Απέργης- Αγορές Χρήματος Κεφαλαίου 2008-2009

20-06-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Απέργης Νικόλαος

Μάθημα: Αγορές Χρήματος Κεφαλαίου 


.

Μεταπτυχιακό Πλήρους Απασχόλησης

 

Στόχος του Μαθήματος

Το μάθημα αυτό καλύπτει θέματα σχετικά με τις ονομαστικές και τις πραγματικές ισοτιμίες, θέματα σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες του ισοζυγίου πληρωμών σε καθεστώς πλήρους και μη πλήρους κινητικότητας κεφαλαίων, θέματα οικονομικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία, όπως πολιτικές σταθεροποίησης, κρίσεις συναλλάγματος και η αναμόρφωση του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος. Επίσης επικεντρώνεται σε θέματα οικονομικών κύκλων και στο πως οι διεθνείς οικονομικές διαταραχές επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της σταθεροποιητικής πολιτικής. Τέλος, το μάθημα συζητά για το πως ο προσδιορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών επηρεάζει την λειτουργία των αγορών αγαθών, εργασίας και χρηματοοικονομικών.

.

Βιβλιογραφία:

Κύρια:

M. Obstfeld and K. Rogoff (1996), Foundations of International Macroeconomics, The MIT Press

P. Krugman and M. Obstfeld (2003), International Economics: Theory and Policy, 6th Edition, Addison-Wesley, Boston.

.

Επιπλέον Βιβλιογραφία:

M. Nelson (2001), International Macroeconomics & Finance: Theory and Econometric Methods, Blackwell Publishers.

P. Krugman (1993), Currency and Crises, The MIT Press

R. Levich (1998), International Financial Markets: Prices and Policies, Irwin McGraw-Hill.

Wilkin, S. (2004), Country and Political Risk, Risk Books.

De Grauwe, P. (2006), Διεθνές Χρήμα (2η Έκδοση), Εκδόσεις Παπαζήση.

Αγιομυργιαννάκης, Γ., Βλάσης, Μ. και Thomson, H. (2006), Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Εκδόσεις Rosili.

.

Περίγραμμα του μαθήματος

.

 • Υποδείγματα ανοικτής οικονομίας
 • Ο προσδιορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών
 • Συναλλαγματικές ισοτιμίες, χρήμα, και επιτόκια (PPP και η ισοδυναμία των επιτοκίων)

Cavallo, M. and Ghironi, F. (2001), ‘Net foreign assets and the exchange rate: redux revived’, Journal of Monetary Economics, pp. 1057-1097.

Τιμές, προϊόν και συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαχρονικά υποδείγματα ανοικτής οικονομίας

Lane, P. (2001), ‘New-open economy macroeconomics: a survey’, Journal of International Economics, pp. 235-266

Obstfeld, M. and Rogoff, K. (1995), ‘Exchange rate dynamics redux’, Journal of Political Economy, pp. 624-660

Obstfeld, M. and Rogoff, K. (2000), ‘New directions for stochastic open economy models’, Journal of International Economics, pp. 117-153.

 

 • Θέματα οικονομικής πολιτικής
 • Χρήμα, μισθοί και απασχόληση
 • Αποταμίευση και επενδύσεις
 • Πραγματικά επιτόκια
 • Πληθωρισμός, σταθεροποιητική πολιτική και συνέπεια οικονομικής πολιτικής

.

Kaminsky, G. and Leonardo, L. (1998), ‘High real interest rates in the aftermath of disinflation: Is it a lack of credibility?’, Journal of Development Economics, pp. 91-214

Giavazzi, F. and Pagano, M. (1998), ‘The advantage of tying one’s hands: EMS discipline and central bank credibility’, European Economic Review, pp. 1050-1082.

Business cycles

Andersen, T. and Beier, N. (2003), ‘Propagation of nominal shocks in open economies’, The Manchester School, pp. 567-592.

Tille, C. (2000), ‘The role of consumption substitutability in the international transmission of shocks’, Journal of International Economics.

Mendoza, E. (1991), ‘Real business cycles in a small open economy; American Economic Review, pp. 797-818

Finn, M. (1999), ‘An equilibrium theory of nominal and real exchange rate comovement’, Journal of Monetary Economics, pp. 453-475.

