Απέργης- Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

20-06-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Απέργης

Μάθημα: Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος


bullet Στόχος του Μαθήματος

Το μάθημα έχει σαν στόχο τη μελέτη της Αγοράς Χρεογράφων Σταθερού Εισοδήματος και ειδικότερα:

  • την ανάλυση των χρεογράφων σταθερού εισοδήματος (κρατικά χρεόγραφα, επιχειρησιακά χρεόγραφα, μετατρέψιμα χρεόγραφα)
  • την διαχείριση του κινδύνου που περικλείουν τα χρεόγραφα αυτά
  • τα επίπεδα διαφορετικών κινδύνων που επηρεάζουν τα χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος
  • την διαχείριση χαρτοφυλακίων χρεογράφων σταθερού εισοδήματος
  • θεωρητικά υποδείγματα που σχετίζονται με την τιμολόγηση των εν λόγω χρεογράφων
  • εμπειρικές τεχνικές αξιολόγησης των χρεογράφων αυτών
  • τον ρόλο της διάρθρωσης των επιτοκίων
  • την διακύμανση των τιμών των χρεογράφων αυτών

bullet Βιβλία

Θα διανεμηθούν σημειώσεις πάνω στα κυριότερα σημεία της ύλης αλλά οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν τις παραδόσεις γιατί θα διδαχθεί και υλικό που δεν περιέχεται στις σημειώσεις.

bullet Βαθμός: Ο βαθμός προκύπτει ως 60% από τελική εξέταση και 40% από την εκπόνηση εργασίας σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος. Η εργασία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά από την στιγμή που θα αναληφθεί πρέπει να γίνει.

bullet Εργασία: Η εργασία έχει να κάνει με την διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολογιών. Ειδικότερα, όσοι θα σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων θα λάβουν σαν αρχικό ποσό 30.000 ευρώ και για την περίοδο Πέμπτη 1η Μαρτίου έως Παρασκευή 11 Μαίου (μεσάνυχτα) θα οφείλουν να διαχειρισθούν ένα χαρτοφυλάκιο 8 ομολογιών. Οι ομολογίες που θα περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο μπορούν να είναι οποιοδήποτε τύπου εκτός από ομολογίες που σχετίζονται με παράγωγα και ομολογίες που σχετίζονται με στεγαστικά δάνεια. Επίσης δεν μπορείτε να αναμιγνύεται ομολογίες από διαφορετικές χώρες γιατί δεν γνωρίζεται υλικό που έχει να κάνει με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Κάθε ομάδα θα έχει το δικό της μοναδικό χαρτοφυλάκιο το οποίο θα αναφέρεται σε μία χώρα (περισσότερες από μία ομάδα μπορούν να έχουν χαρτοφυλάκιο από μία χώρα, φτάνει φυσικά να μην είναι ακριβώς το ίδιο) και το οποίο θα παρακολουθεί μέσω (του δικού της λογαριασμού) στην υπηρεσία Bloomberg (portfolio tracker). Καλό είναι κάθε ομάδα να διατηρεί την ανωνυμία του χαρτοφυλακίου της και κάθε μέρα να ελέγχει ότι δεν έγινε κάποια συναλλαγή στο χαρτοφυλάκιό της ερήμην της.

Οι ομάδες πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις στο περιβάλλον των ομολογιών (π.χ. πορεία επιτοκίων, οικονομικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν τον πληθωρισμό, οικονομικό περιβάλλον επιχειρήσεων κλπ.). Η πληροφόρηση αυτή μπορεί να προέλθει είτε μέσω της Bloomberg, είτε μέσω της Reuters, είτε μέσω των στατιστικών γραφείων.

.

bullet Κανόνες:

1) Κάθε συναλλαγή (αλλαγή της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου) πρέπει να τηρείται ημερολογιακά με εκτυπωμένη δικαιολόγηση που θα καταχωρείται στον φάκελο της ομάδας.

2) Η απόδοση της ομάδας θα βαθμολογηθεί με βάση την αξία του χαρτοφυλακίου στις 12 Μαίου. Έτσι η διάρθρωση της απόδοσης είναι:

Αξία Χαρτοφυλακίου Βαθμός

35.000 ευρώ και πάνω: 10

34.000-34.999 ευρώ: 9

33.000-33.999 ευρώ: 8

32.000-32.999 ευρώ: 7

31.000-31.999 ευρώ: 6

30.001-30.999 ευρώ: 5

30.000 ευρώ και κάτω:

Η εργασία δεν θα ληφθεί υπόψη και οι συμμετέχοντες θα βαθμολογηθούν για το 80% του τελικού βαθμού της εξέτασης.

.