Διδακτορικό – Αιτήσεις

Υποβολή Αιτήσεων Διδακτορικού Προγράμματος

—  καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους  —

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι τα εξής:

  1. Αίτηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού, καθώς και μια περιγραφή των ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων του υποψηφίου.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Πρώτο πτυχίο (BSc) σε οποιαδήποτε ειδικότητα από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που ο τίτλος είναι από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχή επίσημη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα τύπου Μάστερ (MBA, MSc, DEA ή ισοδύναμο) σε συναφές αντικείμενο από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που ο τίτλος είναι από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχή επίσημη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  5. Αναλυτικές βαθμολογίες, πτυχίου και μεταπτυχιακού.
  6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
  7. Κατάθεση αναλυτικής ερευνητικής πρότασης (μη δεσμευτικής) κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα, όπου θα περιλαμβάνεται αναφορά σε σχετική βιβλιογραφία.
  8. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ή από μέλη ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών ιδρυμάτων ή από επιστήμονες που στο παρελθόν κατείχαν αντίστοιχες θέσεις. Οι συστατικές πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο κλειστό από τους συστήνοντες. Τουλάχιστον η μία συστατική επιστολή πρέπει να προέρχεται από διδάσκοντα στο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολούθησε ο/η υποψήφιος/α.
  9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 

Οι αιτήσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή καθηγητών, η οποία μετά από συνέντευξη με τον/την υποψήφιο/α γνωμοδοτεί σχετικά προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

bankfin PHD