International debt, financial and currency crises, Kaminsky, G., Lizondo, S. and Reinhart, C. (1998), ‘Leading indicators of currency crises’, IMF Staff Papers, pp. 1-48

Kaminsky, G. and Reinhart, C. (1999), ‘The twin crises: the causes of banking and balance-of-payments problems, American Economic Review

Krugman, P. (1979), ‘A model of balance of payments crises’, Journal of Money, Credit, and Banking, pp. 311-325.

Corsetti, G., Pesenti, P., and Roubini, N. (1999), ‘Paper tigers” A model of the Asian crisis’, European Economic Review, pp. 1211-1236.

Burnside, C., Eichenbaum, M., and Rebelo, S. (2001), ‘Hedging and financial fragility in fixed exchange rate regimes’, European Economic Review, pp. 1151-1193.

Burnside, C., Eichenbaum, M, and Rebelo, S. (2001), ‘Prospective deficits and the Asian currency crisis’, Journal of Political Economy, pp. 1155-1197.

Chari, V. V. and Kehoe, P. (2003), ‘Hot money’, Journal of Political Economy, pp. 1262-1292.

Cole, H. and Kehoe, T. (1996), ‘A self-fulfilling model of Mexico’s 1994-1995 debt crisis’, Journal of International Economics, pp. 309-330.

Obstfeld, M. (1996), ‘Models of currency crises with self-fulfilling features’, European Economic Review, pp. 1037-1047.

Schneider, M. and Tornell, A. (2004), ‘Balance sheet effects and financial crises’, Review of Economic Studies, pp. 883-913.

Frenkel, J. and Rose, A. (1996), ‘Currency crashes in emerging markets: an empirical treatment’, Journal of International Economics, pp. 351-368.

Betty, D. (2001), ‘A fiscal theory of currency crises’, International Economic Review, pp. 969-988.

.

 • Βραχυχρόνιες & μακροχρόνιες δυναμικές σχέσεις (το υπόδειγμα IS/LM)
 • Κανόνες νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία και η επιλογή του καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών

Obstfeld, M. (1995), ‘International currency experience: new lessons and lessons relearned’, Brookings Papers on Economic Activity, pp. 119-220.

Ghironi, F. and Giavazzi, F. (1998), ‘Currency areas, international monetary regimes, and the employment-inflation tradeoff’, Journal of International Economics, pp. 259-296

Svensson, L. E. O. (2000), ‘Open-economy inflation targeting’, Journal of International Economics, pp. 155-183

Calvo, G. and Vegh, C. (1994), ‘Inflation stabilization and nominal anchors’, Contemporary Economic Policy, pp. 35-45.

Vegh, C. (1992), ‘Stopping high inflation: an analytical overview’, IMF Staff Papers, pp. 626-695.

Δημοσιονομικά ελλείμματα και η διαχείριση του δημοσίου χρέους

Υποκατάσταση νομισμάτων και δολαριοποίηση

Calvo, G. and Rodriguez, C. (1977), ‘Exchange rate determination under currency substitution and perfect foresight’, Journal of Political Economy.

Guidotti, P. and Vegh, C. (1993), ‘Currency substitution and the optinal inflation tax’, Economics Letters

.

 • Το φαινόμενο της φούσκας στις τιμές περιουσιακών στοιχείων
 • Πραγματικές ισοτιμίες και νομισματικοί κανόνες για αναδυόμενες ισοτιμίες

Calvo, G. (2001), ‘Capital markets and the exchange rate, with special reference to the dollarization debate in Latin America;, Journal of Money, Credit, and Banking, pp. 312-334.

Mendoza, E. (2001), ‘The benefits of dolarization when stabilization policy lacks credibility and financial markets are imperfect’, Journal of Money, Credit, and Banking, pp. 440-474.

Schmitt-Grohe, S. and Uribe, M. (2001), ‘Stabilization policy and the costs of dollarization’, Journal of Money, Credit, and Banking, pp. 482-509.

Lane, P. R. and Milesi-Ferretti, G. M. (2001), ‘The external wealth of nations: measures of foreign assets and liabilities for industrial and developing countries’, Journal of International Economics, pp. 263-294.

.

 • Ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου

Mishkin, F. S. (1999), ‘Global financial instability: framework, events, issues’, Journal of Economic Policy

Rogoff, K. (1999), ‘International institutions for reducing global financial instability’, Journal of Economic Policy

Fischer, S. (1999), ‘On the need for and international lender of last resort’, Journal of Economic Policy.

.

