Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Ελεγκτική

Πλήρους Φοίτησης // 2ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ325

Μερικής Φοίτησης // 4ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ325

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης των φοιτητών σχετικά με τις κρίσιμες πτυχές της διαχείρισης μιας ανάθεσης διασφάλισης και ελέγχου: αποδοχή, σχεδιασμός, διαχείριση, ανάπτυξη συμπερασμάτων και αναφορών (reporting).

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν και να συμβουλεύουν σχετικά με τα κανονιστικά, επαγγελματικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με εκείνους που διενεργούν αναθέσεις διασφάλισης / ελέγχου (audit)
 • κατανοήσουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και τη διαχείριση των αναθέσεων διασφάλισης / ελέγχου (audit) και τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες ανάθεσης διασφάλισης / ελέγχου (audit) μετριάζουν τους κινδύνους για εκείνους που διενεργούν τη ανάθεση
 • αναπτύσσουν και να σχεδιάζουν αναθέσεις διασφάλισης / ελέγχου (audit) σύμφωνα με τους όρους των αναθέσεων και τα κατάλληλα ελεγκτικά πρότυπα
 • καταλήγουν σε συμπεράσματα και να συντάσσουν αναφορές (reporting) σχετικά με τις αναθέσεις διασφάλισης / ελέγχου (audit) σύμφωνα με τους όρους των αναθέσεων και τα κατάλληλα ελεγκτικά πρότυπα.

