Αντζουλάτος – Τραπεζική

20-06-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Άγγελος Αντζουλάτος , Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης
Μάθημα: Τραπεζική


Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η οικονομική ανάλυση της αρχιτεκτονικής, του ανταγωνισμού και του θεσμικού πλαισίου του χρηματοοικονομικού συστήματος, με έμφαση στον ρόλο των τραπεζών, το επιρρεπές σε κρίσεις του χρηματοοικονομικού συστήματος, και την τάση για συνεχή αλλαγή.

Με «εργαλεία» τη λογική και τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, το μάθημα παρέχει μία σφαιρική εικόνα του τι κάνουν οι τράπεζες και γιατί το κάνουν, και τί κινδύνους αντιμετωπίζουν ως συνέπεια αυτών.

Λόγω της πολυπλοκότητας της οικονομικής ζωής, και της συνακόλουθης πολυπλοκότητας των τραπεζικών εργασιών, το μάθημα ακολουθεί διαθεματική προσέγγιση, συνδυάζοντας στοιχεία από πολλές γνωστικές ενότητες, όπως Διαχείριση Ενεργητικού/Παθητικού Τραπεζών, Τραπεζική Λογιστική, Θεωρία Διαμεσολαβήσεως, Θεσμικό Πλαίσιο & ΕποπτείαΧρηματοοικονομικού Συστήματος, Άσκηση Νομισματικής Πολιτικής, …

Επιπλέον, είναι μεν εστιασμένο στην πράξη, αλλά παρέχει ισχυρά θεωρητικά/λογικά θεμέλια. Ως αποτέλεσμα, κανένα συμπέρασμα δεν παρουσιάζεται αξιωματικά: Όλα προκύπτουν από τη λογική ανάλυση.

Η λογική δε ανάλυση συνίσταται στην εξέταση των κινήτρων και των διλημμάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι  συμμετέχοντες στο χρηματοοικονομικό σύστημα: χρηματοδότες, χρηματοδοτούμενοι, ρυθμιστικές/εποπτικές αρχές. Βασικό δε συστατικό είναι ότι όλοι είναι έξυπνοι και ορθολογικοί και επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της ωφελείας τους. Για τις ρυθμιστικές/εποπτικές αρχές αυτό μεταφράζεται σε μεγιστοποίηση της ευημερίας του κοινωνικού συνόλου.

Αποτελέσματα της στρατηγικής αλληλεπιδράσεως όλων των συμμετεχόντων, οι οποίοι στις αποφάσεις τους λαμβάνουν υπ’ όψιν τις πιθανές πράξεις των υπολοίπων,  είναι η αρχιτεκτονική του συστήματος, οι συμμετέχοντες και οι στρατηγικές τους, τα προϊόντα και οι τιμές τους,  το θεσμικό πλαίσιο, οι διαδικασίες,… Τίποτε στο χρηματοοικονομικό σύστημα δεν είναι τυχαίο. Σημαντικό, επίσης, ρόλο διαδραματίζει και η ιστορική εμπειρία κάθε χώρας.

Λόγω της προλεχθείσης στρατηγικής αλληλεπιδράσεως, δεν υπάρχουν απόλυτες απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα τα οποία αναφύονται. Η απάντηση συνήθως είναι «εξαρτάται από τις περιστάσεις». Ιδιαίτερα όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, κάθε κανόνας έχει θετικά και αρνητικά, και όλοι έχουν σημαντικές και –συχνά—απρόβλεπτες παρενέργειες. Γι’ αυτό η αποτελεσματικότερη λύση συνήθως είναι η παροχή σωστών κινήτρων σε όλους τους συμμετέχοντες και ενίσχυση των κινήτρων με αξιόπιστες κυρώσεις για όσους δεν ακολουθούν τους κανόνες.

Ανάμεσα στα θέματα τα οποία αναλύονται περιλαμβάνονται οι λειτουργίες του χρηματοοικονομικού συστήματος και η σχέση του με την οικονομική ανάπτυξη, ο ρόλος της πληροφορήσεως, η συμβολή των αναλυτών και των οίκων αξιολογήσεως πιστοληπτικής ικανότητας στην αντιμετώπιση της ασυμμέτρου πληροφορήσεως, ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου και της ποιότητας εφαρμογής των νόμων, οι λειτουργίες των τραπεζών και οι εξ αυτών κίνδυνοι, η καταπίεση και απελευθέρωση τουχρηματοοικονομικού συστήματος και οι εξ αυτών στρατηγικές προκλήσεις για τις τράπεζες, οι χρηματοοικονομικές κρίσεις, η οικονομική ανάλυση του θεσμικού πλαισίου με έμφαση στη Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ, οι σύγχρονες τάσεις για το θεσμικό πλαίσιο και τη στρατηγική των τραπεζών.

Υλικό καθηγητή κου Χαρδούβελη

May-24-2016

May-31-2016

May-24-2016