Απαιτήσεις του μαθήματος

Πρέπει να γράψετε 2 αναφορές σε θέματα που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος. Οι αναφορές πρέπει να περιέχουν τόσο τα γενικά σας σχόλια όσο και πιο ειδικές παρατηρήσεις. Τα θέματα θα δοθούν από εμένα. Οι αναφορές αυτές πρέπει να επιστραφούν 2 εβδομάδες πριν την τελική εξέταση. Εντούτοις, πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών μεταξύ των 2 αναφορών. Κάθε αναφορά μετρά για 10% του βαθμού σας.

Επιπλέον, πρέπει να γράψετε ένα μικρό άρθρο μεταξύ 10 και 15 σελίδων συν την βιβλιογραφία. Το άρθρο μπορεί να είναι θεωρητικό ή να βασίζεται σε εμπειρική έρευνα ή και τα δύο. Ο τίτλος θα επιλεχθεί από τους τίτλους που είναι διαθέσιμοι κατωτέρω. Το άρθρο πρέπει να επιστραφεί 1 εβδομάδα πριν την τελική εξέταση και μετρά για το 20% του βαθμού σας.

Κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζονται case studies με βάση την θεωρητική ανάλυση που καλύπτεται στην αίθουσα και μετρά για το 10% του βαθμού σας. Το υλικό, βασισμένο σε άρθρα του οικονομικού τύπου, θα δίνεται μια εβδομάδα πριν την παρουσίαση.

Τέλος, υπάρχει μια τελική εξέταση που μετρά για το 50% του βαθμού σας.

.

Χρήσιμοι δικτυακοί χώροι

Board of Governors of the Federal Reserve System

Federal Reserve Bank of New York

Federal Reserve Bank of Minneapolis

Bank of England

European Central Bank

Federal Reserve Bank of Richmond

JSTOR

Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy

Federal Reserve Bank of Atlanta

Federal Reserve Bank of Boston

Federal Reserve Bank of Chicago

Federal Reserve Bank of Cleveland

Federal Reserve Bank of Cleveland

Federal Reserve Bank of Dallas

Federal Reserve Bank of Kansas City

Federal Reserve Bank of Philadelphia

Federal Reserve Bank of San Francisco

Federal Reserve Bank of St. Louis

Bank of Canada

Bank of Japan

Reserve Bank of Australia

International Monetary Fund

.

Εξετάσεις:

Εάν φοιτητής ή φοιτήτρια υποχρεωθεί να χάσει τις εξετάσεις πρέπει να παρουσιάσει επίσημη δικαιολόγηση.

.

Όροι παρακολούθησης του μαθήματος:

Η παρακολούθηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να ειδοποιούν τον διδάσκοντα εάν πρόκειται να λείψουν από κάποια μαθήματα, ενώ η ενεργός συμμετοχή ενθαρρύνεται. Είστε ευπρόσδεκτοι να ρωτάτε ερωτήσεις ή/και απορίες. Εάν κάποιοι/ες δεν μπορούν να κατανοήσουν συγκεκριμένα πράγματα από τις διαλέξεις, είναι ελεύθεροι/ες να με δουν στις ώρες γραφείου μου.

.

Θέματα άρθρων

1. Financial assets and the exchange rate

2. International macroeconomic interdependence

3. The new open economy macroeconomics

4. Risk and exchange rates

5. The role of consumption in asset pricing

6. International transmission of shocks

7. The role of money in an open economy framework

8. Monetary policy in an open economy framework

9. Fiscal policy in an open economy framework

10. The role of fiscal policy in the EMU

11. The role of monetary policy in the EMU

12. The impact of EMU on the employment-inflation tradeoff

13. Inflation in an open economy framework

14. Interest rate rules

15. Fixed or floating exchange rate regimes

16. The case of pass-through

17. Balance of payments crises

18. Financial crises in emerging markets

19. Financial liberalization in emerging markets vs in transitional economies

20. The Asian crisis

21. The case of country risk

22. The dollarization debate in Latin America

23. The wealth effect in open economies

24. The benefits and costs of dollarization

25. Nominal vs real exchange rates

26. Interest rates and exchange rates

27. The ‘moral hazard’ problem. Is there any difference in open economies?

28. The savings-investment puzzle

29. Mexico’s 1994-1995 debt crisis

30. The peso problem

31. Banking vs currency crises

32. Currency bubbles

33. Asset bubbles

.

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

.

Χειμερινό Εξάμηνο

Εισηγητής: Δρ. Νικόλαος Απέργης

Γραφείο: 329, 3ος Όροφος

Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 3-6 μμ