Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική

Πλήρους Φοίτησης // 2ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ328

Μερικής Φοίτησης // 4ο Εξάμηνο, Κωδικός: ΜΕΧΡΗ-Μ328

Πιστωτικές Μονάδες: 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αυτό το μάθημα αποτελεί μία εις βάθος ανάλυση του ταχύτατα αναπτυσσόμενου και εξελισσόμενου αντικειμένου της Περιβαλλοντικής Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

 • Θα διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και κριτική ικανότητα πάνω στους Περιβαλλοντικούς, Κοινωνικούς και Εταιρικούς Κινδύνους των επιχειρήσεων και των τραπεζών (γνωστά ως ESG risks) και τη Βαθμολογία ESG. Ως αποτέλεσμα, θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν ενδεχόμενες τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο ESG και το σύστημα Βαθμολόγησης.
 • Θα είναι σε θέση να προσφέρουν λύσεις σε πρακτικά προβλήματα όπως τη συνεχή εναρμόνιση με το ταχύτατα μεταβαλλόμενο θεσμικό περιβάλλον ESG.
 • Θα μπορούν να επιμορφώσουν εξειδικευμένο (και μη) επαγγελματικό προσωπικό για την οικονομική λογική της ‘Πράσινης Τραπεζικής’, των ‘Πράσινων Επενδύσεων’ και των Αγορών Ρύπων.
 • Θα μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη την προσαρμοσμένη για τα ESG risks Θεωρία Χαρτοφυλακίου και να υπολογίσουν/αξιολογήσουν το ασφάλιστρο κινδύνου ESG.
 • Θα μπορούν να συνεισφέρουν μέσω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στην αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων στο πλαίσιο της «Πράσινης Τραπεζικής».
 • Θα διαθέτουν την ικανότητα να μελετήσουν το Sustainability Report μιας εταιρείας ή τράπεζας και να αξιολογήσουν το βαθμό τήρησης των ESG Κριτηρίων και των «Πράσινων Επενδύσεων» όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μέρος Α: Το ESG οικοσύστημα

 1. Εισαγωγή – Τα κριτήρια ESG και η κοινωνική υπευθυνότητα
 2. Πρόσφατη εικόνα της ESG αγοράς
 3. Το European Green Deal
 4. Εταιρική βιωσιμότητα και Sustainability reporting

Μέρος Β: Βαθμολογία ESG

 1. Δείκτες ESG
 2. Πηγές δεδομένων
 3. Σύστημα Βαθμολόγησης
 4. Σύστημα Αξιολόγησης

Μέρος Γ: «Πράσινη τραπεζική»

 1. An overview of the Environmental-friendly Banking system
 2. Η αναγκαιότητα και η επίδραση της «Πράσινης τραπεζικής»
 3. Κίνδυνοι και ευκαιρίες
 4. Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης
 5. Οι ρυθμιστικές αρχές και η πολιτική των «Πράσινων τραπεζών»
 6. Μελλοντικές προκλήσεις

Μέρος Δ: Το θεσμικό περιβάλλον

 1. Η μεγάλη εικόνα
 2. Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για το ESG
 3. Αειφόρος χρηματοοικονομική – Θεσμικό και νομικό πλαίσιο
 4. The EU Classification System or EU taxonomy regulations

Μέρος Ε: Χρηματοοικονομικές επενδύσεις και Χαρτοφυλάκια

 1. Impact of ESG on asset prices and portfolio returns
 2. Βασικές έννοιες της Σύγχρονης Θεωρίας Χαρτοφυλακίου (Markowitz) και CAPM
 3. ESG ασφάλιστρο κινδύνου και ESG προτιμήσεις
 4. Αποτελεσματικό Σύνορο ESG
 5. Εμπειρικά παραδείγματα
 6. «Πράσινα» και «Κοινωνικά» ομόλογα

Μέρος ΣΤ: Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

 1. Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ)
 2. Αποτύπωμα του άνθρακα

Αξιολόγηση Φοιτητών

Για την αξιολόγησή τους οι φοιτητές θα αναλάβουν μία ομαδική εργασία σχετική με τις ενότητες του μαθήματος την οποία και θα παρουσιάσουν στις τελευταίες διαλέξεις του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Διαφάνειες
 • Handbook of Sustainable Finance, Thierry Roncalli
 • Principles of Green Banking , Suborna Barua

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Ακαδημαϊκά άρθρα και αναλύσεις από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, BIS, κ.α.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Μαθήματα

You cannot copy content of this page