Γενικές Ικανότητες

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση χρηματοοικονομικών δεδομένων και πληροφοριών
 • Άσκηση κριτικής σε σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος επιστημονικά θέματα, λήψη σχετικών αποφάσεων.
 • Ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, κατανόηση διαφορών εφαρμογής λογιστικών κανόνων σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον – συνεργασία με επιστήμονες συναφών επιστημονικών πεδίων.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή
  • Ορισμός διασφάλισης
  • Ορισμός ελέγχου/ελεγκτικής
  • Διάκριση αναθέσεων διασφάλισης / ελέγχου (audit) συναρτήσει της διάρκειας, των συμβαλλόμενων μερών (εσωτερικός, εξωτερικός, συσχετιζόμενος με κρατικούς φορείς), αντικειμένου-σκοπού
  • Χρήστες αξιόπιστων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πάροχοι αξιόπιστων χρηματοοικονομικών πληροφοριών
  • Εγγενείς αδυναμίες των οικονομικών καταστάσεων
  • Ζήτηση για ελεγκτικές υπηρεσίες
  • Ο ρόλος του ελεγκτή – Ελεγκτικές εταιρείες – φορείς ελέγχου (Ν. 3604/2007 και Ν. 3693/2008)
 1. Βασικές έννοιες και θέματα ελέγχου
  • Υπηρεσίες που παρέχονται από τις ελεγκτικές εταιρείες (υπηρεσίες διασφάλισης, σχετικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες)
  • Ευθύνη εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες διασφάλισης (νομοθετικές, ηθική δεοντολογία και πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς, πρότυπα ποιοτικού ελέγχου)
  • Περιγραφή υπηρεσιών διασφάλισης (σκοπός, αναγκαιότητα, βασικά στοιχεία)
  • Έκφραση γνώμης από τον ορκωτό ελεγκτή
  • Σύντομη ανασκόπηση επί των οικονομικών καταστάσεων
  • Περιγραφή σχετικών υπηρεσιών (related services)
  • Περιγραφή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 1. Εταιρική Διακυβέρνηση και Ελεγκτική
  • Σκοπός εταιρικής διακυβέρνησης
  • Εργαλεία εταιρικής διακυβέρνησης
  • Πηγές ρυθμίσεων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης (USA SOX 2002, Οδηγία 2006/43/EC, L 3016/02 και Ν. 3091)
  • Κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης
  • Χάσμα προσδοκιών ελεγκτικής
  • Η ευθύνη των ελεγκτών
  • Διαβάθμιση ποινικής ευθύνης με βάση την κείμενη νομοθεσία
  • Ορισμός απάτης επί των οικονομικών καταστάσεων (κατηγορίες και παραδείγματα)
  • Προειδοποιητικά σημάδια παραποίησης οικονομικών μεγεθών (red flags)
 1. Επαγγελματική κρίση και διαδικασία λήψης αποφάσεων
  • Σφάλματα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων
  • Ευρετική μέθοδος λήψης αποφάσεων
  • Έννοια & περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας
  • Βασικές αρχές δεοντολογίας – προσφορά υπηρεσιών στο κοινό
  • Ανεξαρτησία του ελεγκτή και Κώδικας Δεοντολογίας
  • Ενσωμάτωση του Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC στην Ελλάδα
  • Απειλές της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή
  • Δικλείδες προστασίες ενάντια στις απειλές της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή
 1. Έννοια εύλογης παρουσίασης και έλεγχος
  • Σκοπός του ελέγχου χρημ/κών κατ/σεων
  • Σκοπός ελέγχου και ισχυρισμοί διοίκησης
  • Έννοια, φύση, συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων
  • Σύγκριση της αξιοπιστίας των διαφορετικών κατηγοριών ελεγκτικών τεκμηρίων
  • Φύλλα εργασίας και φάκελος ελέγχου
 1. Αναζήτηση και αναδοχή πελάτη – Σχεδιασμός του ελέγχου και αναλυτικές διαδικασίες ελέγχου
  • Κατανόηση πελάτη & περιβάλλοντος
  • Εκτίμηση κινδύνων για σφάλματα
  • Επίπεδο σημαντικότητας
  • Έννοια και περιεχόμενο αναλυτικών διαδικασιών
  • Εφαρμογή αναλυτικών διαδικασιών
  • Είδη αναλυτικών διαδικασιών και μετρήσεων
 1. Έννοια και δομή συστήματος εσωτερικών δικλίδων – εσωτερικός έλεγχος – αξιολόγηση εσωτερικών δικλίδων
  • Μέρη που επηρεάζουν τα συστήματα εσωτερικών δικλίδων
  • Συστατικά συστήματος εσωτερικών δικλίδων
  • Δικλίδες στις ΜΜΕ
  • Περιορισμοί των εσωτερικών δικλίδων
  • Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων
 1. Έννοια υπολειμματικού κινδύνου και έλεγχος
  • Μοντέλο κινδύνου ελεγκτικής
  • Δοκιμασίες (τεστ) για σφάλματα
  • Ανάπτυξη προγράμματος ελέγχου
 1. Επιλογή μονάδων για έλεγχο και υπολειμματικός κίνδυνος
  • Έννοια δειγματοληψίας
  • Κίνδυνοι δειγματοληψίας
  • Είδη δειγματοληψίας και δειγμάτων
  • Παρανοήσεις για τη δειγματοληψία
 1. Η σημασία της έκθεσης ελέγχου και ορισμός
  • Η έκδοση γνώμης και η ευθύνη του ελεγκτή
  • Κατηγορίες έκδοσης γνώμης
  • Εκθέσεις ελέγχου όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του ορκωτού ελεγκτή και της διοίκησης της εταιρείας
  • Προβλέπεται η κάλυψη μελετών περιπτώσεων για συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη (λχ. Πωλήσεις, αποθέματα κ.ο.κ) στα πλαίσια της διεξαγωγής του μαθήματος.

Αξιολόγηση Φοιτητών

 • Υποχρεωτική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Περιλαμβάνει απαντήσεις σε ασκήσεις και προβλήματα με χρήση αριθμητικών και περιγραφικών δεδομένων, και κριτικό σχολιασμό των αποτελεσμάτων, απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, απαντήσεις σε ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου και σύντομες μελέτες περίπτωσης.
 • Ατομική εργασία – μελέτη περίπτωσης για <20% του τελικού βαθμού

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Διαφάνειες και ασκήσεις μαθήματος
 • Καραμάνης, Κωνσταντίνος (2008) Σύγχρονη ελεγκτική: Θεωρία και πρακτική σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 1η έκδοση, Αθήνα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε.
 • Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής: Ανάλυση Περιπτώσεων”, Beasley Mark, Buckless Frank, Glover Steven, Prawitt, Broken Hill Publishers LTD εκδοτικός

Σχετική βιβλιογραφία:

 • Porter, B., Hatherly, D. and Simon, J. (2014), Principles of external auditing. Wiley, Hoboken, NJ.
 • Eilifsen, A., Messier, W. and Prawitt, D. (2014), Auditing and assurance services. McGrawHill, London
 • Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements, International Federation of Accountants, New York. (available at http://www.ifac.org).

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page