν με την τήβεννο, το επιτηβέννιο και το καπέλο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η τήβεννος, το επιτηβέννιο και το καπέλο, παραλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες απόφοιτους ανήμερα της τελετής.

Η Γραμματεία ενημερώνει για το τελετουργικό τους αποφοίτους, τον/την πρωτεύσαντα /σα, καθώς και τους παρευρισκόμενους. Το κείμενο του όρκου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφωνείται από τον/την πρωτεύσαντα/σα σε βαθμό Διπλώματος αποφοίτων του ΠΜΣ, ενώ οι λοιποί απόφοιτοι μαζικά επαναλαμβάνουν το κείμενο του όρκου. Στους αποφοίτους που δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και συνείδησης τους.

Η απονομή των Διπλωμάτων γίνεται κατόπιν προσφώνησης των ονομάτων από τον/την Γραμματέα του Τμήματος, όπου καλείται ο/η πρωτεύσας /σα και εν συνεχεία καλούνται οι λοιποί απόφοιτοι, βάσει αλφαβητικής σειράς (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης διπλωματούχου και της διάρκειας των σπουδών).

Το Δίπλωμα υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο, τον/την και τον/τη Γραμματέα του Τμήματος, είναι επιπέδου 7, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ), και αποτελεί δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του Διπλώματος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση λειτουργίας αγγλόφωνου ΠΜΣ, το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, συντάσσεται στην ελληνική και σε όποια άλλη γλώσσα αναφέρεται ρητά στην ιδρυματική απόφαση του ΠΜΣ. Ο βαθμός του Διπλώματος χαρακτηρίζεται ως εξής: από 5 έως 6.49 ΚΑΛΩΣ, από 6.50 έως 8.49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και από 8.50 έως 10 ΑΡΙΣΤΑ.

Το βιβλίο Διπλωματούχων μεταπτυχιακών φοιτητών υπογράφεται από τον/την Γραμματέα του Τμήματος, τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

 

Η δέσμη των εγγράφων που παραλαμβάνουν οι απόφοιτοι κατά την τελετή ορκωμοσίας περιλαμβάνει (χωρίς οικονομική επιβάρυνση):

  • Περγαμηνή,
  • Δύο (2) αντίγραφα Διπλώματος, 
  • Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΣΥ.ΜΑ.ΧΟ.) ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την επικοινωνία και τη διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Κύριοι στόχοι του Συλλόγου είναι να διασφαλίσει την επιστημονική κατοχύρωση και την ανταγωνιστική αναγνώριση της υψηλής κατάρτισης των αποφοίτων του, να προβάλλει στον επιχειρηματικό κόσμο την ποιότητα που το χαρακτηρίζει και να συμβάλει στη διατήρηση ισχυρών δεσμών αλληλεγγύης και υποστήριξης μεταξύ των μελών του, σε μια φράση να αποτελέσει μια γέφυρα διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και αγοράς εργασίας.

Ο ΣΥ.ΜΑ.ΧΟ έχει προβεί μέχρι σήμερα σε διάφορες δράσεις στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων, όπως διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και εκδηλώσεων networking,  αξιολόγηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών από τους φοιτητές, προώθηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων μέσω παλαιών αποφοίτων που απασχολούνται στην αγορά κλπ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, οι νέοι απόφοιτοι να ενταχθούν στον ΣΥ.ΜΑ.ΧΟ και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του.

Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να επισκεφτούν τον ακόλουθο σύνδεσμο και να εγγραφούν  στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στο facebook https://www.facebook.com/groups/130202797152602 για να παρακολουθούν τις δράσεις του, καθώς και στην ομάδα ηλεκτρονικής επικοινωνίας symaxo@googlegroups.com  μέσω αποστολής e-mail στο οποίο θα αναφέρουν Ονοματεπώνυμο, E-mail, Έτος εισαγωγής και μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

You cannot copy content of this page