Εργαστήριο “Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης”

Εργαστήριο “Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης”

Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική εφαρμογή και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις στον τομέα της Ενέργειας του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Τομείς Δραστηριότητας

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο θα δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, κυρίως σε θέματα:
• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστηρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Προσδιορισμού και κάλυψης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών.
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των αποφοίτων.
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση των φοιτητών με την έρευνα.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και γνωσιακών αναγκών.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις στο τομέα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Ινστιτούτα και άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου, και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα
• Αύξησης και βελτίωσης της παραγόμενης έρευνας.
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων.
• Διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ιστοσελίδα

https://bankfin.unipi.gr/leem/

ΦΕΚ

ΦΕΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΟΟΔ 939Β-2021 ΔΙΕΥΘ ΕΡΓ ΧΡΗ