Εργαστήριο Πράσινης Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (Green Finance and Banking Lab)

 Εργαστήριο Πράσινης Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (Green Finance and Banking Lab)

Σκοπός

Το εργαστήριο  Εργαστήριο Πράσινης Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (Green Finance and Banking Lab) ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα εργαστήριο, θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των σχετικών με την ‘αειφορία’ θεμάτων, με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και την οικονομία.
Θα φέρει, επίσης, σε στενότερη επαφή την ακαδημαϊκή κοινότητα με επιχειρήσεις, τράπεζες και θεσμικά όργανα της Πολιτείας.
Τέλος, θα συμβάλει στην περαιτέρω διεθνή αναγνώριση του Τμήματος με την προώθηση της βασικής έρευνας των μελών ΔΕΠ και διδακτορικών φοιτητών σε θέματα ‘αειφορίας’.

Τομείς Δραστηριότητας

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο θα δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, κυρίως σε θέματα:
− έρευνας για προοπτικές ‘αειφορίας’
− εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και επιμόρφωσης στελεχών, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
− ενημέρωσης επιχειρήσεων και τραπεζών για τις συνεχώς εξελισσόμενες ‘αειφόρες’ πρακτικές και τα υπό δημιουργία λογιστικά πρότυπα
− ευαισθητοποίησης της ‘κοινωνίας των πολιτών’
− ανάληψης και εκτέλεσης προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας
− διοργάνωσης ημερίδων και εκδηλώσεων
− παραγωγής ενημερωτικού υλικού.

Ιστοσελίδα:

https://bankfin.unipi.gr/greenfinlab/

ΦΕΚ

ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ 1338- Β-23.3.2022 Μετονομασία Εργαστηρίων

ΦΕΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΟΟΔ 929-27.10.21